Nyheter

28
02.2022

Bokslutskommuniké 2021

Perioden januari-december 2021

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 37.509,7 (16.400,9) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,914 (0,7) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 7.315 (5.423) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.042.000 (611.000) kubikmeter
 • Omsättningen uppgick till 863,0 (259,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 176,4 (-605,2) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 8.376,0 (1.722,6) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8.256,6 (1.142,5) TEUR

 Perioden oktober-december 2021

 • Omsättningen uppgick till 192,8 (13,7) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -69,9 (-158,3) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 2.755,9 (451,1) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2.521,8 (220,5) TEUR

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt börsnoterat bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter,  företrädesvis men inte uteslutande i Lettland. Utgångspunkten är tron att skogen är en trygg investering samt att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet.

Förutom att skog är en eftertraktad tillgång som växer av egen kraft består de huvudsakliga grunderna för verksamheten av: (1) värdeskapande för aktieägare genom aktiv skogsförvaltning, (2) värdeskapande genom att   konsolidera ett större innehav av fastigheter, samt (3) en tro på en allmän ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Genom att Latvian Forest är delägare i flertalet fastigheter får aktieägare en god riskspridning.

Priserna på lettiska skogsfastigheter är idag väsentligt lägre än vad som är vanligt i EU och i Sverige. Priset på slutprodukten timmer ligger däremot i många fall i nivå med vad som kan fås på den gemensamma timmer och massavedmarknaden runt om Östersjön. Detta skapar möjligheter för ett lönsamt skogsbruk och en god framtida avkastning till låg risk. Flertalet faktorer talar för att förutsättningarna kommer att vara fortsatt gynnsamma för investeringar i lettiska skogsfastigheter.

Latvian Forest Company AB har euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Market sker i svenska kronor.

Status och fastighetsinnehav 

Så som verksamheten är uppbyggd och strategin är formulerad behöver inte fastighetsinnehaven i Latvian Forest uppnå en viss given volym. Det innehav som finns idag bedöms vara tillräckligt för att över tid kunna generera nog med löpande intäkter i syfte att kunna täcka kostnaderna för den nuvarande expansionsinriktade organisationen. Målet är en fortsatt expansion till dess att det inte längre bedöms vara gynnsamt för existerande och nya aktieägare att fortsätta med en förvärvsdriven expansion.

 Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 7.315 (5.423) hektar. Av dessa var 5.712 (3.734) hektar skog, 1.064 (1.319) (1.292 jordbruksmark samt 531 (370) annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.042.000 (611.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar.

Under 2021 har bolaget sammanlagt investerat ca 10,63 MEUR i 2.101 hektar med ett virkesförråd om ca 443.000 kubikmeter förvärvats. Det genomsnittliga virkesförrådet var ca. 238 kubikmeter per hektar skogsmark. Bolaget förvärvade skog både i Lettland och Litauen.

Den 2 december 2021 slutförde Latvian Forest Company AB (publ.) (”LFC”) förvärvet av samtliga aktier i UAB Siluona. LFC förvärvade genom köpet 1.347 hektar mark med ca 300.000 kubikmeter virkesförråd i Litauen. Sammanlagt investerades 7,5 MEUR i Litauen. Beslutet togs mot bakgrund av att UAB Siluona värderats som en attraktiv investering med rätt avkastningsprofil. Detta beror på kombinationen av relativt hög volym av virkesbestånd och lågt pris per hektar. Ytterligare pekades ut den högsta tillväxten per hektar om året (7–11 m3/ha/år) i Östersjöområdet som skäl för att förvärva portföljen. Köpet av portföljen ger kommersiella fördelar i form av storlek för att täcka de operativa driftskostnaderna. Bolagsledningen har anlitat UAB Investicijų partneriai (www.partneriai.lt) som skogsförvaltare i Litauen. Bolaget har varit verksamt sedan 2004 och riktar sig till såväl mindre privata uppdragsgivare som till större institutionella investerare. 

MARKPRISER OCH VIRKESFÖRRÅD

 

 

Källa: Latio, Forest Market Baltic States, Sweden, Finland, Outlook 2021

I Lettland har sammanlagt ca 3,13 MEUR investerats i 754 hektar med ett virkesförråd om ca 143.067 kubikmeter förvärvats under 2021. Det genomsnittliga virkesförrådet var 223 kubikmeter per hektar skogsmark. Under fjärde kvartalet har bolaget slutfört köpet av 135 hektar av vilka 69 hektar är skogsmark och 65 hektar jordbruksmark samt annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattas till ca 15 620 kubikmeter.

 

(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven i Lettland)

 

(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven i Litauen)

Latvian Forests ledning har fortsatt att effektivisera användningsområdet för olika typer av jordbruksmark. Under 2021 har bolaget sålt 385 hektar av vilka 315 hektar var produktiv jordbruksmark till lettiska lantbrukare. Sammanlagt motsvarar köpeskillingen 0,83 MEUR eller 2.154 EUR per hektar.

Bolaget har planterat 95.720 gran- och tallplantor på sammanlagt ca. 50 hektar under 2021. Bolagsledningen har föreslagit och styrelsen godkänt att 118.580 plantor på sammanlagt 65,29 hektar skall planteras under 2022 i Lettland. Bolaget har röjt 23,05 hektar samt beslutat att genomföra röjningar på 126 hektar under 2022.

Bolaget har sålt avverkningsrätter för 24.683 kubikmeter under 2021. Det genomsnittliga avverkningspriset var 27 EUR per kubikmeter. Av den totalt sålda avverkningsvolymen var 8.788 kubikmeter försäljning av gråal för 16,06 EUR per kubikmeter. Denna avverkning sker på en fastighet där bolaget genomför konvertering av skogsmark till jordbruksmark. Fastigheten ligger nära Jelgava i ett område med övervägande stora lantegendomar. Resterande försäljningar av 15.894 kubikmeter rotposter genomfördes till ett genomsnittspris motsvarande 34 EUR per kubikmeter.

Omsättning och resultat

Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 193,2 (13,7) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter, samt arrendeinkomster från jordbruksmark. Den sammanlagda omsättningen för året uppgick till 863,0 (259,6) TEUR. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. Det operativa resultatet var -69,9 (-158,3) TEUR för det fjärde kvartalet. Kostnadsökningen beror på juridiska och andra kostnader relaterade till förvärv av UAB Siluona samt genomförande av nyemissionen tidigare under 2021. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet var -103,7 (-210,2) TEUR. Under fjärde kvartalet blev resultatet 2.521,8 (220,5) TEUR. Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick sammanlagt till 35.971 (16.743,6) TEUR. Värdeökningen      kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter. Bolagets virkesförråd har växt med 40 % under 2021. Värdet på växande skog har beräknats      genom att diskontera kassaflödet i en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 6,75 % (7,25 %). Nettoinkomsten från försäljning av rotposter är satt till ett genomsnittligt pris i euro per kubikmeter som utgår från historiska data för olika virkes- och massaveds sortiment.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport. Rörliga kostnader för exempelvis inköpsprovisioner har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaderna för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

I moderbolagets resultaträkning under ”Resultat från andelar i koncernföretag” redovisas en förlust vid avyttring av det svenska dotterbolaget – Latfolde AB – om 657 TEURO.

Före avyttringen hade Latfolde AB:s helägda lettiska dotterbolag överförts till moderbolaget Latvian Forest Co AB till dess bokförda värde hos Latfolde AB. I och med att överföringen skedde till bokfört värde – väsentligt lägre än marknadsvärdet på innehavet – uppstod denna realisationsförlust bokföringsmässigt när det bokförda värdet på aktierna Latfolde AB avyttrades som tomt bolag för avveckling. Förlusten är så till vida inte reell eftersom motsvarande värde finns i det övertagna bolaget SIA Latfolde One. ”

Finansiering

Styrelsen har efter synpunkter från aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering, i form                 av nyemissioner, primärt kommer att ske inom ramen för företrädesemissioner. Detta hindrar inte att riktade emissioner kan komma att genomföras, exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas (se avsnittet ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”).

I samband med köpet av UAB Siluona lånade bolaget 3,4 MEUR från SEB i Litauen dessutom togbolaget i november 2021 enligt styrelsens beslut ett lån motsvarande 0,6 MEUR från Swedbank i Lettland. Målet är, att över tid, ha en belåningsgrad om högst cirka 20 procent av de samlade tillgångarna för att inte ställa allt för höga krav på verksamhetens förmåga att generera kassaflöden.

Eget kapital och värdering

I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande offentliggöra ett beräknat substansvärde utan i stället redovisa eget kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden 0,914 (0,7) EUR per aktie.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 33.250.474 B- aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 EUR (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifterna ca 50 % av kapitalet i Latvian Forest.

Virkes- och skogsfastighetsmarknaden

Genom att bolaget tog beslut att investera i litauiska skogstillgångar kommer bolagsledningen att stärka sin kunskap kring de specifika aspekterna gällande virkes- och skogsfastighetsmarknaden i Litauen. Det finns mer än 2 miljoner hektar av bra skogsmark i Litauen. Dominerande trädslag är tall (35 %), björk (22 %) och gran (21 %). Det är något mindre än i Lettland där finns 3,412 miljoner hektar skogsmark vilket motsvarar 53 % av hela landets yta. Jämförelsevis täcks 33 % av Litauen av skog. Den sammanlagda virkesvolymen motsvarar 682 miljoner kubikmeter i Lettland. Detta motsvarar grovt 200 kubikmeter per hektar. Det är mindre än i Litauen där virkesförrådet motsvarar 256 kubikmeter per hektar.  Jämförelsevis blir det 130 kubikmeter per hektar i Finland och 115 kubikmeter i Sverige. 

Litauen har den högsta tillväxtsgraden av skog per hektar bland länderna runt Östersjön med nära 9 kubikmeter per år. Detta motsvarar hur snabbt skog växer i Södra Sverige. Uppskattningsvis växer skog i Lettland  med runt 7 kubikmeter per år vilket kan jämföras med tillväxtgraderna i Mellansverige och Södra Finland. Skog i norra Sverige och norra Finland växer med runt 3 kubikmeter per år.  

Ägandet av skog fördelas så att staten har 49 % och de privata skogsägarna 51 % i Lettland. Av 2 miljoner hektar skogsmark i Litauen är 888 000 hektar privatägda vilket motsvarar 44 %. De privatägda skogsfastigheterna är 5–10 hektar stora vilket är mindre än i Lettland. 

TRÄDSLAGSFÖRDELNING   

 

 PRIS PER M3 VIRKESFÖRRÅD I ÖSTERSJÖREGIONEN

  

Källa: Latio, Forest Market Baltic States, Sweden, Finland, Outlook 2021

De lokala lettiska och litauiska trävarumarknaderna påverkas av global efterfrågan och utbud. Under våren 2021 har bristande utbud drivit upp priserna till toppnivåer på 1.670 USD/MBFT (tusen board feet) den 7 maj i USA. Efter det har priserna dalat till mera normala runt 450 USD/MBFT. Denna tendens har återspeglats på den lokala marknaden först genom de höga virkespriserna. De höga virkespriserna har lett till stigande priser för övrigt sortiment till exempel björk för produktion av fanerskivor, massaved och flis för biobränsle. Det finns många spekulationer om vad som kommer att hända på trävarumarknaden nu på både kort och lång sikt, men det man kan förutsäga är en tendens där användningen av återanvändbara och miljövänliga produkter både för bygge och andra näringslivs sektorer kommer att öka. Det är mycket sannolikhet att skog kommer ha stor betydelse för den nya, mera hållbara ekonomiska modellen både i Europa och globalt. Det kommer att återspeglas i efterfrågan för virke- och massaved samt konvergera i stigande priser på skogstillgångar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Latvian Forest Company AB genomförde en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som avslutades den 28 januari 2022. Totalt tecknades emissionen till 154,2 procent, varav 93,7 procent med stöd av teckningsrätter och 60,4 procent utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen har i enlighet med de principer som framgår av prospektet tilldelat samtliga aktier i emissionen, totalt 3.333.047 B-aktier, varav 3.123.560 B-aktier tecknade med företrädesrätt och 209.487 B-aktier utan företrädesrätt. När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till EUR 4.106.436 (avrundat) och det totala antalet aktier till 36.663.521 stycken varav 36.583.521 B-aktier.

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 7.417 hektar med virkesförråd motsvarande 1.053.000 kubikmeter.

Styrelsen följer utvecklingen avseende den ryska invasionen av Ukraina och utvärderar löpande hur detta kan komma att påverka företagets verksamhet på kort och lång sikt. Med anledning av Lettlands medlemskap i NATO och EU samt Eurosamarbetet bedömer Bolaget risknivån som låg enligt bolagsledningen och styrelse.

 

 (Bild på skog i en av de litauiska fastigheterna)

 

Transaktioner med närstående

Moderföretaget har under året fått marknadsmässig ränta på sina mellanhavanden med dotterföretag.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden jan-mar 2022 är planerad att offentliggöras den 24 maj 2022.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 är planerad att offentliggöras på sedvanligt sätt i slutet på maj eller början av juni 2022. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida samt finnas på Spotlight Stock Markets hemsida. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm i juni 2022. Datum för offentliggörande av årsredovisning och tid och plats för årsstämma kommer att presenteras så snart som möjligt, men senast i samband med kallelse till årsstämma.

Redovisningsprinciper 

Bokslutsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS och IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. För moderföretaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Belopp anges i TEUR om inte annat anges.

Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 31 december 2021. Värdet beräknas genom att diskontera ett 100-årigt kassaflöde från biologiska anläggningstillgångar (skog) till en ränta av 6,75 % (7,25 %). Se även avsnittet ”Omsättning och resultat”.

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till företagets årsredovisning för

2019, not 20.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2022-02-28

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta Aleksandrs Tralmaks, VD info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

 

Läs mer:

http://www.latvianforest.lv/f/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021.pdf

Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer