Nyheter

26
08.2020

Delårsrapport jan-juni 2020

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

 (Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

 • Uppgifter angivna inclusive 410 hektar med 47.500 m3 virkesförråd av innehavet där slutföring av transaktionen pågår.

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft, 

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Markets sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 4.328 (0) hektar. Av dessa var 2.516 (0) skog och 1.808 (2.554) annan mark inklusive 1.321 (0) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 500.000 (0) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och försäljningar. Den angivna innehaven inkluderar 410 hektar av skogsmark med ca. 47.500 m3 virkesförrådet som bolaget har inte slutfört köpet Registrering av fastigheterna  som planerades att slutföra under juni skall senareläggas till september pga av byråkratiska orsakade av corona pandemin. Avstyckningen av jordbruksmark har genomförts och dokumentation för registrering har lämnats in till landsboken. Bolaget har säkrat köpet med förskottsdeposition.

På de sammanlagd 4.059 hektaren som bolaget ägde vid utgång av denna period det befintliga virkesförråd uppskattas till ca.500.000 m3. Av dessa är ca. 170.000 m3 omedelbart avverkningsbara. Inom 10 år beräknar bolagsledningen kunna avverka 230.000 m3. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 198 m3 växande skog per hektar. Detta är 60 m3 per hektar mer än i den portfölj som avyttrades till SCA förra året. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II. Endast 0,6 % av bolagets innehav har skötselåtgärder förbjudna pga av naturskyddsrestriktioner. Över 70 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslag: björk, tall och gran. Den genomsnittliga förvärvskostnaden för en kubikmeter av virkesbeståndet motsvarar 21 EUR inklusive kostnad att förvärva jordbruksmark.

(Karta över den befintliga fastighetsinnehaven)

(Exempel på naturligt beskogad jordbruksmark i Cornaja kommun, nära Rezekne)

Av de 1 307 hektaren jordbruksmark, är 753 hektar brukat och uthyrt till lokala lantbrukare till en medelavkastningen av 70 EUR/hektar per år exklusive moms. Resterande består av naturligt beskogad mark som bolaget gradvis konverterar till skogsmark genom att konvertera jordbruksmark till skogsmark och genomföra tilläggsplanteringar av granbestånd. Det befintliga virkesförrådet på sådan mark enligt en konservativ uppfattning uppgår till 25 000 m3. Bolaget anser sig kunna konvertera 600 hektar till skogsmark inom de närmaste två åren.

Omsättning och resultat

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 85,9 (-59,3) TEUR och avser huvudsakligen intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter. Den sammanlagda omsättningen för första halvåret har varit 103,7 (15,6). Kostnader för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av externa kostnader förklaras med juridiska kostnader relaterade till skiljedomen med Fredrik Zetterström, uppgörelse med tidigare ordförande Ted Alvneius och granskning av potentiella förvärvsmöjligheter. Som en konsekvens var det operativa rörelseresultatet negativt med 137,2 (-215) TEUR för det andra kvartalet. Under det första halvåret var förlusten 489,6 (-756,7) TEUR.

Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick till sammanlagt 12.265 (0) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter, samt den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 juni 2020. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %). Vid försäljningen av tillgångar till SCA i början av 2019 värderades 1 m3 virkesförråd till 16,51 EUR enligt samma metod. Idag värderas enligt samma metod 1m3 till 18,42 EUR. Detta förklaras av att bolaget har innehav med betydligt större andel avverkningsbar skog.

Under senare delen av 2019 förvärvades dotterföretag som i huvudsak innehåller skogs- och jordbruksfastigheter, utan uppdelning av värdet på stående skog och mark. Marken var inte heller uppdelad på jordbruks-, skogs- eller annan mark.

En uppdelning och klassificering av fastigheterna påbörjades under första kvartalet och slutfördes under andra kvartalet 2020. Uppdelningen ledde till en omfördelning mellan raderna mark och skog i balansräkningen, vilket framgår av denna rapport. Förändringen har inte föranlett skillnader i tillgångsmassan på totalnivå.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Avverkning och röjning

Under det andra kvartalet har bolaget avverkat 1781,38 kubikmeter, vilket bara är en del av planerade avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter. Detta beror på en fortsatt försvagning av virkesmarknaden under inledningen av året. Det genomsnittliga avverkningspriset var 50,52 EUR per kubikmeter med en inkomst 90 000 EUR.

Sammanlagt har 7,27 hektar röjts under andra kvartalet. Bolagsledningen har genomfört plantering av 69.184 plantor av gran på 65,61 hektar under andra kvartalet.

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen följer hur marknad utvecklas för virke och massaved. I maj månad minskade efterfrågan för barrträd massaved ordentligt till 27-28 EUR per kubikmeter i och med att de största aktörerna stängde inköpet av sådan massaved. Volymen barrträdsmassaved på export minskades i april till 65.000 kubikmeter. Spotmarknaden för sådant massavedsslag upphörde totalt. Detsamma drabbade björkmassaved i slutet av maj.

I april begränsades inköpet av fanerrundved både för lokalproduktion och export till Kina. Priset i januari för fanerrundved motsvarade 80-90 EUR per kubikmeter. Redan i april var den dock inte mer än 65 EUR per kubikmeter och den största lettiska fanerproducent hade upphört med sina inköp.

Redan i juni märktes första ljusglimtarna då efterfrågan på barr- och lövträd som används till produktion av lastpallar växte. Därefter märkte bolagsledningen att inköpspriserna för sågvirke började att förbättras. I mars var genomsnittspriset knappt 60 EUR/m3 för premium kvalitetbarrträd timmer (28 cm i diameter). Islutet av juni steg priserna redan mellan 65-68 EUR/m3 och med vissa undantag närmare 70 EUR/m3. Detta motsvarar prisnivån innan corona pandemin började. Detta framgår även från statistik som visar att export av sågvirke bromsade med 27 % jämfört med 2019 i april. Redan i maj var avvikelsen mot förra året endast 7 %.

Allt detta signalerar att virkesmarknaden kommer att återhämta sig viss mån. Däremot kommer det första halvåret slå ordentligt på kassaflödet för de bolag som avverkar skog. Detta innebär, att de kommer att söka likviditet genom försäljningar av sina skogsportföljer. LFC ser detta som en möjlighet att förvärva skogsportföljerna till förmånligt pris

Finansiering

Under det första kvartalet har inga lån tagits eller nyemissioner genomförts.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bla vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde  0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6% av kapitalet och 67,2% av rösterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Latvian Forest Company AB:s (LFC) styrelse har godkänt försäljningen av 193,4 hektar jordbruksmark för 386,8 TEUR till ett lettiskt lantbruksföretag. LFC har beviljat köparen ett femtonårigt annuitetslån som skall ge en årlig avkastning motsvarande 9,41 %. LFC säkerställer fordran genom pant i de sålda fastigheter revers av sålda tillgångar. Köparen kommer att investera ca. 800 EUR per hektar i markförbättrande åtgärder.

(Såld jordbruksmark i Nautrenu kommun, norr om Rezekne)

Dessutom har bolaget styckat av en 2,3 hektar stor gård från en tidigare förvärvad fastighet. Gården såldes för 78 TEUR. Fastigheten som är på 65,5 hektar med 16 503 m3 virkesförråd köptes för 250 TEUR i oktober 2019. Efter försäljningen har vi förvärvat för 10,41 EUR per kubikmeter av virkesbeståndet.

(Gården i Priekuli, nära Cesis)

Dessa försäljningar genomfördes inom de tidigare antagna ramarna för att effektivisera bolagets tillgångsbas med fokus på skogsbruk samt genomföra aktiva tillgångsförvaltningsåtgärder med målsättning att skapa värde för aktieägarna.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till september 2019 är planerad att offentliggöras den 22 november 2019.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

 

Stockholm, 2020-08-26

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TEUR

         

 

 

 

YTD 2020

YTD 2019

Q2 2020

Q 2 2019

Helår 2019

Nettoomsättning

 

100.7

15.6

85.9

-59.3

25.8

Övriga intäkter

 

3.0

0.0

0.1

-0.3

1.5

Summa intäkter

 

103.7

15.6

86.0

-59.6

27.3

Råvaror och förnödenheter

 

-64.3

0.0

-49.5

35.6

0.0

Övriga externa kostnader

 

-533.2

-772.3

-171.3

-203.0

-1 065.9

Personalkostnader

 

0.0

0.0

0.0

11.9

-315.7

Avskrivningar och nedskrivningar

 

-4.8

0.0

-2.4

0.1

-2.1

Operativt rörelseresultat

 

-498.6

-756.7

-137.2

-215.0

-1 356.4

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Rörelseresultat

 

-498.6

0.0

-137.2

541.7

-1 356.4

Finansiella intäkter

 

0.0

10 889.9

0.0

10 889.1

1 345.6

Finansiella kostnader

 

-79.0

-406.8

125.9

-372.4

-483.2

Finansnetto

 

-79.0

10 483.1

125.9

10 516.7

862.4

Värdeförändring skog

 

1 080.7

0.0

217.3

0.0

1 312.9

Resultat före skatt

 

503.1

0.0

206.0

575.3

818.9

Aktuell skatt

 

-4.8

0.0

-4.8

0.0

-2.9

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ÅRETS RESULTAT

 

498.3

9 726.4

201.2

10 301.7

816.0

               

 

AKTIEDATA

 

30.06.2020

30.06.2019

31.12.2019

Genomsnittligt antal aktier

 

20 511 061

20 511 061

20 511 061

Antal aktier

 

20 511 061

20 511 061

20 511 061

Resultat per aktie, euro

 

0.024

0.474

0.040

Eget kapital per aktie, euro

 

0.669

1.154

0.640

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro

-0,030

0.487

0.033

 

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade resultat inkl. årets resultat

Totalt eget kapital

Eget kapital 1 januari 2019

2 297.3

11 764.8

9 417.3

23 479.5

Periodens resultat

-

-

816.0

816.0

Omföring av överkursfond

-

-11 764.9

11 764.9

0

Utdelning till aktieägare

-

-

-11 076.0

-11 076.0

Eget kapital 31 december 2019

2 297.3

0

10 922.2

13 219.5

Eget kapital 1 januari 2020

2 297.3

0

10 922.2

13 219.5

Periodens resultat

 

 

498.3

498.3

Eget kapital 30 juni 2020

2 297.3

0

11 420.5

13 717.8

         

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR

30.06.2020

30.06.2019

Helår 2019

TILLGÅNGAR

 

 

 

Skogsmark och övrig mark

3 840.7

-

5 505.1

Biologiska tillgångar, växande skog

8 290.9

-

3 155.2

Nyttjanderättigheter

10.5

-

15.3

Depositioner

122.7

5.1

119.8

Summa anläggningstillgångar

12 264.8

5.1

8 795.4

Kundfordringar

5.0

-

9.8

Kortfristiga fordringar

207.5

146.5

29.3

Likvida medel

1 864.4

23 554.3

4 956.2

Summa omsättningstillgångar

2 076.9

23 700.8

4 995.3

SUMMA TILLGÅNGAR

14 341.7

23 705.9

13 790.7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

     

Eget kapital

13 717.8

23 661.4

13 219.5

Avsättningar nyttjanderättigheter

10.5

-

443.7

Leverantörsskulder

402.0

-

59.4

Övriga skulder, ej räntebärande

36.3

26.9

6.3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

175.1

17.6

61.8

Summa skulder

613.4

44.5

127.5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 341.7

23 705.9

13 790.7

Ställda säkerheter

0.0

0.00

0.00

Soliditet

95.6%

99.8%

95.9%

Skuldsättningsättningsgrad

0.04

0.00

0.01

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR

30.06.2020

30.06.2019

Helår 2019

Rörelseresultat

-498.6

-756.7

-1 356.4

Justeringsposter:

     

 - Avskrivningar anläggningstillgångar

4.8

 

2.1

 - Erhållna räntor

0.0

10 889.9

1 345.6

- Betalda räntor

-0.2

-12.2

-21.5

Realiserade valutaförändringar

-

-

-8.5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-494.0

10 112.5

-38.7

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-125.5

-128.7

714.1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-619.5

9 983.8

675.4

Investeringsverksamheten

     

Försäljning/Inköp av mark +/-

1 664.4

 

2 596.9

Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/-

-4 055.0

 

14 629.7

Försäljning/Inköp maskiner och inventarier +/-

-

6 073.9

0.8

Erhållna depositioner

-2.9

-

-114.5

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 393.5

6 073.9

17 112.9

Finansieringsverksamheten

     

Utdelning till aktieägarna

-

-

-11 076.0

Förändring av lån

-

7 639.7

-1 758.8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0.0

7 639.7

-12 834.8

ÅRETS KASSAFLÖDE

-3 013.0

23 697.4

4 953.5

Likvida medel vid årets ingång

4 956.2

243.0

455.9

Valutaförändring i likvida medel

-78.8

-386.1

-453.2

Årets kassaflöde enligt ovan

-3 013.0

23 697.4

4 953.5

Likvida medel vid periodens utgång

1 864.4

23 554.3

4 956.2

 

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR

YTD 2020

YTD 2019

Q2 2020

Q2 2019

Helår 2019

Nettoomsättning

3.0

15.6

-

-59.6

15.9

Övriga externa kostnader

-443.2

-772.3

-111.4

-167.3

-1 032.0

Personalkostnader

-

-

-

-

-311.0

Rörelseresultat

-440.2

-756.7

-108.4

-215.0

-1 327.1

Resultat från finansiella investeringar

 

 

0.0

0.0

 

Finansiella intäkter

19.1

10 889.9

3.6

10 889.1

10 901.6

Finansiella kostnader

-79.0

-406.8

125.9

-372.4

-483.2

Finansnetto

-59.9

10 483.1

129.5

10 516.7

10 418.4

PERIODENS RESULTAT

-500.1

9 726.4

21.1

10 301.7

9 091.3

           

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TEUR

30.06.2020

30.06.2019

Helår 2019

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Andelar i dotterföretag

7 962.8

0.0

2.9

 

 

Fordran koncernföretag

1 700.6

0.0

7 571.5

 

 

Depositioner

5.3

5.1

5.3

 

 

Summa anläggningstillgångar

9 668.7

5.1

7 579.7

 

 

Kortfristiga fordringar)

172.4

146.5

15.1

 

 

Kassa och bank

1 784.2

23 554.3

4 812.3

 

 

Summa omsättningstillgångar

1 956.6

23 700.8

4 827.4

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

11 625.3

23 705.9

12 407.1

 

 

                     

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

11 450.2

23 661.4

11 950.3

Räntebärande kortfristiga skulder

-

-

-

Årsredovisning
2024-06-28

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2024-06-28

Läs mer
Företrädesemission om 27,3 MSEK har registrerats hos bolagsverket. Sista dag för handel med BTA B är 2024-06-14
2024-06-11

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2024-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2024
2024-05-27

Läs mer
Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer