Nyheter

23
11.2018

Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 708 (136,4) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 305,3 (-151,4) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.806,1 (505,3) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 2.020,5 (239,3) TEUR
 • 433 kubikmeter har avverkats med en intäkt på 346 TEUR, vilket motsvarar 33 EUR per kubikmeter

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

 

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Stockmarket (f.d. Aktietorget) sker i svenska kronor.

 

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 10.357 (9.416) hektar. Av dessa var 7.554 (6.631) skog och 2.803 (2.758) annan mark inklusive 1.954 (2.033) jordbruksmark Det totala virkesförrådet uppskattas till ca 1.016.600 (960.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar.

Under det tredje kvartalet har sammanlagt 810 TEUR investerats och 468 hektar med ett virkesförråd om ca 46.000 kubikmeter förvärvats, motsvarande 17 EUR per kubikmeter. Hälften av det nyligen förvärvade virkesförrådet uppskattas att vara avverkningsbart inom nästa halvår. Trots den rekordhöga prisnivån för timmer och massaved finns det fortfarande gynnsamma villkor för förvärv av enskilda fastigheter.

Bolagsledningen har fullföljt att genomföra konvertering av jordbruksmark till skogsmark i enlighet med den tidigare antagna strategin. Bolagsledningen har framställt och inlämnat nya skogsinventarier som omfattar ca. 100 hektar till den lokala skogsstyrelsemyndigheten. Dessa är mindre jordbruksmarksarealer som är inneslutna av skogsmark och som under åren naturligt beskogats. Denna mark har vanligtvis ett skogsbestånd av sämre träkvalitet och bolaget kommer därför att ytterligare genomföra en selektiv granplantering under våren 2019. Detta kommer att återspeglas i de nya och reviderade uppgifter beträffande bolagets skogsbestånd som kommer i början av 2019. Bolaget kommer dessutom att öka sin skogsmarksandel.

Bolaget har för tillfället 1.954 hektar jordbruksmark. Av dessa har 332,36 hektar hyrts ut till lokala lantbrukare för ett genomsnitt av 50 EUR per hektar och år. Ytterligare 199 hektar har bolaget hyrt ut för salixodlingar till SIA Latvijas Bionergijas Kompanija, vilket är ett dotterbolag till Latvian Bioenergy AB. Detta avser framförallt jordbruksmark av sämre kvalitet med ett svårare tillträde. Dessutom sonderar bolaget möjligheter, i enlighet med den tidigare offentliggjorda strategin, att sälja jordbruksmark till lokala lantbrukare. Bolagsledningen har observerat ett större intresse från lokala lantbrukare att anskaffa jordbruksmark. Genomsnittspriset per hektar produktiv jordbruksmark i regionen där bolaget är verksam är ca. 2.000 EUR.

 

Omsättning och resultat

Omsättningen till och med tredje kvartalet uppgick till 708 (136,4) TEUR och avser huvudsakligen intäkter från försäljning av avverkningar, dvs av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av externa kostnader förklaras med en mera aktiv insats inom skogsförvaltningen, detsamma gäller för råvaror och förnödenheter.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till sammanlagt 16.003 (13.706,3) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 september 2018. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/ försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %). Bolagsledningen har beslutat att höja den genomsnittliga nettoinkomsten från försäljning av rotposter från 21 EUR per kubikmeter till 22 EUR per kubikmeter till följd av en långsiktigt positiv utvecklingstendens i massaveds- och virkeskonjunkturen.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

 

Avverkning och röjning

Under tredje kvartalet har sammanlagt 10.433 kubikmeter avverkats med en genomsnittlig intäkt av 33 EUR per kubikmeter och en sammanlagd inkomst av 346 TEUR. Den genomsnittliga avverkningsintäkten per kubikmeter under tredje kvartalet har gått ner från 36 EUR per kubikmeter, en minskning med 3 EUR per kubikmeter. Detta beror på att bolaget har sålt avverkningsposter på fastigheter med sämre träslag och i mindre tillgängliga områden. Detta kommer med skogsbruksåtgärder att möjliggöra ett förbättrat virkesförråd i framtiden samtidigt som vi förverkligar ett  kassaflöde från skogsbestånd som i en annan marknadssituation uppskattas till ett lägre värde. Alla avverkningar sker genom försäljning av rotposter.

Avsikten är att sammanlagt avverka ca. 40.000 kubikmeter under 2018. Resterande volym kommer att avverkas under kommande kvartal. Eftersom de allmänna marknadstendenserna är fördelaktiga för avverkningar har bolagsledningen fått behörighet att förbereda ytterligare 40.000 kubikmeter för avverkning under 2019. Bolagsledningen har förberett den nödvändiga avverkningsvolymen för att genomföra avverkning i enlighet med den ovannämnda planen.

Bolaget har senarelagt genomförande av röjning och endast 5 hektar har röjts under den tredje kvartalet. Planen är att genomföra röjning av 80 hektar under det sista kvartalet 2018. Bolaget har reserverat 200.000 granplantor för plantering under våren 2019, vilket sker i enlighet med strategin att förbättra sortimentet av träslag i de naturligt beskogade jordbruksmarkerna.

 

Finansiering

Under det första kvartalet har inga nyemissioner genomförts och inga lån har upptagits.

 

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras, exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas (se avsnittet ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”).

 

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter bolaget till ca. 50% av kapitalet.

 

Virkes- och skogsfastighetsmarknaden

Det blev aktieägarbyte i de två största skogsbolagen i Lettland. I september annonserades att 53.902 hektar som ägdes av det norska finansbolaget Storebrand och SPP Liv såldes för ca. 120 miljoner EUR. Forans innehav består av ca. 40.000 hektar skogsmark och ca. 14.000 hektar annan mark. Virkesinnehavet uppgår till 4,6 miljoner kubikmeter. Den nya ägaren till Foran är IRI Investments som är ett investeringsbolag ägt av IKEA.

Nyligen har även Bergviks lettiska tillgångar sålts till Södra. Köpet omfattade 111.081 hektar varav 79.777 hektar skogsmark, 17.685 hektar jordbruksmark samt 13.619 hektar annan mark. Det sammanlagda virkesbeståndet motsvarar 10,47 miljoner kubikmeter. Det annonserades att Södra har betalat 324 miljoner EUR vilket motsvarar 30,95 EUR per kubikmeter av virkesinnehavet.

Trots de ovannämnda stora affärerna anser bolagsledningen i Latvian Forest Company fortfarande att det är en gynnsam marknad för att förvärva enskilda fastigheter. Ofta har det blivit tvärtom så att de lokala mindre skogsägarna önskar sälja sina fastigheter efter avverkningarna för att undvika investeringar i skogsbruksåtgärder, vilket ger en möjlighet att förvärva sådana fastigheter för ett gynnsamt värde. Troligtvis kommer de stora aktörerna avstå från ytterligare förvärv från de mindre skogsägarna, vilket kommer att skapa goda möjligheter för Latvian Forest Company.

Den starka internationella konjunkturen fortsätter att gynna skogsindustrin. Intresset för trävaror är det högsta någonsin. Priset för virke är högt och detsamma gäller för pappersmassa. Även med hänsyn till detta växer risken kring världskonjunkturen vilket kan orsaka inbromsning av den ekonomiska tillväxten i världen. Sådana faktorer som eskalerande handelskonflikter, politisk och ekonomisk instabilitet i tillväxtländerna samt olika åtgärder för att dämpa risktagandet, kan leda till förändring i konjunkturen vilket återspeglas i priset för virke och pappersmassa.

Skogsindustrins beslutsfattare är eniga om att framtiden för industrin är att trävaror alltmer kommer att användas som substitut för oljeprodukter inom förpackning, för logistik av varor och livsmedel, samt textil. Därtill kommer satsningar av sådana företag som Stora Enso med sin nya produkt Lineo, som är ett förnybart ligninbaserat material som kan ersätta oljebaserade fenolmaterial. Detta material används i hartser för plywood, OSB-skivor (Oriented Strand Board), fanerlaminatträ (LVL), papperslaminering och isoleringsmaterial. Lineo är biobaserat och passar utmärkt för företag som vill ha alternativ till oljebaserade produkter. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av skogsråvara i morgon. Stora Ensos nya anläggning har kapacitet av 50.000 ton om året vilket gör Stora Enso till världens största ligninproducent.

Europaparlamentet har godkänt ett förbud mot engångsprodukter som sugrör, tallrikar, bestick och bomullspinnar, vilket kommer att träda i kraft senast 2021. BillerudKorsnäs har till exempel hävdat att de har skapat en fiberbaserad flaska som är tillräckligt stark för att klara av det tryck som kolsyrade drycker innebär. Alla dessa satsningar bidrar till ökad efterfrågan på olika trävaror. 

Ryska staten har genom beslut om införande av exportkvoter fr.o.m. 1 januari 2019 begränsat handeln med björktimmer som kan användas vid produktion av faner och spånskivor. Det kommer att öka efterfrågan på björk på den lokala marknaden runt Östersjön. Det finns redan ganska hård konkurrens från de båda lettiska storproducenterna av faner och spånskivor, Latvijas Finieris och Kronospan. Detta har redan lett till att priserna på björktimmer är jämförbara med dessa av gran och tall. Detta har redan medfört att priset på björktimmer är jämförbart med priserna på gran och tall..

Sammanfattningsvis anser bolagsledningen att den gynnsamma prisnivån för trävaruprodukter kommer att fortsätta även den första halvan av 2019. Detta motiverar oss att genomföra den befintliga avverkningsplanen och planera liknande volymer för avverkning första halvan 2019.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 10.388 (9.478) hektar. Bolaget har sålt avverkningsrätter för 29.501 kubikmeter för sammanlagd 1.011 TEUR t.o.m. den 23 november 2018.

 

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2018 är planerad att offentliggöras den 22 februari 2019.

 

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

 

Stockholm, 2018-11-23

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

 

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TEUR)

 

YTD 2018

YTD 2017

Q3 2018

Q3 2017

Helår 2017

Nettoomsättning

 

707.1

136.0

351.1

24.4

233.1

Övriga intäkter

 

0.9

0.4

0.1

0.2

0.0

Summa intäkter

 

708.0

136.4

351.2

24.6

233.1

Råvaror och förnödenheter

 

-106.2

-52.1

-33.6

-12.8

-70.2

Övriga externa kostnader

 

-261.3

-208.6

-61.6

-64.9

-286.4

Personalkostnader

 

-34.9

-26.9

-9.8

-9.2

-35.4

Avskrivningar och nedskrivningar

 

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

-0.3

Operativt rörelseresultat

 

305.3

-151.4

246.1

-62.3

-159.2

Reavinster fastighetsförsäljningar

 

3.1

-

-

-

0.0

Rörelseresultat före värdeförändring skog

 

308.4

-151.4

246.1

-62.3

-159.2

Värdeförändring skog

 

1,806.1

505.3

1,350.9

148.1

480.6

Rörelseresultat

 

2,114.5

353.9

1,597.0

85.8

321.4

Finansiella intäkter

 

0.0

7.0

-0.5

1.9

4.9

Finansiella kostnader

 

-94.0

-92.8

-1.7

-47.0

-127.3

Finansnetto

 

-94.0

-85.8

-2.2

-45.1

-122.4

Resultat före skatt

 

2,020.5

268.1

1,594.8

40.7

199.0

Aktuell skatt

 

-

-

-

-

-

Uppskjuten skatt

 

-

-28.8

-

-3.8

1,284.4

ÅRETS RESULTAT

 

2,020.5

239.3

1,594.8

36.9

1,483.4

 

 

AKTIEDATA

 

 2018-09-30

2017-09-30

Genomsnittligt antal aktier

 

20,511,061

16,809,248

Antal aktier

 

20,511,061

19,820,990

Resultat per aktie efter skatt, Euro

 

0.099

0.014

Eget kapital per aktie, Euro (före och efter utspädning)

 

1.125

0.979

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, Euro

 

-0.005

-0.015

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING (TEUR)

 

 2018-09-30

2017-09-30

2017-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark och övrig mark

 

7,837.8

7,355.9

7,489.8

Biologiska tillgångar, växande skog

 

16,003.0

13,706.3

13,834.1

Inventarier

 

0.9

0.1

0.1

Depositioner

 

5.9

5.9

5.9

Fordran uppskjuten skatt

 

-

179.8

-

Summa anläggningstillgångar

 

23,847.6

21,248.0

21,329.9

Kundfordringar

 

111.3

5.2

9.1

Kortfristiga fordringar

 

95.6

57.8

47.1

Likvida medel

 

842.5

1,411.3

1,651.5

Summa omsättningstillgångar

 

1,049.4

1,474.3

1,707.7

SUMMA TILLGÅNGAR

 

24,897.0

22,722.3

23,037.6

         

EGET KAPITAL OCH SKULDER

       

Eget kapital

 

23,075.8

19,410.2

21,057.3

Långfristiga skulder

 

1,758.8

1,758.8

1,758.8

Skuld uppskjuten skatt

 

-

1,493.0

-

Skatteskulder

 

0.0

0.0

0.0

Leverantörsskulder

 

8.4

9.1

164.9

Övriga skulder

 

5.0

19.1

2.0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

49.0

32.1

54.6

Summa skulder

 

1,821.2

3,312.1

1,980.3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

24,897.0

22,722.3

23,037.6

Ställda säkerheter: generell pant i tillgångarna

 

1,764.7

2,720.4

1,764.7

Soliditet

 

92.7%

85.4%

91.4%

Skuldsättningsgrad

 

0.08

0.17

0.09

 

 

KONCERNENS     KASSAFLÖDESANALYS (TEUR)

 

 2018-09-30

2017-09-30

2017-12-31

Rörelseresultat

 

2,114.5

353.9

321.4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

 

 

 

 

 -  Beräknad värdeförändring skog

 

-1,806.1

-505.3

-480.6

 - Avskrivningar anläggningstillgångar

 

0.3

0.2

0.3

 - Erhållna räntor

 

-

2.1

-

 - Erlagda räntor

 

-35.8

-75.7

-86.7

 - Omräkningsdifferens av resultat i utländsk valuta

 

-

-7.0

-7.6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 

272.9

-231.8

-253.2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

-368.0

-17.4

-762.7

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

-95.1

-249.2

-1,015.9

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

Mark

 

-348.0

-33.0

-166.9

Biologiska anläggningstillgångar

 

-362.8

-33.0

-185.5

Maskiner och inventarier

 

-1.1

0.1

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-711.9

-65.9

-352.4

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

Nyemissioner

 

-

2,440.8

2,850.2

Emissionskostnader

 

-2.0

-39.4

-45.3

Förändring av lån

 

-

-889.9

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

-2.0

1,511.5

2,804.9

PERIODENS KASSAFLÖDE

 

-809.0

1,196.4

1,436.6

Likvida medel vid periodens ingång

 

1,651.5

214.9

214.9

Årets kassaflöde enligt ovan

 

-809.0

1,196.4

1,436.6

Likvida medel vid periodens utgång

 

842.5

1,411.3

1,651.5

 

 

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR             I EGET KAPITAL   (TEUR)

 

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade resultat inkl periodens resultat

Totalt eget kapital

Eget kapital 31 december 2016/1 januari 2017

 

1,776.0

9,483.2

5,509.8

16,769.0

Periodens resultat

     

1,483.4

1,483.4

Summa intäkter och kostnader för året

 

-

-

1,483.4

1,483.4

Nyemissioner

 

521.3

2,328.9

 

2,850.2

Kapitalanskaffningskostnader

 

 

-45.3

 

-45.3

Eget kapital 31 december 2017/1 januari 2018

 

2,297.3

11,766.8

6,993.2

21,057.3

 

 

 

 

 

 

Periodens resultat

 

0.0

0.0

2,020.5

2,020.5

Kapitalanskaffningskostnader

 

 

-2.0

 

-2.0

Eget kapital 30 september  2018

 

2,297.3

11,764.8

9,013.7

23,075.8

 

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TEUR)

 

YTD 2018

YTD 2017

Q3 2018

Q3 2017

Nettoomsättning

 

47.7

30.2

0.5

17.0

Kostnader för sålda varor

 

0.0

0.0

0.0

0.0

Övriga externa kostnader

 

-97.1

-64.7

-5.2

-27.2

Rörelseresultat

 

-49.4

-34.5

-4.7

-10.2

Resultat från finansiella investeringar

 

 

 

 

 

Finansiella intäkter

 

202.3

115.9

27.2

59.2

Finansiella kostnader

 

-58.2

-20.4

-3.6

-34.2

Finansnetto

 

144.1

95.5

23.6

25.0

Resultat efter finansiella poster

 

94.7

61.0

18.9

14.8

Uppskjutna skatter

 

0.0

0.0

0.0

0.0

PERIODENS RESULTAT

 

94.7

61.0

18.9

14.8

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TEUR)

 

2018-09-30

2017-09-30

2017-12-31

TILLGÅNGAR

       

 

 

 

 

 

Andelar i dotterföretag

 

6,073.9

6,073.9

6,073.9

Fordran koncernbolag

 

7,139.3

5,968.8

6,097.6

Depositioner

 

5.9

5.9

5.9

Uppskjuten skattefordran

 

0.0

0.0

0.0

Summa anläggningstillgångar

 

13,219.1

12,048.6

12,177.4

Kortfristiga fordringar

 

56.4

54.9

64.8

Kassa och bank

 

694.2

1,344.8

1,635.6

Summa omsättningstillgångar

 

750.6

1,399.7

1,700.4

SUMMA TILLGÅNGAR

 

13,969.7

13,448.3

13,877.8

         

EGET KAPITAL OCH SKULDER

       

Eget kapital

 

13,946.5

13,422.3

13,854.3

Övriga skulder

 

7.3

9.8

6.3

Upplupna kostnader

 

15.9

16.2

17.2

Summa skulder

 

23.2

26.0

23.5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

13,969.7

13,448.3

13,877.8

Soliditet

 

99.8%

99.8%

99.8%

 

 

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR

 

2018-09-30

2017-09-30

Helår 2017

Rörelseresultat

-49.4

-44.7

-51.5

Justeringsposter:

     

 - Erhållna räntor

202.3

170.2

229.0

 - Erlagda räntor

-

-37.5

-37.5

 - Realiserade valutaförändringar

-

-

-7.6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

152.9

88.0

132.4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-50.6

-899.3

-927.6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

102.3

-811.3

-795.2

Investeringsverksamheten

 

-

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0.0

0.0

0.0

Finansieringsverksamheten

     

Nyemissioner

-

2,440.8

2,850.2

Kapitalanskaffningskostnader

-2.0

-39.4

-45.3

Förändring av lån

-1,041.7

-400.2

-529.0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1,043.7

2,001.2

2,275.9

ÅRETS KASSAFLÖDE

-941.4

1,189.9

1,480.7

Likvida medel vid årets ingång

1,635.6

154.9

154.9

Årets kassaflöde enligt ovan

-941.4

1,189.9

1,480.7

Likvida medel vid periodens utgång

694.2

1,344.8

1,635.6

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Fr.o.m. 1 januari 2018 tillämpar företaget IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, med full retroaktivitet. Det innebär att intäkten redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhålla nyttan från varan eller tjänsten. Effekten för företaget är ingen eller så gott som ingen. Se not 1 nedan. Se även årsredovisningen för 2017.

 

Not 1 - IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder

TEUR

jan - sep 2018

jan - sep 2017

okt 2017 - sep 2018

Hellår 2017

Avverkningsrättigheter

674

118

660

104

Mark-, jakt- och fiskerättigheter

15

13

21

19

Övrigt

32

5

32

5

Totalt

721

136

713

128

         

 - varav nettoomsättning

721

136

713

128

 - varav övrig omsättning

0

0

0

0

         

Tidpunkt för intäktsredovisning

     

Varor, tjänster överförda till kund

     

vid en tidpunkt

721

136

713

128

Varor, tjänster överförda till kund

 

 

 

 

över tid

0

0

0

0

 

Till övervägande del säljer företaget avverkningsrätter. Dessa är då förberedda av företaget så att en köpare omedelbart kan inleda avverkning. Man kan därför säga att så gott som allt företaget säljer tillfaller kunden samtidigt som betalning erläggs. Det innebär att kunden vid betalning får hela nyttan av varan eller tjänsten.

Årsredovisning
2024-06-28

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2024-06-28

Läs mer
Företrädesemission om 27,3 MSEK har registrerats hos bolagsverket. Sista dag för handel med BTA B är 2024-06-14
2024-06-11

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2024-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2024
2024-05-27

Läs mer
Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer