Nyheter

06
06.2021

Delårsrapport januari-mars 2021

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 17.966,4 (10.161,1) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,707 (1,117) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,007 (-0,028) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 5.670 (4.059) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 650.000 (396.567) kubikmeter
 • Omsättningen var 245,8 (14,8)  TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 122,8 (– 361,4) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 61,1 (863,4) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 151,7 (297,1) TEUR

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år) 

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Markets sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 5.670 (4.059) hektar. Av dessa var 3.636 (2.434) skog och 2.034 (1.625) annan mark inklusive 1.391 (1.306) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 650.000 (400.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar.

På de sammanlagt 3.636 hektaren som bolaget ägde vid utgången av denna period uppskattas det befintliga virkesförrådet till ca.640.000 m3. Bolagets ledning beräknar, att omedelbart avverkningsbar skog uppgår till ca. 156.230 m3. Inom de kommande 10 åren beräknar bolagsledningen kunna avverka 190.000 m3. Enligt den uppdaterade informationen uppskattar bolagets ledning att det finns 176 m3 växande skog per hektar. Detta är ca. 25 % mer per hektar än i den portfölj som avyttrades till SCA förra året. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II. Endast 0,6 % av bolagets innehav har skötselåtgärder förbjudna p.g.a. av naturskyddsrestriktioner. Över 70 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran. Den genomsnittliga förvärvskostnaden för en kubikmeter av virkesbeståndet motsvarar 21 EUR inklusive kostnader för att förvärva jordbruksmark.

 

(Karta över befintligt fastighetsinnehav)

I slutet av 2019 förvärvade bolaget 1.175 hektar i samband med köpet av aktierna i KINI Land. Än så länge har bolaget lyckats hyra ut 753 hektar till lokala lantbrukare för 70 EUR/hektar per år exklusive moms. Resterande hektar, som består av naturligt beskogad mark, konverterar bolaget gradvis till skogsmark och genomför tilläggsplanteringar av granbestånd. Det befintliga virkesförrådet har inventerats som skog och tillfördes det redovisade virkesbeståndet. Bolagsledningen har beslutat att, av ovan angivet och uthyrt bestånd, lägga ut 721 hektar jordbruksmark till försäljning. Bolaget har sålt 160 hektar för 413 TEUR samt ingått försäljningsavtal, säkrat av förskottsdeposition om ytterligare 169 hektar för 387 TEUR vid tidpunkten för denna rapports offentliggörande. Det innebär att sammanlagt har bolaget sålt eller ingått i försäljningsavtal gällande 522,72 hektar för motsvarande 1.168 TEUR per dagen för denna rapports offentliggörande.

Avverkning och röjning

Under det första kvartalet har bolaget sålt avverkningsrätter eller avverkat sammanlagt 12.650 kubikmeter, vilket bara är en del av årets planerade avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter. Det genomsnittliga avverkningspriset var 18,94 EUR per kubikmeter med en inkomst motsvarande 239 TEUR. Bolaget har inte röjt eller genomfört plantering under det första kvartalet. Av dessa 9.709 m3 är beståndet på två av fastigheterna gråal som bolaget planerar att konvertera till jordbruksmark. Inkomster från försäljning av avverkningsrätter var 140.000 EUR eller 14,41 EUR/m3. Bolaget förvärvade fastigheter för sammanlagd 617 TEUR med totala virkesbestånd motsvarande 32.460 m3. Bolaget påbörjar jordbearbetning på de första 23 hektaren före sommaren. Bolaget har också sålt 2.941 kubikmeter i avverkningsrätter för 99,5 TEUR eller 33,84 EUR/m3.

Omsättning och resultat

Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 245,8 (14,8) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter, samt arrendeinkomst från jordbruksmark. Det operativa rörelseresultatet var 122,8 (-361,4) TEUR för det första kvartalet. Årets resultat var 151,7 (297,1) TEUR.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till 10.375 (4.022) TEUR. Sammanlagt uppgick värdet av skogsmark och övrig mark samt det verkliga värdet på skogstillgångarna till 17.553 (10.143) TEUR.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med att förbereda avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för bl.a. förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor). De sammanlagda kostnaderna under första kvartalet var -122,8 (-361,4 TEUR).

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Priserna steg för nästan hela virkes- och massavedssortimentet under det första kvartalet. Enligt Danske Banks nyhetsbrev ”Skog & Ekonomi” är trävaror på väg in i en ny grön supercykel för råvaror.  Ett par av de stora investmentbankerna förutspår en långsiktig supercykel för råvaror i allmänhet. Men Danske Bank ser snarare en grön supercykel för trävaror i synnerhet. Flera orsaker samverkar: Pandemins massiva kapitalinjektioner världen över ger stora renoverings- och nybyggnadsprogram. Dessutom har träbyggarlandet USA ett stort uppdämt behov av bostäder, uppger man. Detta sker samtidigt som skiftet från fossilt till förnybart. Skiftet innebär att nya konstruktioner i massivt trä tar andelar från betongen. Det gäller inte minst i Sverige där flervåningshus med trästomme står för 20 procent av bostadsbyggandet. Sågade trävaror har blivit glödheta, både på världsmarknaden och i Sverige. Här märks det genom att prishöjningar sker mitt i vintern då byggandet avstannar. Det kan bero på att många aktörer bygger på sina lager och förutspår högre efterfrågan från och med andra kvartalet 2021.

Även om alla globala tendenser pekar på att priserna ska upp har den lettiska marknaden varit betydligt mindre förutsägbar. Det kan bero på att den lettiska marknaden är driven av spot-priserna. Efterfrågan, och i konsekvens även priserna, för björkfanerstockar har minskat med ca. 10 % jämfört med december 2020. Priserna på ved minskade med 10 % under det första kvartalet 2021 mot 2020. Priset på flis minskade med 15 % sedan det första kvartalet som konsekvens av en mer transparant marknad med flera aktörer.

Efterfrågan och priset för björkmassaved steg med 12 % om man mäter mot första kvartalet 2020. Priset för barrträdsvirke steg med 25 % med samma period förra året. Detsamma gäller för lövträdens virkessortiment. Priserna för massaved från barrträd har stagnerat och inte förändrats under hela 2020 och det första kvartalet av 2021.

Det europeiska parlamentet har inlett framtagning av en ny skogsstrategi som skall förverkliga en mera miljövänlig riktning inom gemenskapen. Praktiskt kommer det att innebära, att skogsägarna kommer att få högre ersättning för naturskyddsbegränsningarna.

Finansiering

Bolaget har lånat 15 MSEK på marknadsmässiga villkor från Latvian Forests aktieägare Galjaden Fastigheter AB för att finansiera köpet av ytterligare skogsfastigheter. Lånen förfaller i sin helhet den 25 augusti 2021.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bl.a. vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är att befintliga aktieägare inte ska missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6% av kapitalet och 67,2% av rösterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 12 april 2021 beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission av B-aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2020. Företrädesemissionen omfattade totalt ca 78,2 Mkr och syftade till att finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter. Latvian Forest Company AB tillfördes 78,2 Mkr före emissionskostnader. Totalt tecknades emissionen till 138,8 procent, varav 98,7 procent med stöd av teckningsrätter och 40,1 procent utan stöd av teckningsrätter.

De medel som tillförts genom företrädesemissionen är huvudsakligen tänkta att användas enligt nedan.

Emissionsvolym                                                       78,198 MSEK

Beräknade emissionskostnader                                       1,523 MSEK

Återbetalning av lån jämte beräknad ränta                 19,798 MSEK

Nyinvestering i skogsfastigheter                                    56,877 MSEK

Styrelsen har i enlighet med de principer som framgår av prospektet tilldelat tecknarna samtliga aktier i emissionen, totalt 12.819.413 B-aktier, varav 12.649.695 B-aktier tecknade med företrädesrätt och 169.718 B-aktier utan företrädesrätt. När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till EUR 3.733.124,56 (avrundat) och det totala antalet aktier till 33.330.474 stycken varav 33.250.474 B-aktier 

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 5.612 hektar. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 660.000 kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och försäljningar.

Nästa rapport

Halvårsrapport för perioden januari till juni 2021 är planerad att offentliggöras den 23 augusti 2021.

Årsredovisning och årsstämma

Kallelse till årsstämma den 30 juni 2021 har skett och årsredovisning med tillhörande material kommer att finnas tillgängligt senast två veckor före årsstämman.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2021-05-31

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

 

 Delårsrapport januari-mars 2021.pdf

Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer