Nyheter

22
02.2019

Bokslutskommuniké 2018

Jan-Dec 2018

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter
 • Omsättningen uppgick till 1.198,7 (233,1) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 617,8 (-159,2) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.913,9 (480,6) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2.424,2 (1.483,4) TEUR

 

Okt-Dec 2018

 • Omsättningen för Okt-Dec uppgick till 490,7 (96,7) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 312,5 (-7,8) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 107,8 (-24,7)  TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 403,7 (1.244,1) TEUR 

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar och bedriver skogsbruk i fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft, är:

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning;
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i euro . Handel i aktien på Aktietorget sker i svenska kronor.

 

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 10.452 (9.599) hektar. Av dessa var 7.608 (6.770) skog och 1.908 (2.050) hektar jordbruksmark samt  936 hektar annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.015.000 (995.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar.

Under 2018 har sammanlagt ca 1,414 MEUR investerats i 34 enskilda fastigheter och  847,5 hektar med ett virkesförråd om ca 82.000 kubikmeter förvärvats. Under perioden okt-dec har sammanlagt ca 172 TEUR investerats och 107 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca  15.000 kubikmeter förvärvats. Det genomsnittliga virkesförrådet var 149 kubikmeter per hektar skogsmark. Det genomsnittliga förvärvspriset var ca 17 EUR per kubikmeter 2018. Det genomsnittliga priset per förvärvat hektar var ca 1.600 EUR.

 

Avverkning och röjning

Under året genomfördes avverkningar om 35.952 (9.651) kubikmeter som är något mindre än tidigare planerade 40.000 kubikmeter. Den genomsnittliga nettoinkomsten för genomförda avverkningar under 2018 var 33 (22) EUR per kubikmeter vilket är 18 % mer än den planerade inkomsten per kubikmeter. Under fjärde kvartalet har sammanlagt 17.152 (4.139) kubikmeter avverkats med en genomsnittlig intäkt av 31,7 (21) EUR per kubikmeter.

I enlighet med den befintliga skogsförvaltningsplanen har bolaget röjt sammanlagt  142 hektar  under 2018.

 

Omsättning och resultat

Omsättningen för året uppgick till 1.198,7 (233,1) TEUR. Intäkterna är till största delen hänförliga till avverkningar.

Omsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 490,7 (96,7) TEUR och avser huvudsakligen intäkter från försäljning av avverkningar, dvs av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning för externa kostnader förklaras med en mera aktiv insats inom skogsförvaltningen samt externa kostnader för konsulter som bistod med löpande kontakter med och information till intresserade köpare.

Värdeförändring på skogen uppgick till sammanlagt 1.913,9 (480,6) TEUR och avser skillnaden mellan det bokförda anskaffningsvärdet och det beräknade verkliga värdet. Resultat för perioden uppgick till 2.424,2 (1.483,3) TEUR. Inga förändringar har gjorts i antagandena som ligger till grund för beräkningen av verkligt värde för perioden.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till sammanlagt 16.472 (13.834) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 31 december 2018. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/ försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %). Vid utgången av det tredje kvartalet beslutade bolagsledningen att höja den genomsnittliga nettoinkomsten från försäljning av rotposter från 21 EUR per kubikmeter till 22 EUR per kubikmeter till följd av en långsiktigt positiv utvecklingstendens i massaveds- och virkeskonjunkturen.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsbruket, såsom konsulttjänster avseende bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Sedan ingången av 2017 ingår även ersättning till VD i posten övriga externa kostnader. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för bl.a. förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter.

 

Finansiering

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat, att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras, exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas (se avsnittet ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”).

 

Eget kapital och värdering

I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande offentliggöra ett beräknat substansvärde utan istället redovisa eget kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden 1,145 (1,027) EUR per aktie.

 

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifterna bolaget till ca. 50% av kapitalet.

 

Virkes- och skogsfastighetsmarknaden

Den starka internationella konjunkturen fortsätter att gynna skogsindustrin. Intresset för trävaror är det högsta någonsin. Priset för virke är högt och detsamma gäller för pappersmassa. Även med hänsyn till detta växer risken kring världskonjunkturen vilket kan orsaka inbromsning av den ekonomiska tillväxten i världen. Sådana faktorer som eskalerande handelskonflikter, politisk och ekonomisk instabilitet i tillväxtländerna samt olika åtgärder för att dämpa risktagandet, kan leda till förändring i konjunkturen vilket återspeglas i priset för virke och pappersmassa. Detta har gynnat försäljning av rotposter under 2018.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen har beslutat att underteckna en avsiktsförklaring (letter of intent) med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet genom försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA. Anläggningstillgångarnas värde beräknas preliminärt uppgå till 26 MEUR. Detta motsvarar köparens uppskattning av värdet på de sammanlagda anläggningstillgångarna i de bägge dotterbolagen, som i huvudsak består av skogs- och jordbruksfastigheter.

Köpeskillingen för aktierna ska uppgå till det egna kapitalet i dotterbolagen per tillträdesdagen justerat för differensen mellan uppskattat och bokfört värde av anläggningstillgångarna. Viss reservation för eventuella justeringar, som slutligt ska fastställas av parterna i aktieöverlåtelseavtalet, bör dock göras.

Eftersom en försäljning av aktierna i de bägge dotterbolagen indirekt innebär att bolagets hela verksamhet avyttras kommer frågan om försäljning av dotterbolagsaktierna att underställas aktieägarna på en extra bolagsstämma. Bolagets styrelse kommer att kalla till extra bolagsstämma så snart ett bindande aktieöverlåtelseavtal har undertecknats, vilket kommer vara villkorat av bolagsstämmans beslut och köparens styrelses godkännande.

Beslutet att underteckna avsiktsförklaringen med Svenska Cellulosa Aktiebolag SCA har fattats efter att ett antal intressenter har sonderat om Latvian Forest Company AB skulle vara intresserat att avyttra de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mežu Kompanija och Baltic Forest IV SIA. SCA erbjöd den mest fördelaktiga kombinationen av pris och affärsstruktur som minimerar bolagets åtagande i samband med försäljningen av tillgångar.

Styrelsen kommer att kalla till extra bolagstämma när överenskommelse om aktieöverlåtelseavtal med köparen har träffats.

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 10.591 hektar.

 

Transaktioner med närstående       

Moderföretaget har tagit ut en total ”management fee” på 10 TEUR för 2018 från de båda dotterföretagen. 

 

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden Jan-Mar 2019 är planerad att offentliggöras den 24 maj 2019.

 

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Utdelning kommer att föreslås först när försäljningen av dotterföretagen är genomförd och full betalning har influtit till moderföretaget.

 

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är planerad att offentliggöras på sedvanligt sätt i slutet på maj eller början av juni 2019. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida samt finnas på Spotlight Stockmarkets hemsida. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm i juni 2019. Datum för offentliggörande av årsredovisning och tid och plats för årsstämma kommer att presenteras så snart som möjligt men senast i samband med kallelse till årsstämma.

 

Redovisningsprinciper

Bokslutsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. För moderföretaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med bokslutskommunikén för 2015, då IFRS tillämpades för första gången. Belopp anges i TEUR om inte annat anges.

Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 31 december 2016. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en ränta av 7,25 % (7,25 %). Dessutom görs antaganden om pris- och kostnadsutveckling samt inflation. Se även företagets årsredovisning för 2017, not 12.

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till företagets årsredovisning för 2017, not 18.

 

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2019-02-24

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

 

KONCERNENS    RESULTATRÄKNINGAR  (TEUR)

 

Jan-Dec 2018

Jan-Dec 2017

Okt-Dec   2018

Okt-Dec   2017

Nettoomsättning

 

1,197.9

2 32.7

490.8

96.7

Övriga intäkter

 

0.8

0.4

-0.1

0.0

Summa intäkter

 

1,197.9

2 33.1

490.7

96.7

Råvaror och förnödenheter

 

-172.1

-70.2

-65.9

-18.1

Övriga externa kostnader

 

-364.3

-2 86.4

-103.0

-77.8

Personalkostnader

 

-44.1

-35.4

-9.2

-8.5

Avskrivningar och nedskrivningar

 

-0.4

-0.3

-0.1

-0.1

Övriga kostnader

 

0.0

0.0

0.0

0.0

Operativt rörelseresultat

 

617.8

-1 59.2

312.5

-7.8

Reavinster fastighetsförsäljningar

 

3.1

-

0.0

-

Rörelseresultat före värdeförändring skog

 

620.9

-1 59.2

312.5

-7.8

Värdeförändring skog

 

1,913.9

4 80.6

107.8

-24.7

Rörelseresultat

 

2,534.8

3 21.4

420.3

-32.5

Finansiella intäkter

 

0.0

4.9

0.0

-2.1

Finansiella kostnader

 

-110.6

-127.3

-16.6

-34.5

Finansnetto

 

-110.6

-122.4

-16.6

-36.6

Resultat före skatt

 

2,242.2

199.0

403.7

-69.1

Aktuell skatt

 

-

-

-

-

Uppskjuten skatt

 

-

1,284.4

-

1,313.2

PERIODENS RESULTAT

 

2,424.2

1,483.4

403.7

1,244.1

 

 

AKTIEDATA

2018-12-31

2017-12-31

Genomsnittligt antal aktier

20,511,061

17,606,184

Antal aktier

20,511,061

20,511,061

Resultat per aktie efter skatt, Euro (Genomsnittligt antal före och efter utspädning)

0.118

0.084

Eget kapital per aktie, Euro (före och efter utspädning)

1.145

1.027

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, Euro

0.007

-0.007

 

 

KONCERNENS        BALANSRÄKNINGAR (TEUR)

 

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

 

Skogsmark och övrig mark

 

8,102.0

7,489.8

Biologiska tillgångar, växande skog

 

16,472.0

13,834.1

Inventarier

 

0.8

0.1

Depositioner

 

5.3

5.9

Fordran uppskjuten skatt

 

-

-

Summa anläggningstillgångar

 

24,580.1

21,329.9

Kundfordringar

 

242.6

9.1

Kortfristiga fordringar

 

67.5

47.1

Likvida medel

 

455.9

1,651.5

Summa omsättningstillgångar

 

766.0

1,707.7

SUMMA TILLGÅNGAR

 

25,346.1

23,037.6

   

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

23,479.5

21,057.3

Långfristiga skulder

 

-

1,758.8

Skuld uppskjuten skatt

 

-

-

Räntebärande kortfristiga skulder

 

1,758.8

-

Leverantörsskulder

 

39.7

164.9

Övriga skulder

 

5.7

2.0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

62.4

54.6

Summa skulder

 

1,866.6

1,980.3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

25,346.1

23,037.6

Ställda säkerheter: generell pant i tillgångarna

 

1,764.7

1,764.7

Soliditet

 

92.6%

91.4%

Skuldsättningsgrad

 

0.08

0.09

 

 

KONCERNENS     KASSAFLÖDESANALYS (TEUR)

 

Jan-Dec 2018

Jan-Dec 2017

Rörelseresultat

 

2,534.8

321.4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

     

 -  Beräknad värdeförändring skog

 

-1,913.9

-480.6

 - Avskrivningar anläggningstillgångar

 

0.4

0.3

 - Erhållna räntor

 

-

-

 - Erlagda räntor

 

-49.0

-86.7

- Omräkningsdifferens av resultat i utländsk valuta

 

-

-7.6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 

572.3

-253.2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

-428.6

-762.7

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

143.7

-1,015.9

Investeringsverksamheten

     

Mark

 

-612.2

-166.9

Biologiska anläggningstillgångar

 

-724.0

-185.5

Maskiner och inventarier

 

-1.1

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-1,337.3

-352.4

Finansieringsverksamheten

     

Nyemissioner

 

-

2,850.2

Kapitalanskaffningskostnader

 

-2.0

-45.3

Förändring av lån

 

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

-2.0

2,804.9

ÅRETS KASSAFLÖDE

 

-1,195.6

1,436.6

Likvida medel vid periodens ingång

 

1,651.5

214.9

Årets kassaflöde enligt ovan

 

-1,195.6

1,436.6

Likvida medel vid periodens utgång

 

455.9

1,651.5

 

 

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR             I EGET KAPITAL   (TEUR)

 

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade resultat inkl periodens resultat

Totalt eget kapital

Eget kapital 31 december 2016/1 januari 2017

 

1,776.0

9,483.2

5,509.8

16,769.0

Periodens resultat

 

-

-

1,483.4

1,483.4

Nyemissioner

 

521.3

2,328.9

-

2,850.2

Kapitalanskaffningskostnader

 

-

-45.3

-

-45.3

Eget kapital 31 december 2017/1 januari 2018

 

2,297.3

11,766.8

6,993.2

21,057.3

 

 

       

Eget kapital 31 december 2017/1 januari 2018

 

2,297.3

11,766.8

6,993.2

21,057.3

Periodens resultat

 

-

-

2,424.2

2,424.2

Kapitalanskaffningskostnader

 

-

-2.0

-

-2.0

Eget kapital 31 deember 2018

 

2,297.3

11,764.8

9,417.4

23,479.5

 

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR  (TEUR)

 

Jan-Dec    2018

Jan-Dec 2017

Okt-Dec   2018

Okt-Dec  2017

Nettoomsättning

 

10.8

62.8

-36.9

15.1

Kostnader för sålda varor

 

0.0

0.0

0.0

0.0

Övriga externa kostnader

 

-142.3

-114.8

-45.2

-17.7

Personalkostnader

 

0.0

0.0

0.0

0.0

Summa rörelsekostnader

 

-142.3

-114.8

-45.2

-17.7

Rörelseresultat

 

-131.5

-52.0

-82.1

-2.6

Resultat från finansiella investeringar

   

 

   

Finansiella intäkter

 

276.2

233.9

73.9

31.6

Finansiella kostnader

 

-61.6

-78.1

-3.4

-19.9

Finansnetto

 

214.6

155.8

70.5

11.7

Resultat efter finansiella poster

 

83.1

103.8

-11.6

9.1

PERIODENS RESULTAT

 

83.1

103.8

-11.6

9.1

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR (TEUR)

 

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

 

Andelar i dotterföretag

 

6,073.9

6,073.9

Fordran koncernbolag

 

7,639.7

6,097.6

Depositioner

 

5.3

5.9

Uppskjuten skattefordran

 

-

-

Summa anläggningstillgångar

 

13,718.9

12,177.4

Kortfristiga fordringar

 

16.1

64.8

Kassa och bank

 

243.0

1,635.6

Summa omsättningstillgångar

 

259.1

1,700.4

SUMMA TILLGÅNGAR

 

13,978.0

13,877.8

   

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

13,934.9

13,854.3

Räntebärande kortfristiga skulder

 

-

-

 

Övriga skulder

 

27.1

6.3

Upplupna kostnader

 

16.0

17.2

Summa skulder

 

43.1

23.5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

13,978.0

13,877.8

Soliditet

 

99.7%

99.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERBOLAGETS

KASSAFLÖDESANALYS, TEUR

31.12.2018

31.12.2017

 

Rörelseresultat

-131,5

-51,5

 

Justeringsposter:

 

 

 

 - Erhållna räntor

276,2

229,0

 

 - Erlagda räntor

-

-37,5

 

 - Realiserade valutaförändringar

-

-7,6

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

144,7

132,4

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

6,8

-927,6

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

151,5

-795,2

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,0

0,0

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Nyemissioner

-

2 850,2

 

Kapitalanskaffningskostnader

-2,0

-45,3

 

Ökning av fordringar på koncernbolag

-1 542,1

-529,0

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 544,1

2 275,9

 

ÅRETS KASSAFLÖDE

-1 392,6

1 480,7

 

Likvida medel vid årets ingång

1 635,6

154,9

 

Årets kassaflöde enligt ovan

-1 392,6

1 480,7

 

Likvida medel vid periodens utgång

243,0

1 635,6

 

           


 

ÄNDRINGAR AV REDOVISNINGSPRINCIPER

   

Fr.o.m. 1 januari 2018 tillämpar företaget IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, med full retroaktivitet. Det innebär att intäkten redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhålla nyttan från varan eller tjänsten. Effekten för företaget är ingen eller så gott som ingen. Se not 1 nedan. Se även årsredovisningen för 2017.

         
         

Not 1 - IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder

   

TEUR

jan - dec 2018

jan - dec 2017

   

Avverkningsrättigheter

1 160

210

   

Mark-, jakt- och fiskerättigheter

47

18

   

Övrigt

5

5

   

Totalt

1 212

233

   
         

 - varav nettoomsättning

1 212

233

   

 - varav övrig omsättning

0

0

   
         

Tidpunkt för intäktsredovisning

       

Varor, tjänster överförda till kund

       

vid en tidpunkt

1 212

233

   

Varor, tjänster överförda till kund

 

 

   

över tid

0

0

   
         

Latvian Forest Company AB har inga prestationsåtaganden.

   
         

Till övervägande del säljer företaget avverkningsrätter. Dessa är då förberedda av företaget så att en köpare omedelbart kan inleda avverkning. Man kan därför säga att så gott som allt företaget säljer tillfaller kunden samtidigt som betalning erläggs. Det innebär att kunden vid betalning får hela nyttan av varan eller tjänsten.

Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer