Verksamhet

Affärsidé och verksamhet
 
Latvian Forest Company är ett publikt svenskt aktiebolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter och bedriver skogsbruk i Lettland. Verksamheten har sin utgångspunkt i att skogen är en trygg investering och att skogsbruk är lånsiktigt värdeskapande. 
 
Priser på skog och skogsfastigheter är gynnsamma i Lettland jämfört med många andra länder inom EU. Detta i kombination med en stark och diversifierad lokal marknad för timmer och skogsprodukter skapar det goda förutsättningar för bygga ett lönsamt skogsbolag med stor potential för värdeökning. 
 
Expansion och finansiering av verksamheten sker allt eftersom lämpliga fastigheter och fastighetsportföljer kan förvärvas och verksamheten utvecklas. Målet är att under överskådlig framtid fortsätta med en förvärvsdriven strategi. 
 
Den största delen av verksamheten sker i Lettland inom ramen för helägda lettiska dotterbolag. Moderbolaget är svenskt och har svensk ledning.

Aktivitetsområde
 

Fokus ligger på hela Lettlands territorium. Företaget har ett väletablerat nätverk i alla territorier samt en solid förståelse för den lokala marknaden.Varför Lettland?
 
Lettland har en för verksamheten gynnsam struktur på fastighetsmarknaden och fördelaktiga prisnivåer på både fastigheter och skogsprodukter. Många små och splittrade fastighetsinnehav gör det möjligt för mindre aktörer som Latvian Forest Co att aktivt konsolidera en fastighetsportfölj genom förvärv av många mindre fastigheter – ett arbetssätt som många gånger inte är aktuell eller praktiskt genomförbar för större skogsbolag eller andra aktörer.
 
Bolagets uttalade fokus på verksamhet i Lettland har sitt ursprung i tidigare verksamhet som bedrivits av personer med anknytning till grundarna. Tidigare erfarenheter och upparbetade kontaktnät skapade basen för verksamheten som påbörjades under hösten 2009 och som har utvecklats successivt sedan dess. 
 
Lettland och de övriga baltiska länderna är medlemmar i EU och har stabila och förutsägbara rättssystem med en väl förankrad äganderätt. 

För aktuella aktiekurser och annan information relaterad till aktien, besök Spotlight webbplats.