Nyheter

20
02.2020

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

 

Perioden januari-december 2019

Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR

 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 332.000 (1.015.000) kubikmeter
 • Omsättningen uppgick till 25,8 (1197,9) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -937,3 (617,8) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.312,9 (1.913,9) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 10.788,9 (2.424,2) TEUR

 

Perioden oktober-december 2019 

 • Omsättningen uppgick till 10,1 (490,3) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -130,7 (312,5)TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.312,9 (107,8) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1.265,5 (403,7) TEUR

 (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt börsnoterat bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter, företrädesvis men inte uteslutande i Lettland. Utgångspunkten är tron att skogen är en trygg investering samt att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet.

Förutom att skog är en eftertraktad tillgång som växer av egen kraft består de huvudsakliga grunderna för verksamheten av: (1) värdeskapande för aktieägare genom aktiv skogsförvaltning, (2) värdeskapande genom att konsolidera ett större innehav av fastigheter, samt (3) en tro på en allmän ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Genom att Latvian Forest är delägare i flertalet fastigheter får aktieägare en god riskspridning.

Priserna på lettiska skogsfastigheter är idag väsentligt lägre än vad som är vanligt i EU och i Sverige. Priset på slutprodukten timmer ligger däremot i många fall i nivå med vad som kan fås på den gemensamma timmer och massaved marknaden runt on Östersjön. Detta skapar möjlighet för ett lönsamt skogsbruk och en god framtida avkastning till låg risk. Flertalet faktorer talar för att förutsättningarna kommer att vara fortsatt gynnsamma för investeringar i lettiska skogsfastigheter.

Latvian Forest Company AB har euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Market sker i svenska kronor.

 

Status och fastighetsinnehav

Försäljning till SCA och utdelning till aktieägare under 2019

Den 27 mars 2019 togs beslutet på en extrastämma att godkänna försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompanija och Baltic Forest IV SIA. Köpare var SCA Mezs Latvija, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, som tillträdde aktierna den 8 april 2019.

Vid försäljningen uppgick innehaven till sammanlagt 10.614 hektar varav 8.060 hektar skog, 1.943 hektar jordbruksmark samt 611 hektar annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.015.000 kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar. Köpeskillingen för aktierna i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA uppgick enligt proformabalansräkning till 16,7 MEUR, vilket motsvarar värdet på bolagens skogs- och jordbruksfastigheter, 26,2 MEUR, minus kostnad för M&A-försäkring, 9,5 MEUR som betalas för utestående aktieägarlån enligt särskilt avtal, och justerat med nettorörelsekapitalet. 92 TEUR

Denna försäljning var i linje med Latvian Forests strategi. Enskilda fastigheter har oftast ett lägre pris än större fastighetsportföljer och/eller samlade innehav. De större innehaven är oftast mer attraktiva för större skogsbolag, investerare eller institutionellt kapital i olika former, som till exempel pensionsfonder. Latvian Forest har som integrerad del av strategin att skapa innehav som kan vara intressanta för dessa aktörer.

Den 27 juni beslutade stämman att bolagets vinstmedel disponerades till aktieägarna med 0,54 EUR per aktie [cirka 5,7 SEK per aktie] genom en utdelning den 4 juli 2019. Det totala beloppet uppgick till EUR 11.075.973.

 

Verksamheten behöver inte uppnå en viss storlek

Så som verksamheten är uppbyggd och strategin är formulerad behöver inte fastighetsinnehaven i Latvian Forest uppnå en viss given volym. Det innehav som finns idag bedöms vara tillräckligt för att över tid kunna generera nog med löpande intäkter i syfte att kunna täcka kostnaderna för den nuvarande expansionsinriktade organisationen. Målet är en fortsatt expansion till dess att det inte längre bedöms vara gynnsamt för existerande och nya aktieägare att fortsätta med en förvärvsdriven expansion.

Latvian Forest undertecknade den 30 juli 2019 en avsiktsförklaring om förvärv av 2.232 hektar av skog och jordbruksmark i Lettland. Den 19 augusti etablerade Latvian Forest ett lettiskt dotterbolag (SIA “Baltijas mezu investicijas“) med avsikt att genomföra förvärv av skogsfastigheter i Lettland – en affär som slutfördes den 12 november. Därefter har investeringar i skogsfastigheter skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 3.816 (10.452) hektar. Av dessa var 2.074 hektar (7.608) skog och 1.292 (1.908) hektar jordbruksmark samt 449 (936) hektar annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 332.000 (1.015.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar. Alla dessa fastigheter har förvärvats under perioden okt-dec. Det genomsnittliga virkesförrådet var 161 kubikmeter per hektar skogsmark. Den omedelbart avverkningsbara virkesvolymen motsvarar 90 000 kubikmeter.  Det genomsnittliga förvärvspriset var ca 20 EUR per kubikmeter 2019. Det genomsnittliga priset per förvärvat hektar var ca 1.834 EUR.

Latvian Forest har hyrt ut produktiv jordbruksmark motsvarande 764,4 hektar till lokala lantbrukare med en årlig inkomst motsvarande 60.000 EUR. Latvian Forest planerar att konvertera ca 500 hektar jordbruksmark och annan mark till skogsmark. I de flesta fall är det sådan mark som redan har naturligt beskogats och behöver därmed endast administrativt och/eller minimalt skogsbruk för att förädlas till skogsmark. Latvian Forest har inte genomfört några avverkningar och röjningar under fjärde kvartalet. Däremot har bolagsledningen tillsammans med inhyrda skogsförvaltare formulerat de nödvändiga skogsskötselns mål för 2020. Bland annat planerar Latvian Forest att genomföra avverkningar motsvarande 25.000 kubikmeter under gynsamma förutsättningar på virkesmarknaden.  

 

Omsättning och resultat

Omsättningen för året uppgick till 25,8 (1.197,9) TEUR. Intäkterna är till största delen hänförliga till arrendeinkomst från jordbruksmark för andra halvåret av 2019.

Värdeförändring på skogen uppgick till sammanlagt 1.312,9 (1.913,9) TEUR och avser skillnaden mellan det bokförda anskaffningsvärdet och det beräknade verkliga värdet. Resultatet från försäljning av andelar motsvarade 10.803,5 TEUR. Resultatet för året var 10.788,9 (2.424,2) TEUR.

Resultat för det sista kvartalet uppgick till 1.265,5 (403,7) TEUR.

 

Verkligt värde på skogstillgångarna

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till sammanlagt 3.155 (16.472) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 31 december 2019. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %). Den genomsnittliga nettoinkomsten från försäljning av rotposter får beräknas som 23 EUR per kubikmeter.

 

Förlikning med tidigare styrelseordförande

Bolagsstämman beslutade om att godkänna förlikning som träffats med Latvian Forests tidigare styrelseordförande Ted Alvenius. Förlikningen innebär sammanfattningsvis att Ted Alvenius släpper sina framställda anspråk mot Latvian Forest om drygt 464 TEUR jämte ränta, avseende påstådd rätt enligt bonusavtal, mot att Latvian Forest till hans enskilda firma betalar 238.000 TEUR (2.500.000 kr exkl. moms). Jan Edward Alvenius som representerade Helena Bengtsson genom fullmakt avstod från att rösta i samband med detta beslut.

 

Övrigt

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsbruket, såsom konsulttjänster avseende bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Sedan ingången av 2017 ingår även ersättning till VD i posten övriga externa kostnader. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för bland annat förvaltning och röjning bokförs som råvaror och förnödenheter.

 

Finansiering

Styrelsen har efter synpunkter från en sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för företrädesemissioner. Detta hindrar inte att riktade emissioner kan komma att genomföras, exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas (se avsnittet ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”).

 

Eget kapital och värdering

I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande offentliggöra ett beräknat substansvärde utan istället redovisa eget kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden 0,665 (1,145)EUR per aktie.

 

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2 297 307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 EUR (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifterna ca. 50% av kapitalet i Latvian Forest.

 

Virkes- och skogsfastighetsmarknaden

Det lettiska jordbruksministeriet publicerar årligen ett informationsblad beträffande den lettiska skogsindustrin. Kort sammanfattat har Lettland 3,412 miljoner hektar skogsmark vilket motsvarar 53 % av hela landets yta. Skogsindustrin motsvarar 5,1 % av Lettlands BNP och hela 21 % av landets årliga export. Den sammanlagda virkesvolymen motsvarar 682 miljoner kubikmeter vilket är nästan fyra gånger mer skog än det var år 1935 eller 1,6 gånger mer än år 1988. Det dominerande träslaget i privatägda skogar är björk (37 %), tall (22 %) och gran (15 %). I de statligt ägda skogarna dominerar tall med 47 %. Fördelningen mellan privat och statligt ägande av skogsmark fördelas likvärdigt mellan staten (49 %) och de privata skogsägarna (51 %).

Enligt rapporten röjs varje år 70.000 hektar och det planteras ny skog om 14.000 hektar. En viktig parameter som har blivit särskild aktuell under de senaste åren är att de lettiska skogarna förbinder 700.000 miljoner ton karbondioxid. Som en jämförelse kan man kan nämna att en flygresa från Riga till Frankfurt med Lufthansa släpper ut 0,183 ton koldioxid.

Under 2019 har virkespriserna sjunkit väsentligt till följd av en minskad efterfrågan samt ett rikligt utbud från Centraleuropa orsakat av stormfällda träd. I till exempel Tyskland minskade priserna för virke med hela 17 %. På den lettiska virkesmarknaden minskade virkespriserna med 11-14 % under 2019 jämfört med föregående år.

Intresset bland investerare av skogstillgångar i Lettland har varit rekordstarkt under 2019. Ledningen för Latvian Forest bedömer emellertid marknaden för förvärv av enskilda fastigheter och fastighetsportföljer som fortsatt gynnsam. Det finns för Latvian Forest flera källor för inköp av fastigheter med fördelaktiga egenskaper:

 

 • Många av de lokala skogsavverkningsbolagen har drabbats av likviditetsbrist. Detta kan leda till ett ökat behov att avyttra fastighetsinnehav av avverkad skog i syfte att frigöra medel till anskaffning av nya fastigheter.
 • Likviditetsbrist drabbar även privatpersoner som i ett läge med lägre virkespriser börjat sälja fastigheter istället för att genomföra avverkningarna själva.
 • Det finns en planerad administrativ reform med avsikten att slå samman landets mindre kommuner i större administrativa enheter. Detta förväntas resultera i att flertalet lettiska kommuner säljer ut sina fastighetsinnehav innan sammanslagningen.

Utöver ovan nämnda faktorer ser vi att en del av de mindre skandinaviska skogsägarna av olika skäl sonderar möjligheterna att sälja sina fastighetsinnehav. Två av de huvudsakliga skälen till försäljning är (1) ökande administrativa driftskostnader relaterat till skogsägande på den utländska marknaden och (2) ett generationsskifte där den nya generationen inte längre vill satsa på att äga utländsk skog som tillgångsklass. Latvian Forest kan förvärva sådana tillgångar genom att betala delvis med likvida medel och delvis genom att emittera nya aktier. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 3.917 (10.388) hektar. Ytterligare har bolaget tecknat ett köpeavtal med ett lokalt jordbruks- och energibolag om att förvärva 410 hektar av skogsmark med 48.000 kubikmeter virkesvolym. Affären planeras att slutföras under första halvåret efter att bolaget genomfört avstyckningen av jordbruksmark. Bolaget har betalat 119,8 TEUR i förskottsdeposition.

  

Tvist med Fredrik Zetterström

Bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström har som tidigare informerats om inlett skiljeförfarande och krävt ersättning med 378.105 EUR jämte ränta från Latvian Forest med hänvisning till ett avtal om vinstdelning. Latvian Forest har bestritt kravet i sin helhet. Tvisten kommer prövas av skiljenämnd, sannolikt under mars 2020.

Transaktioner med närstående                                                                                                                                      

Moderföretaget har tagit ut en total management fee på 15,6 TEUR för 2019 från de båda dotterföretagen. 

 

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden Jan-Mar 2020 är planerad att offentliggöras den 24 maj 2020.

 

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

 

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är planerad att offentliggöras på sedvanligt sätt i slutet på maj eller början av juni 2020. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida samt finnas på Spotlight Stock Markets hemsida. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm i juni 2020. Datum för offentliggörande av årsredovisning och tid och plats för årsstämma kommer att presenteras så snart som möjligt men senast i samband med kallelse till årsstämma.

 

Redovisningsprinciper

Bokslutsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. För moderföretaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med bokslutskommunikén för 2015, då IFRS tillämpades för första gången. Belopp anges i TEUR om inte annat anges.

Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 31 december 2019. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en ränta av 7,25 % (7,25 %). Dessutom görs antaganden om pris- och kostnadsutveckling samt inflation. Se även företagets årsredovisning för 2018, not 12.

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till företagets årsredovisning för 2018, not 18.

 

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2020-02-20

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

 

 

KONCERNENS

RESULTATRÄKNING (TEUR)

YTD 2019

YTD 2018

Q4 2019

Q4 2018

Nettoomsättning

25.8

1 197.9

10.2

490.8

Övriga intäkter

0.3

0.4

-0.1

-0.5

Summa intäkter

26.1

1 198.3

10.1

490.3

Råvaror och förnödenheter

0.0

-172.1

0.0

-65.9

Övriga externa kostnader

-956.8

-364.3

-136.1

-103.0

Personalkostnader

-6.6

-44.1

-4.7

-9.2

Avskrivningar och nedskrivningar

0.0

0.0

0.0

0.3

Operativt rörelseresultat

-937.3

617.8

-130.7

312.5

Reavinster fastighetsförsäljningar

0.0

3.1

0.0

0.0

Rörelseresultat före värdeförändring skog

-937.3

620.9

-130.7

312.5

Värdeförändring skog

1 312.9

1 913.9

1 312.9

107.8

Rörelseresultat

375.6

2 534.8

1 182.2

420.3

Finansiella intäkter

10 890.1

0.0

-0.6

0.0

Finansiella kostnader

-473.9

-110.6

86.8

-16.6

Finansnetto

10 416.2

-110.6

86.2

-16.6

Resultat före skatt

10 791.8

2 424.2

1 268.4

403.7

Aktuell skatt

-2.9

0.0

0.0

0.0

Uppskjutna skatter

0.0

0.0

0.0

0.0

ÅRETS RESULTAT

10 788.9

2 424.2

1 265.5

403.7

 

AKTIEDATA

31.12.2019

31.12.2018

Genomsnittligt antal aktier

20 511 061

20 511 061

Antal aktier

20 511 061

20 511 061

Resultat per aktie, euro

0.526

0.118

Eget kapital per aktie, euro

0.665

1.145

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro

-0.028

0.007

 

KONCERNENS    BALANSRÄKNING (TEUR)

 

31.12.2019

31.12.2018

TILLGÅNGAR

     

Skogsmark och övrig mark

 

5505.1

8102

Biologiska tillgångar, växande skog

 

3155.2

16472

Inventarier

 

0

0.8

Depositioner

 

119.8

5.3

Summa anläggningstillgångar

 

8780.1

24580.1

Kundfordringar

 

9.8

242.6

Kortfristiga fordringar

 

29.3

67.5

Likvida medel

 

4956.2

455.9

Summa omsättningstillgångar

 

4995.3

766

SUMMA TILLGÅNGAR

 

13775.4

25346.1

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

     

Eget kapital

 

13647.9

23479.5

Räntebärande kortfristiga skulder

 

0

1758.8

Leverantörsskulder

 

59.4

39.7

Övriga skulder, ej räntebärande

 

6.3

5.7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

61.8

62.4

Summa skulder

 

127.5

1866.6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

13775.4

25346.1

Ställda säkerheter

 

0

1764.7

Soliditet

 

99%

93%

Skuldsättningsättningsgrad

 

0.01

0.08

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TEUR)

 

31.12.2019

31.12.2018

Rörelseresultat

 

375.6

2534.8

Justeringsposter:

     

 - Beräknad värdeförändring skog

 

-1312.9

-1913.9

 - Avskrivningar anläggningstillgångar

 

0

0.4

 - Erhållna räntor

 

86.6

0

 - Betalda räntor

 

-12.2

-49

 - Omräkningsdifferens av resultat i utländsk valuta

 

-8.5

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-871.4

572.3

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

287.8

-428.6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

-583.6

143.7

Investeringsverksamheten

     

Försäljning av andelar i dotterföretag

 

1259

0

Försäljning av mark

 

8102

-612.2

Försäljning av biologiska anläggningstillgångar

 

16472

-724

Maskiner och inventarier

 

0.8

-1.1

Depositioner

 

-114.5

0

Inköp av mark

 

-5505.1

0

Inköp av biologiska anläggningstillgångar

 

-1842.3

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

18371.9

-1337.3

Finansieringsverksamheten

     

Utdelning till aktieägarna

 

-11076

0

Kapitalanskaffningskostnader

 

0

-2

Förändring av lån

 

-1758.8

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

-12834.8

-2

ÅRETS KASSAFLÖDE

 

4953.5

-1195.6

Likvida medel vid årets ingång

 

455.9

1651.5

Valutaförändring i likvida medel

 

-453.2

-

Årets kassaflöde enligt ovan

 

4953.5

-1195.6

Likvida medel vid periodens utgång

 

4956.2

455.9

 

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TEUR)

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade resultat inkl. årets resultat

Totalt eget kapital

Eget kapital 31 december 2017/1 januari 2018

2297.3

11766.8

6993.2

21057.3

Periodens resultat

   

2424.2

2424.2

Kapitalanskaffningskostnader

 

-2

 

-2

Eget kapital 31 december 2018

2297.3

11764.8

9417.4

23479.5

Eget kapital 1 januari 2019

2297.3

11764.8

9417.4

23479.5

Periodens resultat

   

10788.9

10788.9

Korrigering för tidigare bokförda övervärden på biologiska anläggningstillgångar (skog)

   

-9544.5

-9544.5

Utdelning till aktieägare

 

 

-11076

-11076

Eget kapital 31 december 2019

2297.3

11764.8

-414.2

13647.9

 

MODERBOLAGETS        RESULTATRÄKNINGAR  (TEUR)

YTD 2019

YTD 2018

Q4 2019

Q4 2018

Nettoomsättning

15.9

10.8

-0.1

-36.9

Övriga externa kostnader

-922

-142.3

-101

-45.2

Personalkostnader

-1.9

 

 

 

Rörelseresultat

-908

-131.5

-103

-82.1

Resultat från finansiella investeringar

 

 

 

0

Finansiella intäkter

10 901.60

276.2

10.9

73.9

Finansiella kostnader

-473.9

-61.6

86.1

-3.4

Finansnetto

10 427.70

214.6

97

70.5

Resultat efter finansiella poster

9 519.70

83.1

-6

-11.6

PERIODENS RESULTAT

9519.7

83.1

-6

-11.6

 

MODERBOLAGETS            BALANSRÄKNINGAR (TEUR)

31.12.2019

31.12.2018

TILLGÅNGAR

   

Andelar i dotterföretag

2.9

6073.9

Fordran koncernföretag

7571.5

7639.7

Depositioner

5.3

5.3

Summa anläggningstillgångar

7579.7

13718.9

Kortfristiga fordringar

15.1

16.1

Kassa och bank

4812.3

243

Summa omsättningstillgångar

4827.4

259.1

SUMMA TILLGÅNGAR

12407.1

13978

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER

   

Eget kapital

12378.7

13934.9

Räntebärande kortfristiga skulder

-

-

Övriga skulder

10.4

27.1

Upplupna kostnader

18

16

Summa skulder

28.4

43.1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12407.1

13978

Soliditet

99.8%

99.7%

 

MODERBOLAGETS                 KASSAFLÖDESANALYS, TEUR

31.12.2019

31.12.2018

 

Rörelseresultat

-908

-131.5

Justeringsposter:

   

 - Erhållna räntor

98.1

276.2

 - Erlagda räntor

-12.2

-

 - Realiserade valutaförändringar

-8.5

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-830.6

144.7

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-13.6

6.8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-844.2

151.5

Investeringsverksamheten

 

 

Försäljning andelar i dotterföretag

16874.5

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

16874.5

0

Finansieringsverksamheten

   

Nyemissioner

-

-

Utdelning till aktieägarna

-11076

-2

Ökning av fordringar på koncernbolag

68.2

-1542.1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-11007.8

-1544.1

ÅRETS KASSAFLÖDE

5022.5

-1392.6

Likvida medel vid årets ingång

243

1635.6

Årets kassaflöde enligt ovan

5022.5

-1392.6

Valutakursförändring likvida medel

-453.2

-

Likvida medel vid periodens utgång

4812.3

243

 

ÄNDRINGAR AV REDOVISNINGSPRINCIPER

   

Fr.o.m. 1 januari 2018 tillämpar företaget IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, med full retroaktivitet. Det innebär att intäkten redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhålla nyttan från varan eller tjänsten. Effekten för företaget är ingen eller så gott som ingen.

         
         

Not 1 - IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder

 

TEUR

jan - dec 2019

jan - dec 2018

   

Avverkningsrättigheter

0

1 160

   

Mark-, jakt- och fiskerättigheter

0

47

   

Övrigt

10

5

   

Totalt

10

1 212

   
         

 - varav nettoomsättning

10

1 212

   

 - varav övrig omsättning

0

0

   
         

Tidpunkt för intäktsredovisning

     

Varor, tjänster överförda till kund

     

vid en tidpunkt

10

1 212

   

Varor, tjänster överförda till kund

 

 

   

över tid

0

0

   
         

Latvian Forest Company AB har inga prestationsåtaganden.

   
         

Till övervägande del säljer företaget avverkningsrätter. Dessa är då förberedda av företaget så att en köpare omedelbart kan inleda avverkning. Man kan därför säga att så gott som allt företaget säljer tillfaller kunden samtidigt som betalning erläggs. Det innebär att kunden vid betalning får hela nyttan av varan eller tjänsten.

         

 

Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer