Nyheter

30
11.2020

Delårsrapport jan-sept. 2020

 •  Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 13.426,5(0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,689 (0,604 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,045 (0,464 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.261 * (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 521.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 245,9 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-446,9 (-806,6) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.271,5 (0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 922,0 (9.523,4) (0) TEUR

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

*Uppgifter angivna inklusive 408 hektar med 49.500 m3 virkesförråd av innehavet där slutavräkning av transaktionen pågår.

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Markets sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 4.261 (0) hektar. Av dessa var 2.591 (0) skog och 1.670 (2.554) annan mark inklusive 1.203 (0) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 521.000 (0) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och försäljningar. Den angivna innehaven inkluderar 407 hektar skogsmark med ca. 49.500 m3 virkesförråd som bolaget ännu inte slutfört köp av. Registreringen av fastigheterna som planerades att slutföras under juni har senarelagts till den 29 oktober p.g.a. av byråkratiska skäl orsakade av coronapandemin. Avstyckningen av jordbruksmark har genomförts och dokumentation för registrering har lämnats in till Lantmäteriet. Bolaget har säkrat köpet med förskottsdeposition.

På de sammanlagt 4.261 hektar som bolaget ägde eller hade under slutförande av förvärv vid utgång av denna period, uppskattas virkesförrådet till ca.521.000 m3. Av dessa är ca. 173.500 m3 omedelbart avverkningsbara. Inom 10 år beräknar bolagsledningen att 238.000 m3 kan avverkas. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 198 m3 växande skog per hektar skogsmark. Detta är 60 m3 per hektar mer än i den portfölj som avyttrades till SCA förra året. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA (G36), I (G32) och II (G28). På endast 0,6 % av bolagets innehav är skötselåtgärder förbjudna p.g.a.  naturskyddsrestriktioner. Över 70 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran.

(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven)

Under det tredje kvartalet har sammanlagt ca 0,48 MEUR investerats i 5 enskilda fastigheter om 131 hektar med ett virkesförråd om ca 19.500 kubikmeter förvärvats. Av dessa är ca 3.400 kubikmeter omedelbart avverkningsbara samt 7.200 kubikmeter avverkningsbara inom de kommande 10 åren. Det genomsnittliga virkesförrådet var ca 180 kubikmeter per hektar skogsmark. Bolagets ledning har bedömt att det fortfarande är gynnsamma villkor för förvärv av enskilda fastigheter som ett resultat av att en del utländska fastighetsägare anser att det är gynnsamma förutsättningar att lämna den lettiska marknaden.

(Bild på nyligen förvärvad fastighet som köptes under tredje kvartalet och som består av sammanlagt 51,3 hektar av vilka 20,7 hektar är jordbruksmark. Virkesförrådet uppgår till 4.707 m3 av vilka ca. 1.000 m3 är direkt avverkningsbara. Bolaget har förvärvat fastigheten för 130 TEUR och har en överenskommelse om att avyttra jordbruksmarken till en lokal lantbrukare för 52 TEUR.

Bolaget sålde 193,4 hektar jordbruksmark för 386,8 TEUR till ett lettiskt lantbruksföretag. I samband med försäljningen har bolaget beviljat köparen ett femtonårigt annuitetslån som skall ge en årlig avkastning motsvarande 9,41 %. LFC säkerställer lånet genom botteninteckningar i de sålda fastigheterna. Köparen kommer, enligt köpeavtalet, att investera ca. 800 EUR per hektar i markförbättrande åtgärder. Dessutom har bolaget sålt en 2,3 hektar stor gård avstyckad från en tidigare förvärvad fastighet. Gården såldes  med en vinst på 75,7 TEUR.  Ursprungsfastigheten, som är på 65,5 hektar med ett virkesförråd på 16 503 m3, köptes för 250 TEUR i oktober 2019.

Dessa försäljningar genomfördes inom de tidigare antagna ramarna för att effektivisera bolagets tillgångsbas med fokus på skogsbruk samt att genomföra aktiva tillgångsförvaltningsåtgärder med målsättning att skapa värde för aktieägarna.

Avverkning och röjning

Under det tredje kvartalet har bolaget avverkat 3.688 kubikmeter, vilket bara är en del av årets planerade avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter. Detta berodde på en stark nedgång i efterfrågan på virke och massaved under det första halvåret orsakad av coronaviruspandemin. Det genomsnittliga avverkningspriset var 34 EUR per kubikmeter med en inkomst motsvarande 125 TEUR. Bolaget har inte röjt eller genomfört plantering under det tredje kvartalet.

Omsättning och resultat

Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 142,2 (0,2) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter, samt arrendeinkomst från jordbruksmark. Den sammanlagda omsättningen för de första nio månaderna har varit 245,9 (15,6) TEUR. Kostnader för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av externa kostnader förklaras med juridiska kostnader relaterade till skiljedomen med Fredrik Zetterström och en uppgörelse med tidigare ordförande Ted Alvenius som motsvarar 339 TEUR. Dessa var engångskostnader i samband med historiska åtaganden gällande vinstdelning. Som en konsekvens var det operativa rörelseresultatet negativt med - 446,9 (806) TEUR för de nio månaderna. Däremot var det operativa resultatet 51,7 (-50,1) TEUR för det tredje kvartalet. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var 233,8 (-50,1) TEUR av vilket utgjorde reavinst från försäljning av fastigheter 182,1 TEUR. Under de nio månaderna var årets resultat 922,0 (9.523,4) TEUR.

Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick till sammanlagt 13.426 (0) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter, samt den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 september 2020. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %).

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaderna för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen följer hur marknaden utvecklas för virke och massaved.

I september återhämtade sig efterfrågan på barrtimmer tillräckligt för att priset för större diameter skulle uppnå nivån där det var i början av 2019, nämligen 86-90 EUR per kubikmeter. Bolagsledningen observerade en kraftig  ökning av priset för björkrundvirke avsett för tillverkning av faner. Ökningen motsvarade 19 %. Priset i april var 55-60 EUR per kubikmeter, och redan i september hade det stigit till 75-80 EUR per kubikmeter beroende på region. Det beror på att exporten av fanér och limmad träskiva ökade med hela 17 % gentemot förra året i juni och juli.

Det var fortsatt minskning av efterfrågan på barrmassaved. I maj månad minskade efterfrågan på barrmassaved och som konsekvens även priset ordentligt.  Ett antal av de största aktörerna drog ned på inköpen av sådan massaved. Detta beror på att efterfrågan på grafiskt papper och finkartong minskade med 6,9 % under det första kvartalet enligt de största producenterna – SCA, UPM, Stora Enso osv. Därtill finns det fortfarande överskott på barrvirke som följd av granbarkborreangrepp i Centraleuropa.  Däremot steg efterfrågan på björkmassaved i i slutet av september och det förväntas ge stigande priser för detta sortiment.

Även efterfrågan på barr- och lövvirke som används till produktion av lastpallar växte under det tredje kvartalet.

De pågående oroligheterna i Belarus kommer att påverka exporten av timmer och massaved samt tillverkade träprodukter motsvarande 15,7 miljoner kubikmeter genom att EU med stor sannolikhet kommer att sanktionera sådan export om bolagen ägs av den vitryska staten eller människor bland president Lukasjenkos närstående. I ett sådant fall kommer påverkan mest i sådana sektorer som lövmassaved, biobränsle (flis) och i viss mån även barrtimmer. Det kan resultera i ytterligare prishöjning för råvara på marknaden runt Östersjön.

Allt detta signalerar, att virkesmarknaden kommer att återhämta sig i viss mån. Däremot har de bolag som avverkar skog haft  minskat kassaflöde. Detta innebär, att de kommer att söka likviditet genom försäljningar av sina skogsportföljer. LFC ser detta som en möjlighet att förvärva skogsportföljer till förmånligt pris.

Finansiering

Under det första kvartalet har inga lån tagits eller nyemissioner genomförts.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bla vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6% av kapitalet och 67,2% av rösterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har slutfört köpet av samtliga aktier av Latfolde AB den 30 oktober. Köpeskillingen uppgick till 2 050 000 Euro. Köpet omfattar samtliga aktier i Latfolde AB. Latfolde AB är 100 % ägaren i det lettiska dotterbolaget Latfolde One SIA. Latfolde One SIA tillgångar består av sammanlagt 961 hektar. Av dessa är 706 skog och 149 hektar jordbruksmark samt 106 hektar annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattas till ca. 105 000 kubikmeter. Många av de fastigheter som bolaget kommer att äga efter köpet gränsar eller ligger nära fastigheter som LFC redan äger. Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknade villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB den 18 september, 2020. I samband med förvärvet har bolaget lånat 19 MSEK på marknadsmässiga villkor från två Latvian Forest Company AB’s aktieägarna för att finansiera köpet.

Bolaget har enligt styrelsebeslut upptagit ett lån motsvarande 1,1 mEUR från Swedbank i Lettland. Lånen förfaller i sin helhet om fem år och har amorteringstakt på 27 500 EUR om året. Lånen upptogs på marknadsmässig räntesats som bolaget kan inte avslöja enligt sekretesskrav från banken. Lånen skall användas för att finansiera fortsatt expansion. Verksamheten anses tillräckligt etablerad och kassaflödena tillräckligt förutsägbara för att detta ska kunna vara en del av den sammanlagda finansieringen. Målet är att över tid ha en belåningsgrad om högst ca 20 procent av de samlade tillgångarna. Detta för att inte ställa allt för höga krav på verksamhetens förmåga att generera kassaflöden.

Den 6 november har slutförts det tidigare nämnda köpet av 407 hektar skogsmark med ca. 49.500 m3 genom registrering på det lettiska lanmäteriet. Registreringen av fastigheterna som var planerad att slutföras under juni men hade senarelagts till av byråkratiska skäl orsakade av coronapandemin. Bolaget hade påbörjat avstyckningen av jordbruksmark för ett år sedan. Bolaget hade säkrat köpet med förskottsdeposition. Fastigheterna ligger runt Koknese region i Livland.

(Exempel på skogsfastighet från Latfoldeportföljen)

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2020 är planerad att offentliggöras den 22 februari 2021.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

 

Stockholm, 2020-10-20

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Interim report Jan-Sept

Företrädesemission om 27,3 MSEK har registrerats hos bolagsverket. Sista dag för handel med BTA B är 2024-06-14
2024-06-11

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2024-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2024
2024-05-27

Läs mer
Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer