Nyheter

24
05.2023

Delårsrapport januari-mars 2023

  • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 39.397 (36.356) TEUR
  • Eget kapital uppgår till 0,91 (0,9) EUR per aktie
  • Resultat per aktie -0,002 (0,005) EUR
  • Fastighetsinnehaven uppgår till 7.868 (7.489) hektar
  • Virkesvolymen uppskattas till 1.142.857 (1.063.000) kubikmeter
  • Omsättningen var 64,2 (341,5) TEUR
  • Operativt rörelseresultat var -120,4 (145,7) TEUR
  • Värdeförändring skog uppgick till 24,1 (67,5) TEUR
  • Resultat efter skatt uppgick till -77,7 (191,5) TEUR

  (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

  Detta är Latvian Forest Company

  Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Baltikum. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

  • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
  • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
  • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

  Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

  Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Market sker i svenska kronor.

  Status & fastighetsinnehav

  Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 7.868 (7.489)  hektar. Av dessa var 6.469 (5.914)  skog och 1.406 (1.576) annan mark inklusive 938 (1.011)  hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.143.000 (1.063.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar.  

  På de 6.469  hektar av skogsmark som bolaget ägde vid utgången av denna period uppskattas det befintliga virkesförrådet till 1.143.000 m3. Enligt uppdaterad information uppskattar bolagets ledning att det finns 177 m3 växande skog per hektar. Över 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II. Endast 0,6 % av bolagets innehav har skötselåtgärder förbjudna p.g.a. av naturskyddsrestriktioner. Över 70 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran.

   

  (Karta över befintligt fastighetsinnehav)

   

  Mer detaljerad beskrivning av bolagets innehav finns tillgänglig på bolagets hemsida med länk här: www.latvianforest.se

   

  Avverkning och röjning

  Under det första kvartalet har bolaget sålt avverkningsrätter eller avverkat sammanlagt 488 kubikmeter, vilket bara är en del av årets planerade ca. 40.000 kubikmeter i avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter. Bolaget hade gjort uppehåll av avverkningen i Lettland på grund av den tänkbara försäljningen. Det genomsnittliga avverkningspriset var 66,67 EUR per kubikmeter med en inkomst motsvarande 32,5 TEUR. Bolaget har inte röjt eller genomfört plantering under det första kvartalet.

  (Jordbruksmark konverterat till skogsmark i Nordöstra Lettland)

  Omsättning och resultat

  Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 64,2 (341,5) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter. Det operativa rörelseresultatet var -120,4 (145,7) TEUR för det första kvartalet. Årets resultat var -77,7 (191,7)  TEUR.

  Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till 29.905 (26.930) TEUR. Sammanlagt uppgick värdet av anläggningstillgångar till 39.397 (35.883) TEUR.

  I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med att förbereda avverkningar.

  Externa kostnader består till stor del av inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för exempelvis förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor). De sammanlagda kostnaderna under första kvartalet var 200,4 (194,7) TEUR.

  Virkes och skogsfastighetsmarknaden


  Bolagsledningen konstaterar att innan en konjukturell förbättring i efterfrågan på trävaror kommer marknaden att försvagas. Bolagsledningen har svårt att bedöma men sannolikt kommer priserna på de viktigaste trävarogrupper att justeras med 15-20 % nedåt jämfört med där de var i början av 2022. Dessutom man kan förutspå att sanktioner som infördes mot ryska och vitryska träimport kommer att fortsätta för de kommande tolv månaderna. Det innebär att en del av upp till 15 miljoner kubikmeter som Ryssland exporterade 2021 kommer att inte att vara tillgängliga för producenter i Europa.  De ekonomiska begränsningarna mot att köpa ryska råolja och gas kommer att leda till  fortsatt högre energipriser för konsumenter. Som en konsekvens kommer det innebära fortfarande höga  priser och god efterfrågan på flis och ved.

  Bolagsledningen fortfarande antar att på längre sikt utsikterna för skogsägarna är positiva med hänsyn till att underligande efterfrågan i Europa är positivt driven av träbyggande, behov för förpackningsmaterial  och strävan mot en hållbar energisektor.

  I början av december 2022 nådde EU-parlamentet och Rådet en provisorisk överenskommelse gällande förordningen som omfattar  EU:s nya skogsstrategi. Parlamentet antog förordningen i april 2023 och Rådet väntas att göra detsamma innan sommaren. Strategin kortfattat siktar att gå mot allt högre krav när det gäller hållbart skogsbruk och hänsyn till biologisk mångfald. Biologisk mångfald är också en fråga som generellt klättrat allt högre upp på agendan, både för investerare och politiska beslutsfattare. Dessutom lyfts vikten av skogens roll som kolsänka. Frågor som skulle kunna innebära lägre avverkningsnivåer och mindre inflytande för skogsägaren. Därefter förordas även företag som importerar skogsrelaterade produkter till EU från andra länder att genomföra granskning av att avskogning och utarmning har inte skett. Det kan betraktas som en positiv tendens för skogsägarna i EU länder att de bevaras mot konkurrens från länder där finns mera vilande inställning mot hållbart skogsbruk.  

  Den globala virkesmarknaden har varit mycket volatil under de senaste åren och särskild under 2022. Handeln med timmer på NASDAQ börsen började med ca. 1330 USD/1000 MBFT i januari 2022. I början av 2023 har priset stabiliserats kring strax under 400 USD/MBFT. Detta motsvarar prisnivån av timmer på NASDAQ innan coronapandemin.

  Samma tendenser kan observeras även på de lettiska och litauiska marknaden med inköpspriset för barr timmer 155 EUR/m3 i mitten på juni med en snabb nedgång till motsvarande 86 EUR/m3 i början av 2023.

  Utvecklingen på massavedsmarknaden har varit otrolig volatil. Ett exempel, medan inköpspriset för en kubikmeter björk massaved var ca. 125 EUR per kubikmeter i oktober 2022 så hade det i början av 2023 reducerats till under 74 EUR per kubikmeter.

  Efterfrågan på björkfanerstockar, och som en konsekvens även priset, har nått rekordnivåer motsvarande 232 EUR per kubikmeter av premieklass sortiment i slutet av 2022 och ändrats obetydligt fram till slutet av det tredje kvartalet. Det kan dock förutspås att även här kommer priserna justeras nedåt med likhet med priser på andra sortimentklasser.

  Den geopolitiska oron har som mest återspeglats i prisnivån för energived bland annat råvara för flis. När under 2021 priset för grenar var runt 8 EUR/kubikmeter, steg det till toppsiffra av 25 EUR per kubikmeter, med korrigering till 18,4 EUR/kubikmeter.

  Med hänsyn till allt ovannämnda har priserna på skogsfastigheter påverkats och säljarna börjar förvänta mera aggressiva värderingarna för fastigheter. Detta kan observeras likväl i Lettland som i Litauen. Emellertid har LFC:s lyckats att förvärva nya fastigheter, eftersom bolagsledningen aktivt använder sin erfarenhet och kunskap till att identifiera och förvärva skogsfastigheter till ett förmånligt pris.

   

  (Virkesavvlägg i Litauen)

   

  Finansiering

  Under det första kvartalet har inga lån tagits eller nyemissioner genomförts.

   Finansieringsstrategi

  Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är att befintliga aktieägare inte ska missgynnas om en riktad emission genomförs.

  Aktien

  Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 4.106.436 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 36.583.521 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

  Den 15 februari 2023 ingick Latvian Forest Company AB i avsiktsförklaring om försäljning av sina två lettiska dotterbolag till ett Sverige-baserat väletablerat företag verksamt inom skogsbranschen. Den 29 april meddelade köparen att de inte avser att slutföra den övervägda transaktionen. Intressenten har informerat om att beslutet fattats mot bakgrund av att marknaden är i snabb förändring och en därmed sammanhängande justering i köparens strategi i förhållande till förvärvsmöjligheten. Bolagsledningen med stöd av styrelse har fattat beslut att Latvian Forest Company avser inte att för närvarande söka andra möjligheter att sälja tillgångarna, utan planerar istället fortsätta verksamheten i linje med sedan tidigare fastlagd strategi, dvs. att förvalta och förädla tillgångarna för att öka deras värde.

  Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 7.165 hektar. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.076.000 kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och försäljningar. Bolaget har sålt 476 hektar jordbruks och annan mark för 1.340.410 EUR i enlighet med den tidigare effektiviseringsplanen.  

  Nästa rapport

  Halvårsrapport för perioden januari till juni 2023 är planerad att offentliggöras den 22 augusti 2023.

  Årsredovisning och årsstämma

  Kallelse till årsstämma den 26 juni skall ske och årsredovisning med tillhörande material kommer att finnas tillgängligt senast två veckor före årsstämman.

  Om denna rapport

  Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

  Stockholm, 2023-05-24

  Styrelsen

  För ytterligare information kontakta

  Aleksandrs Tralmaks, VD

  +37129203972

  info@latvianforest.se

  Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

   

   

   

Företrädesemission om 27,3 MSEK har registrerats hos bolagsverket. Sista dag för handel med BTA B är 2024-06-14
2024-06-11

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2024-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2024
2024-05-27

Läs mer
Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer