Nyheter

25
05.2020

Delårsrapport jan-mar 2020

Delårsrapport jan-mar 2020

 Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 10.161,1 (24.733,2) TEUR

 • Eget kapital uppgår till 0,680 (1,117) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,022 (-0,019) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.059 (10.614) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 396.567 (1.015.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 14,8 (74,9) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var – 361,4 (-541, 7) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 863,4 (0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 297,1 (-575,3) TEUR

 (Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Markets sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 4.059 (10.614) hektar. Av dessa var 2.434 (8.060) skog och 1.625 (2.554) annan mark inklusive 1.306 (1.943) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 400.000 (1.015.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och försäljningar. Den angivna innehaven inkluderar 410 hektar av skogsmark med ca. 50 000 m3 virkesförrådet som bolaget har inte slutfört köpeavtalet. Affären planeras att slutföras under juni. Avstyckningen av jordbruksmark har genomförts och dokumentation för registrering har lämnats in till landsboken. Bolaget har säkrat köpet med förskottsdeposition.

På de sammanlagd 4.059 hektaren som bolaget ägde vid utgång av denna period det befintliga virkesförråd uppskattas till ca.400.000 m3. Av dessa omedelbart avverkningsbara är 132.000 m3. Inom kommande 10 år beräknar bolagsledningen kunna avverka 177 000 m3. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 162 m3 växande skog per hektar. Detta är 40 m3 per hektar mer än i den portföljen som avyttrades till SCA förra året. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II. Endast 0,6 % av bolagets innehav har skötselåtgärder förbjudna pga av naturskyddsrestriktioner. Över 70 % av virkesförrådet  består av de tre viktigaste industriella träslag: björk, tall och gran. Den genomsnittliga förvärvskostnaden för en kubikmeter av virkesbeståndet motsvarar 21 EUR inklusive kostnad att förvärva jordbruksmark.

  

(Kartan över det befintliga fastighetsinnehaven)

Av de 1 307 hektaren jordbruksmark, 753 hektar är brukat och uthyrd till lokala lantbrukare till en medelinkomst av 70 EUR/hektar per år exklusive moms. Resterande består av naturligt beskogad mark som bolaget gradvis konverterar till skogsmark genom att konvertera jordbruksmark till skogsmark och genomföra tilläggsplanteringar av gran bestånd. Det befintliga virkesförrådet på sådan mark enligt en konservativ uppfattning uppgår till 25 000 m3. Bolaget anser sig kunna konvertera 600 hektar jordbruks- och annan mark till skogsmark inom de kommande två åren. Resterande jordbruksmark kommer att avyttras och bolagsledningen anser att priset för brukad jordbruksmark i respektive region i genomsnitt motsvarar  till 2500 EUR per hektar lika med till ett värde av ca. 1.880 TEUR. Om vi följer det antagandet har bolaget kunnat förvärva en kubikmeter stående skog för 16 EUR/m3. Mera detaljerad beskrivning finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Omsättning och resultat

Omsättningen för perioden uppgick till 14,8 (74,9) TEUR och avser intäkter från arrende av jordbruksmark.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till 4,02 (16,52) MEUR. Sammanlagt uppgick värdet av skogsmark och övrig mark samt det verkliga värdet på skogstillgångarna till 10,14 (24,73) MEUR.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med att förbereda avverkningar. De direkta förvaltnings kostnaderna under den första kvartalet har varit 29 TEUR.  

Externa kostnader består till stor del av inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för bl.a. förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Under den första kvartalet har bolaget haft extra 87,3 TEUR i juridiska kostnaderna. Kostnaderna hänförs till skiljeförfarandet som bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström har inlett mot bolaget. Fredrik Zetterström kräver en ersättning motsvarande 378 TEUR från Latvian Forest med hänvisning till ett avtal om vinstdelning.

Avverkning och röjning

Bolaget har inte genomfört försäljning av rotposter, som hade planerats för det första kvartalet 2020 på grund av en fortsatt försvagning av virkesmarknaden under inledningen av året. Läget försämrades ytterligare till följd av coronakrisen. Beslut fattades att genomföra avverkningar av ca. 40 000 m3 efter att bolagsledningen noterar förbättring av konjunkturen. Bolaget har förberett den nödvändiga dokumentationen och ansökt om avverkningstillstånd av den ovannämnda volymen, vilket har bemyndigats av skogsstyrelsen. Styrelsen kommer att utvärdera situationen av konjunkturen för trävaror och kommer att instruera bolagsledningen att genomföra avverkningar vid första tecken om förbättringen.

Sammanlagt har 10 hektar röjts under första kvartalet. Bolagsledningen har planerat att genomföra plantering av 68.360 plantor av gran på 45.03 hektar under andra kvartal. Vid offentliggörandet av denna rapport har lejonparten av planteringsarbetet redan genomförts.

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Återigen kan man påpeka att skogsfastigheter består av många små fastigheter på mellan 5 och 40 hektar i Lettland. Efter frihetskriget (under 1920-talet) delades mark, som tidigare ägdes av den baltiska adeln, ut till de som deltagit i frihetskriget. Som regel inbegrep en sådan fastighet både ett stycke produktiv jordbruksmark och skogsmark. Det var meningen att en familj skulle kunna försörja sig på en sådan fastighet. Latvian Forest köper upp sådana fastigheter för att förbättra ekonomisk användningen av fastigheterna och skapa en mer effektiv skogsbruksverksamhet med hänsyn till skalbar ekonomi.

Redan under utgång av 2019 har virkespriserna sjunkit väsentligt till följd av en minskad efterfrågan samt ett rikligt utbud På den lettiska virkesmarknaden minskade virkespriserna med 11-14 % under 2019 jämfört med föregående år. Situation blev betydligt sämre i samband med spridningen av coronaviruset och rörelsebegräsningar  världen runt. Detta har lett att marknaden för trävaruexport har avstannat i slutet av mars och början av april månad. Samtidigt har det skapat gynnsamma förvärvsmöjligheter. Latvian Forest identifierar flera källor för inköp av fastigheter med fördelaktiga egenskaper:

Många av de lokala skogsavverkningsbolagen har drabbats av likviditetsbrist. Detta leder till ett ökat behov att avyttra fastighetsinnehav av avverkad skog i syfte att frigöra medel för att klara sig under krisen.

 • Samma likviditetsbrist drabbar även privatpersoner som i ett sådant läge börjat sälja fastigheter istället för att genomföra avverkningarna själva.
 • Det finns en planerad administrativ reform med avsikten att slå samman landets mindre kommuner i större administrativa enheter. Flertalet lettiska kommuner säljer ut sina fastighetsinnehav innan sammanslagningen.
 • En del av de mindre skandinaviska skogsägarna av samma skäl som nämns ovanför sonderar möjligheterna att sälja sina fastighetsinnehav. Latvian Forest kan förvärva sådana tillgångar genom att betala delvis med likvida medel och delvis genom att emittera nya aktier.

Samtidigt har bolagsledning observerat stort intresse att investera i rejäla tillgångar från både institutionella och privata investerare med betalningsförmåga. Dessa investerare förutspår att de ekonomiska åtgärder som världsregeringar sätter igång att reda företagen och arbetstillfällen kommer på längre sikt skapa ett läge för ökade inflationstakt. Skogs och i viss mån även jordbrukstillgångar anses vara den tillgångsklass som har bäst chans att bevara sitt rejälvärde om inflationen ökar.

Finansiering

Under det första kvartalet har inga lån tagits eller nyemissioner genomförts.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bla vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde  0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6% av kapitalet och 67,2% av rösterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen följer utvecklingen avseende Corona-pandemin och utvärderar löpande hur detta kan komma att påverka företagets verksamhet på kort och lång sikt. I dagsläget går det inte att göra en rimlig bedömning av i vilken omfattning detta kommer att påverka verksamheten och därmed bolagets resultat och ställning framåt.

Som tidigare informerats bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström har inlett skiljeförfarande och krävt ersättning motsvarande 378.105 EUR från Latvian Forest med hänvisning till ett avtal om vinstdelning. Skiljedom har beslutat att Latvian Forest förpliktas att betala till Zettersröm 309.165,5 EUR med avdrag för de eventuella skatter och avgifter som kan belöpa på beloppet, jämte ränta på beloppet enligt räntelagen §.4 och §.6 från den 26 september 2019 till dess betalning sker. Latvian Forest Comapny AB ska ersätta Fredrik Zetterström 1.002.028,75 SEK varav 800.000 SEK för ombudsarvode, 1.623 SEK för utlägg och 200.405,74 SEK för mervärdesskatt jämte ränta på beloppet enligt §.6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

Parterna skall också förpliktas att solidariskt betala arvode till Fanny Gleiss Wilborg motsvarande 17.235 EUR exklusive mervärdesskatt och 5.836 EUR plus mervärdesskatt till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut AB. Bolaget analyserar för närvarande domen och beslut huruvida domen kommer att klandras kommer att fattas inom de närmaste veckorna.

Nästa rapport

Halvårsrapport för perioden januari till juni 2020 är planerad att offentliggöras den 26 augusti 2020.

Årsredovisning och årsstämma

Kallelse till årsstämma den 29 juni 2020 har skett och årsredovisning med tillhörande material kommer att finnas tillgängligt senast två veckor före årsstämman.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2020-05-25

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

KONCERN

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TEUR

         
 

 

YTD 2020

YTD 2019

Helår 2019

 

Nettoomsättning

 

14.8

74.9

25.8

 

Övriga intäkter

 

2.9

0.3

0.3

 

Summa intäkter

 

17.7

75.2

26.1

 

Råvaror och förnödenheter

 

-14.8

-35.6

0.0

 

Övriga externa kostnader

 

-361.9

-569.3

-956.8

 

Personalkostnader

 

0.0

-11.9

-6.6

 

Avskrivningar och nedskrivningar

 

-2.4

-0.1

0.0

 

Operativt rörelseresultat

 

-361.4

-541.7

-937.3

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

-361.4

-541.7

375.6

 

Finansiella intäkter

 

0.0

0.8

10 890.1

 

Finansiella kostnader

 

-204.9

-34.4

-473.9

 

Finansnetto

 

-204.9

-33.6

10 416.2

 

Värdeförändring skog

 

863.4

0.0

1 312.9

 

Resultat före skatt

 

297.1

-575.3

10 791.8

 

Aktuell skatt

 

-

-

-2.9

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS RESULTAT

 

297.1

-575.3

10 788.9

 

           

 

AKTIEDATA

 

31.03.2020

31.03.2019

31.12.2019

Genomsnittligt antal aktier

 

20 511 061

20 511 061

20 511 061

Antal aktier

 

20 511 061

20 511 061

20 511 061

Resultat per aktie, euro

 

0.014

-0.028

0.526

Eget kapital per aktie, euro

 

0.680

1.117

0.665

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro

-0,025

-0.022

-0.019

 

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade resultat inkl. årets resultat

Totalt eget kapital

Eget kapital 1 januari 2019

2 297.3

11 764.8

9 417.4

23 479.5

Periodens resultat

-

-

10 788.9

10 788.9

Korrigering för tidigare bokförda övervärden på biologiska anläggningstillgångar (skog)

-

-

-9 544.5

-9 544.5

Utdelning till aktieägare

-

-

-11 076.0

-11 076.0

Eget kapital 31 december 2019

2 297.3

11 764.8

-414.2

13 647.9

Eget kapital 1 januari 2020

2 297.3

11 764.8

-414.2

13 647.9

Periodens resultat

 

 

297.1

297.1

Eget kapital 30 september 2019

2 297.3

11 764.8

-117.1

13 945.0

KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR

 

31.03.2020

31.03.2019

Helår 2019

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

Skogsmark och övrig mark

 

6 120.7

8 210.7

5 505.1

Biologiska tillgångar, växande skog

 

4 022.2

16 516.5

3 155.2

Inventarier

 

-

0.7

-

Nyttjanderättigheter

 

12.9

-

15.3

Depositioner

 

5.3

5.3

119.8

Summa anläggningstillgångar

 

10 161.1

24 733.2

8 795.4

Kundfordringar

 

9.8

23.7

9.8

Kortfristiga fordringar

 

421.2

145.8

29.3

Likvida medel

 

3 786.3

220.3

4 956.2

Summa omsättningstillgångar

 

4 217.3

389.8

4 995.3

SUMMA TILLGÅNGAR

 

14 378.4

25 123.0

13 790.7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

Eget kapital

 

13 945.0

22 904.2

13 647.9

Avsättningar nyttjanderättigheter

 

12.9

-

15.3

Räntebärande kortfristiga skulder

 

-

2 062.9

-

Leverantörsskulder

 

354.5

66.2

59.4

Övriga skulder, ej räntebärande

 

27.0

8.6

6.3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

39.0

81.1

61.8

Summa skulder

 

420.5

2 218.8

127.5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

14 365.5

25 123.0

13 790.7

Ställda säkerheter

 

0.0

1 764.10

0.00

Soliditet

 

97.0%

91.2%

99.0%

Skuldsättningsättningsgrad

 

0.03

0.10

0.01

         

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR

 

31.03.2020

31.03.2019

Helår 2019

Rörelseresultat

 

-361.4

-541.7

-937.3

Justeringsposter:

 

 

 

 

 - Avskrivningar anläggningstillgångar

 

2.4

0.1

2.1

 - Erhållna räntor

 

0.0

0.8

86.6

 

- Betalda räntor

 

-0.1

-14.5

-12.2

Realiserade valutaförändringar

 

-

-

-8.5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 

-359.1

-555.3

-869.3

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

-101.3

165.9

285.7

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

-460.4

-389.4

-583.6

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

Försäljning/Inköp av mark +/-

 

-615.6

-108.7

2 596.9

Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/-

 

-3.6

-44.5

15 888.7

Försäljning/Inköp maskiner och inventarier +/-

 

-

-

0.8

Erhållna depositioner

 

114.5

-

-114.5

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-504.7

-153.2

18 371.9

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

Utdelning till aktieägarna

 

-

-

-11 076.0

Förändring av lån

 

-

307.0

-1 758.8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

0.0

307.0

-12 834.8

ÅRETS KASSAFLÖDE

 

-965.1

-235.6

4 953.5

Likvida medel vid årets ingång

 

4 956.2

455.9

455.9

Valutaförändring i likvida medel

 

-204.8

-

-453.2

Årets kassaflöde enligt ovan

 

-965.1

-235.6

4 953.5

Likvida medel vid periodens utgång

 

3 786.3

220.3

4 956.2

 

MODERFÖRETAGET

     

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR

YTD 2020

YTD 2019

Helår 2019

Nettoomsättning

-

15.9

17.1

Övriga externa kostnader

-331.8

-490.7

-923.2

Personalkostnader

-

-

-1.9

Rörelseresultat

-331.8

-474.8

-908.0

Resultat från finansiella investeringar

 

 

 

Finansiella intäkter

15.5

78.2

10 901.6

Finansiella kostnader

-204.9

-22.3

-473.9

Finansnetto

-189.4

55.9

10 427.7

PERIODENS RESULTAT

-521.2

-418.9

9 519.7

 

     

MODERFÖRETAGET BALANSRÄKNING, TEUR

31.03.2020

31.03.2019

Helår 2019

TILLGÅNGAR

 

 

 

Andelar i dotterföretag

7 962.8

6 073.9

2.9

Fordran koncernföretag

447.0

9 380.9

7 571.5

Depositioner

5.3

5.3

5.3

Summa anläggningstillgångar

8 415.1

15 460.1

7 579.7

Kortfristiga fordringar)

81.2

40.7

15.1

Kassa och bank

3 395.4

146.2

4 812.3

Summa omsättningstillgångar

3 476.6

186.9

4 827.4

SUMMA TILLGÅNGAR

11 891.7

15 647.0

12 407.1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

11 857.5

13 516.0

12 378.7

Räntebärande kortfristiga skulder

-

2 062.9

-

Övriga skulder

18.3

46.0

10.4

Upplupna kostnader

15.9

22.1

18.0

Summa skulder

34.2

2 131.0

28.4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 891.7

15 647.0

12 407.1

Soliditet

99.7%

86.4%

99.8%

       

 

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR

 

31.03.2020

31.03.2019

Helår 2019

Rörelseresultat

 

-331.8

-474.8

-908.0

Justeringsposter:

 

 

 

 

 - Erhållna räntor

 

15.5

78.2

98.1

 - Erlagda räntor

 

-0.1

-2.4

-12.2

 - Realiserade valutaförändringar

 

-

-

-8.5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 

-316.4

-399.0

-830.6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

-60.3

2 043.4

-13.6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

-376.7

1 644.4

-844.2

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

Försäljning/Köp andelar i dotterföretag +/-

 

-7 959.9

-

16 874.5

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-7 959.9

0.0

16 874.5

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

Utdelning till aktieägarna

 

-

-

-11 076.0

Minskning/Ökning fordran koncernbolag +/-

 

7 124.5

-1 741.2

68.2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

7 124.5

-1 741.2

-11 007.8

ÅRETS KASSAFLÖDE

 

-1 212.1

-96.8

5 022.5

Likvida medel vid årets ingång

 

4 812.3

243.0

243.0

Valutaförändring i likvida medel

 

-1 212.1

-96.8

5 022.5

Årets kassaflöde enligt ovan

 

-204.8

-

-453.2

Likvida medel vid periodens utgång

 

3 395.4

146.2

4 812.3

 

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, TEUR

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat och årets resultat

Totalt

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

Ingående eget kapital 1 januari 2019

2 297,3

11 764,8

-127,1

13 935,0

Årets resultat

 

 

9 519,7

9 519,7

Utdelning till aktieägarna

 

 

-11 076,0

-11 076,0

Utgående eget kapital 31 december 2019

2 297,3

11 764,8

-1 683,4

12 378,7

Ingående eget kapital 1 januari 2020

2 297,3

11 764,8

-1 683,4

12 378,7

Periodens resultat

 

 

-521,2

-521,2

Utgående eget kapital 31 mars 2020

2 297,3

11 764,8

-2 204,6

11 857,5

  

Not 1 - IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder

TEUR

jan - mar 2020

jan - mar 2019

Avverkningsrättigheter

0

43

Mark-, jakt- och fiskerättigheter

0

6

Övrigt

15

4

Totalt

15

53

     

 - varav nettoomsättning

15

53

 - varav övrig omsättning

0

0

     

Tidpunkt för intäktsredovisning

   

Varor, tjänster överförda till kund

   

vid en tidpunkt

15

53

Varor, tjänster överförda till kund

 

 

över tid

0

0

     

Latvian Forest Company AB har inga prestationsåtaganden.

Till övervägande del säljer företaget avverkningsrätter. Dessa är då förberedda av företaget så att en köpare omedelbart kan inleda avverkning. Man kan därför säga att så gott som allt företaget säljer tillfaller kunden samtidigt som betalning erläggs. Det innebär att kunden vid betalning får hela nyttan av varan eller tjänsten.

 

 

Företrädesemission om 27,3 MSEK har registrerats hos bolagsverket. Sista dag för handel med BTA B är 2024-06-14
2024-06-11

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2024-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2024
2024-05-27

Läs mer
Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer