Nyheter

25
08.2023

Delårsrapport jan-juni 2023

  • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 41.909,1 (36.423,4) TEUR
  • Eget kapital uppgår till 0,941 (0,910) EUR per aktie
  • Resultat per aktie 0,035 (0,033) EUR
  • Fastighetsinnehaven uppgår till 7.992 (7.194) hektar
  • Virkesvolymen uppskattas till 1.150.000 (1.067.000) kubikmeter
  • Omsättningen var 447,3 (1.464,9) TEUR
  • Operativt rörelseresultat var -163,1 (957,6) TEUR
  • Värdeförändring skog uppgick till 1.577,9 (332,4) TEUR
  • Resultat efter skatt uppgick till 1.287,7 (1.137,3) TEUR

  Detta är Latvian Forest Company

  Latvian d skog i Lettland och Litauen. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

  • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
  • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
  • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

  Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter stället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

  Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Markets sker i svenska kronor.

  Status & fastighetsinnehav

  Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 7.992 (7.194) hektar. Av dessa var 6.534 (5.937) skog och 1.458 (1.257) annan mark inklusive 953 (814) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.150.000 (1.067.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar. Proportionellt äger bolaget 6.285 hektar mark med 800.000 m3 i Lettland, samt 1.707 hektar med 350.000 m3 virkesbestånd i Litauen.  

  På de sammanlagt 6.534 hektar skogsmark som bolaget ägde vid utgången av denna period uppskattas det befintliga virkesförrådet till ca. 1.150.000 m3. Av dessa beräknas ca. 266.000 m3 vara omedelbart avverkningsbara. Bolagsledningen avser att kunna avverka 415.000 m3 inom 10 år. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 176 m3 växande skog per hektar skogsmark. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II (ståndortsindex G34/G36, G32, G28). Endast ca. 2 % av bolagets innehav har skötselåtgärder förbjudna pga. naturskyddsrestriktioner. Nära 85 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran. Bolagets virkesbestånd har växt med 7 % jämfört med förra året.

  Bolaget har förvärvat 133 hektar med ett virkesförråd motsvarande ca. 8.500 kubikmeter under det andra kvartalet.

  Bolaget har genomfört försäljning av 16,72 hektar jordbruks och annan mark för totalt 69 TEUR under det andra kvartalet.

  (Karta över de befintliga fastighetsinnehaven)

  Avverkning och röjning

  Bolaget har avverkat 7.940 (30.073) kubikmeter, varav i Lettland 600 (22.891) m3 och i Litauen 7.340 (7.182) m3 under det första halvåret. Det genomsnittliga avverkningspriset var 43,49 (48,71) EUR per kubikmeter.  

  Bolaget har genomfört plantering av granplantor på 30,29 hektar under det andra kvartalet.

  Omsättning och resultat

  Den sammanlagda omsättningen för första halvåret var 447,3 (1.450,1) TEUR. Som tidigare rapporterats bestämde sig styrelsen för avyttring av jordbruks- och annan mark med hänsyn till tidigare strategiska beslut att effektivisera fastighetsportföljen och öka proportionen av skogsmark i portföljen. Intäkter avser huvudsakligen inkomst från försäljning av avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. Det operativa rörelseresultatet var negativt -163,1 ( 957,6) TEUR för halvåret och – 42,7 (845,9) TEUR under det andra kvartalet. Det negativa operativa resultatet beror på en paus i avverkningen som följd av att bolaget hade ingått i avsiktsförklaring gällande försäljning av tillgångar. Årets resultat uppgick till 1.287,7 (1.137,3) TEUR för det första halvåret.

   

  Det beräknade värdet på anläggningstillgångarna uppgick till sammanlagt 41.056,8 (36.423,4) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter, samt den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 juni 2023. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (6,75 %). Bolagsledningen har beslutat att höja diskonteringsränta till 7,25 % som en följd av den allmänna ökningen i förväntningar gällande kapitalkostnad.

  I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

  Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport med mera. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner med mera har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

  (Resultat efter maskinell röjning i Lettland)

  Virkes och skogsfastighetsmarknaden

  Experter spekulerar i att timmermarknaden har bottnat efter den kraftiga nedgången i slutet av 2022 och början av 2023. Fortfarande märker man inte det i Baltikum. Snarare att marknaden ännu inte har uppnått jämviktspunkten. Bristen uppstod efter att närmare 10 miljoner m3 trävaror försvann från timmermarknaden runt Östersjön efter att Ryssland inledde sin aggression mot Ukraina. Dessutom bidrar den prognosticerade bristen på naturgas till prisuppgång på skogsvaror. Den nordamerikanska virkesmarknaden har visats vara stabil under det första halvåret. Handeln med timmer på NASDAQ börsen ligger runt 500 USD/LBS. Samma tendens kan man observera även på de svenska och finska marknaderna. Vi kan förutspå att de marknadstendenserna ska vara aktuella även för Baltikum inom ett kort tidsspann. Inköpspriset för barr timmer nådde den lägsta nivån under de senaste tolv månaderna motsvarande 76 EUR/m3 i slutet, vilket motsvarar prisnivån i juni 2018.

  Efterfrågan på björkfanerstockar, och som konsekvens även priserna, nådde sin höjdpunkt med 220 EUR per kubikmeter under slutet av 2022 samt början av 2023. I slutet av juni föll den med nästan 30 % till 170 EUR per kubikmeter. Det är fortfarande betydlig högre inköpspris då det genomsnittliga priset var 120 EUR per kubikmeter under 2019, vilket var innan coronapandemin. Den internationella efterfrågan på fanerskivor har varit mycket stark under de senaste månaderna, men nu verkar konjunkturen vänt nedåt.

  Även massavedpriserna har vänt nedåt och närmar sig prisnivån  innan coronapandemin. Det har fallit med hela 50 % (två gånger) jämfört med samma period förra året.  Till exempel, en kubikmeter lövträdsmassaved prissattes till 55 EUR i juni 2023. Förra året var priset 120 EUR per kubikmeter. Priset för barrträdsmassaved har minskat till 59 EUR per kubikmeter från rekordpriset 89 EUR per kubikmeter. Priserna för lövträds flis ligger på en nivå som motsvarar 17,42 EUR per kubikmeter jämfört med 30,06 EUR för ett år sedan. Det höga priset drivs av rädsla för bristande naturgasleveranserna och eventuella höga prisnivå på naturgas. Naturgas används fortfarande i stor utsträckning till produktion av fjärrvärme i många kommuner.

  (Avverknings avlägg i Litauen)

  Bolagsledningen noterar att konjunkturnedgången samt högre kostnad för kapital leder till ett ökat utbud av förmånligt prissatta skogstillgångar i regionen. LFC kommer aktivt använda sin erfarenhet och kunskap till att identifiera och förvärva skogsfastigheter till ett förmånligt pris både i Lettland och Litauen.

   

  Finansiering

  Under det första halvåret har inga lån upptagits eller nyemissioner genomförts.

  Finansieringsstrategi

  Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

  Aktien

  Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 4.106.436 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 36.583.521 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna. 

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

  Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 8.054 hektar. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.076.000 kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar. Bolaget har lånat 1.900.000 EUR till marknadsmässiga villkor i Lettland för att förvärva nya fastigheter

  (Tjugofem år gammalt björk bestånd i Lettland)

  Nästa rapport

  Delårsrapport för perioden januari till september 2023 är planerad att offentliggöras den 22 november 2023.

  Om denna rapport

  Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

  Stockholm, 2023-08-22

  Styrelsen

  För ytterligare information kontakta

  Aleksandrs Tralmaks, VD

  +37129203972

  info@latvianforest.se

  Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

   

   

Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer