Nyheter

22
11.2019

Delårsrapport jan-sep 2019

 

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

 

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

  

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

 

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight sker i svenska kronor.

 

Verksamhetsberättelse och resultat

Bolagsledningen har koncentrerat på tre huvudspår under det tredje kvartalet. Det första var att avsluta affären med SCA genom en överföring av 100 TEUR i justerat positivt nettorörelsekapitalet enligt aktieöverlåtelseavtalet undertecknat mellan SCA och LFC. Bolaget har också genomfört en utdelning måndagen den 4 juli 2019 enligt beslut av årsstämman. Utdelning till aktieägarna uppgick till EUR 0,54 per aktie eller totalt till 11 076 TEUR. Utdelningen betalades ut i svenska kronor och motsvarade SEK 5,70 per aktie.

Den andra viktiga uppgiften var att identifiera lösningar för krav rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen till tidigare VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström och styrelseordförande Ted Alvenius. Bolaget delar inte uppfattning med Fredrik Zetterströms och Ted Alvenius om den legala tolkningen av vinstdelning. Under tredje kvartalet har bolaget försökt att förlikas med Fredrik Zetterström och Ted Alvenius.

Den 31 oktober har Bolaget informerats att Fredrik Zetterström inlämnat till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut påkallelsebrev om förenklat skiljeförfarande där Fredrik Zetterström kräver av bolaget att betala 378 TEUR i vinstandel enligt Anställningsavtalet. Bolaget bestrider Fredrik Zetterströms talan och yrkar att den ska ogillas då bolaget anser att VD-avtalet undertecknat av Fredrik Zetterström den 18 februari 2011 ersätter det tidigare påskrivna Anställningsavtalet.

I samband med att styrelsen har kommit överens med den tidigare styrelseordföranden Ted Alvenius kallas aktieägarna den 16 december till bolagsstämma med förslag att godkänna den preliminära förlikningen med honom. Förlikningen innebär sammanfattningsvis att Ted Alvenius släpper sina framställda anspråk mot LFC om drygt 464 000 EUR jämte ränta, avseende påstådd rätt enligt bonusavtal, mot att LFC till hans enskilda firma betalar 2 500 000 kr exkl. moms.

Till sist har bolagets styrelse beslutat att fortsätta verksamheten genom att investera i skogsfastigheter och bedriva aktivt skogsbruk. Bolagsledningen har under tredje kvartalet aktivt sökt investeringsmöjligheter som har lett till att LFC förvärvat 3 460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland efter periodens utgång. Mera om dessa investeringar finns i avsnittet om väsentliga händelser efter periodens utgång. Den 19 augusti bildade LFC ett dotterbolag med avsikt att investera i skogstillgångar i Lettland - Baltijas Mezu Investicijas SIA.

Det bokförda resultatet var 9 523,4 (2 020,5) TEUR för det första halvåret för moderbolaget. Under det tredje kvartalet hade koncernen negativt operativt rörelseresultat av på 50,1 TEUR.

Enligt tidigare lämnad information har försäljningen resulterat i en kostnadsökning med ca 670 TEUR av vilka 400 TEUR är en engångskostnad för avveckling av de befintliga och tidigare skogsförvaltningsavtalen, kostnader för juridiska rådgivare och ökad personalkostnad.  Bolaget har inte heller genomfört några avverkningar under året. Det har lett till att koncernen har ett negativt rörelseresultat motsvarande -806,6 (305,3) TEUR. Bolaget hade 12 198 TEUR i likvida medel vid utgången av det tredje kvartalet samt hade betalat handpenningar på fastigheter under inköp motsvarande 211,8 TEUR.

 

Finansiering

Under de första nio månaderna har inga nyemissioner genomförts. Bolaget har inga lån.

 

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att göras med företräde för befintliga aktieägare, så kallade företrädesrättsemissioner. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bl.a. vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen. Målsättningen är dock, att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

I samband med ovannämnda beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

 

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2 297 307 EUR fördelat på 80 000 A-aktier och 20 431 061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Det s.k. kvotvärdet av varje aktie uppgår till 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

 

Skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen i Latvian Forest Company tycker, att det fortfarande är en gynnsam marknad för att förvärva enskilda fastigheter och fastighetsportföljer, trots rekordstarkt intresse bland investerare om skogstillgångar i Lettland under 2019. Bolagsledningen har observerat att många av de lokala skogsavverkningsbolagen drabbas av likviditetsbrist som leder till att de önskar avyttra sina fastighetsinnehav av avverkad skog för att få medel för anskaffning av nya fastigheter. Detta beror på att priserna på virke och massa har minskats med 10 - 12 % jämfört med förra året samtidigt som efterfrågan har gått ner. Detta drabbar även privatpersoner som tidigare valde att sälja fastigheter istället för att genomföra avverkningarna själva. Deras nettoinkomst från försäljningen minskar och därför bjuds sådana fastigheter ut till en bredare kundkrets. Det ger möjlighet för LFC att förvärva fastigheter till ett gynnsamt pris eftersom bolaget har tillgängliga likvida medel.

Dessutom sonderar en del av de mindre skogsägarna i Skandinavien möjligheter att sälja sina fastighetsinnehav, av framförallt två skäl. De administrativa driftskostnaderna relaterade till skogsägande på utländska marknader ökar och den nya generationen skogsägare vill inte längre satsa på att äga skog som tillgångsklass utomlands. I sådana fall är LFC öppet för att förvärva sådana tillgångar genom att betala delvis med likvida medel och delvis genom att emittera nya aktier.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3 460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland. Därigenom kommer bolagets innehav att bestå av 1 874 hektar skogsmark, 1 218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark. Virkesförrådet uppskattas uppgå till 306 000 kubikmeter växande skog av vilka 90 700 kubikmeter är omedelbart avverkningsbara. 763 hektar av jordbruksmarken är utarrenderad till lokala lantbrukare. Ytterligare 500 hektar jordbruksmark och annan mark räknar bolagsledningen med att kunna konvertera till skogsmark. Sammanlagt har bolaget med dessa förvärv investerat ca. 7 MEUR.

Den största delen eller 2 030 hektar av de nyligen förvärvade fastigheterna ligger nära Rezekne. Ytterligare 215 hektar med 48 000 kubikmeter virkesbestånd har bolaget förvärvat genom auktion från Nica kommun i Västra Lettland. 203 hektar har bolaget köpt i närheten av Rauna i Drusti församling och 540 hektar i andra delar av Livland.

Den 12 november har bolagets styrelse kallat aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnégatan 18 i Stockholm. Styrelsen föreslår bland annat följande ärenden till dagordningen:

 • att besluta om godkännande av förlikningsavtal med Ted Alvenius
 • att ändra bolagsordning och besluta att beskriva bolagets verksamhetsinriktning enligt nedan
 • att ändra bolagsordning och besluta om omstämpling av A-aktier till B-aktier

 

Styrelsen föreslår, att bolagsstämman beslutar att godkänna den preliminära förlikning som träffats med LFC:s tidigare styrelseordförande Ted Alvenius. Förlikningen innebär sammanfattningsvis att Ted Alvenius släpper sina framställda anspråk mot LFC om drygt 464 TEUR jämte ränta, avseende påstådd rätt enligt bonusavtal, mot att LFC till hans enskilda firma betalar 2 500 000 kr exkl. moms.

Styrelsen föreslår, att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens verksamhetsbeskrivning. Bolaget ska bedriva köp och försäljning av mark, företrädesvis men inte uteslutande i Lettland. Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva skogsbruksrörelse innefattande upplåtande av rättigheter till tillgångarna, marknadsföring och försäljning av produkter härrörande från dessa tillgångar. Vidare ska bolaget bedriva försäljning av konsulttjänster avseende ovan nämnda bransch, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra andelsbevis i industriella företag, driva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis omfattande skogsbruk och skogsindustri, ävensom utöva annan liknande verksamhet. 

Styrelsen föreslår också att bolagsstämman beslutar att omstämpla 80 000 A aktier till B aktier. Aktiekapitalet skall uppgå till 2 297 307,432830 EUR fördelat på 20 511 061 aktier. 

 

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till december 2019 är planerad att offentliggöras den 20 februari 2020.

 

Redovisningsprinciper

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

 

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

 

Stockholm, 2019-11-22

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

 

 

KONCERNEN

         

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TEUR

 

 

 

 

 

 

YTD 2019

YTD 2018

Q3 2019

Q3 2018

Helår 2018

Nettoomsättning

15,6

707,1

0,0

351,1

1 198,7

Övriga intäkter

0,4

0,9

0,2

0,1

0,0

Summa intäkter

16,0

708,0

0,2

351,2

1 198,7

Råvaror och förnödenheter

 

-106,2

0,0

-33,6

-172,1

Övriga externa kostnader

-820,7

-261,3

-48,4

-61,6

-364,3

Personalkostnader

-1,9

-34,9

-1,9

-9,8

-44,1

Avskrivningar och nedskrivningar

 

-0,3

0,0

-0,1

-0,4

Operativt rörelseresultat

-806,6

305,3

-50,1

246,1

617,8

Reavinster fastighetsförsäljningar

0,0

3,1

0,0

0,0

3,1

Rörelseresultat före värdeförändring skog

-806,6

308,4

-50,1

246,1

620,9

Värdeförändring skog

0,0

1 806,1

0,0

1 350,9

1 913,9

Rörelseresultat

-806,6

2 114,5

-50,1

1 597,0

2 534,8

Finansiella intäkter

10 890,7

0,0

0,8

-0,5

0,0

Finansiella kostnader

-560,7

-94,0

-153,9

-1,7

-110,6

Finansnetto

10 330,0

-94,0

-153,1

-2,2

-110,6

Resultat före skatt

9 523,4

2 020,5

-203,2

1 594,8

2 424,2

Aktuell skatt

-

-

-

-

0,0

Uppskjutna skatter

-

-

-

-

0,0

ÅRETS RESULTAT

9 523,4

2 020,5

-203,0

1 594,8

2 424,2

 

AKTIEDATA

 

30.09.2019

30.09.2018

31.12.2018

Genomsnittligt antal aktier

 

20 511 061

20 511 061

20 511 061

Antal aktier

 

20 511 061

20 511 061

20 511 061

Resultat per aktie, euro

 

0,464

0,099

0,118

Eget kapital per aktie, euro

 

0,604

1,125

1,145

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro

-0,025

-0,005

0,007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade resultat inkl. årets resultat

Totalt eget kapital

 

Eget kapital 31 december 2017/1 januari 2018

2 297,3

11 766,8

6 993,2

21 057,3

 

Periodens resultat

 

 

2 424,2

2 424,2

 

Nyemissioner

 

 

 

0,0

 

Kapitalanskaffningskostnader

 

-2,0

 

-2,0

 

Eget kapital 31 december 2018

2 297,3

11 764,8

9 417,4

23 479,5

 

Eget kapital 1 januari 2019

2 297,3

11 764,8

9 417,4

23 479,5

 

Periodens resultat

 

 

9 523,4

9 523,4

 

Korrigering för tidigare bokförda övervärden på biologiska anläggningstillgångar (skog)

 

 

-9 544,5

-9 544,5

 

Utdelning till aktieägare

 

 

-11 076,0

-11 076,0

 

Eget kapital 30 september 2019

2 297,3

11 764,8

-1 679,7

12 382,4

 
           

 

           
           
           
           

KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR

 

30.09.2019

30.09.2018

Helår 2018

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Skogsmark och övrig mark

 

 

7 837,8

8 102,0

 

Biologiska tillgångar, växande skog

 

 

16 003,0

16 472,0

 

Inventarier

 

 

0,9

0,8

 

Depositioner

 

5,1

5,9

5,3

 

Fastigheter under inköp

 

211,8

-

-

 

Summa anläggningstillgångar

 

216,9

23 847,6

24 580,1

 

Kundfordringar

 

 

111,3

242,6

 

Kortfristiga fordringar

 

7,2

95,6

67,5

 

Likvida medel

 

12 190,9

842,5

455,9

 

Summa omsättningstillgångar

 

12 198,1

1 049,4

766,0

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

12 415,0

24 897,0

25 346,1

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

12 382,4

23 075,8

23 479,5

 

Räntebärande långfristiga skulder

 

-

1 758,8

-

 

Räntebärande kortfristiga skulder

 

-

-

1 758,8

 

Leverantörsskulder

 

14,0

8,4

39,7

 

Övriga skulder, ej räntebärande

 

2,3

5,0

5,7

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

16,3

49,0

62,4

 

Summa skulder

 

32,6

1 821,2

1 866,6

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

12 415,0

24 897,0

25 346,1

 

Ställda säkerheter

 

0,0

1 764,7

1 764,1

 

Soliditet

 

99,7%

91,8%

92,6%

 

Skuldsättningsättningsgrad

 

0,00

0,09

0,08

 
           

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR

 

30.09.2019

30.09.2018

Helår 2018

Rörelseresultat

 

-806,6

221,8

2 534,8

Justeringsposter:

 

 

 

-

 - Beräknad värdeförändring skog

 

0,0

-333,0

-1 913,9

 - Avskrivningar anläggningstillgångar

 

0,0

0,1

0,4

 - Erhållna räntor

 

87,2

-

-

 - Erlagda räntor

 

-12,8

-11,3

-49,0

 - Omräkningsdifferens av resultat i utländsk valuta

 

-8,3

0,1

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 

-740,5

-122,3

572,3

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

227,7

-180,4

-428,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

-512,8

-302,7

143,7

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

Försäljning av aktier i dotterföretag

 

1 259,0

-

-

Försäljning mark

 

7 890,2

-195,1

-612,2

Försäljning biologiska anläggningstillgångar

 

16 472,0

-65,3

-724,0

Försäljning maskiner och inventarier

 

0,8

-1,1

-1,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

25 622,0

-261,5

-1 337,3

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

Utdelning till aktieägarna

 

-11 076,0

-

-

Kapitalanskaffningskostnader

 

-

-2,0

-2,0

Förändring av lån

 

-1 758,8

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

-12 834,8

-2,0

-2,0

ÅRETS KASSAFLÖDE

 

12 274,4

-566,2

-1 195,6

Likvida medel vid årets ingång

 

455,9

1 651,5

1 651,5

Valutaförändring i likvida medel

 

-539,4

-

-

Årets kassaflöde enligt ovan

 

12 274,4

-566,2

-1 195,6

Likvida medel vid periodens utgång

 

12 190,9

1 085,3

455,9

 

MÖDERFÖRETAGET

 

 

 

 

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR

       
 

YTD 2019

YTD 2018

Q3 2019

Q3 2018

Nettoomsättning

16,0

47,7

16,3

15,7

Övriga externa kostnader

-821,0

-97,1

-539,4

-19,8

Rörelseresultat

-805,0

-49,4

-523,1

-4,1

Resultat från finansiella investeringar

 

 

 

0,0

Finansiella intäkter

10 890,7

202,3

79,0

70,4

Finansiella kostnader

-560,0

-58,2

-175,5

10,1

Finansnetto

10 330,7

144,1

-96,5

80,5

Resultat efter finansiella poster

9 525,7

94,7

-619,6

76,4

PERIODENS RESULTAT

9 525,7

94,7

-619,6

76,4

 

       

 

       

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TEUR

 

 

 

 

 

30.09.2019

30.06.2018

Helår 2018

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

Andelar i dotterföretag

2,9

6 073,9

6 073,9

 

Fordran koncernföretag

260,6

6 939,9

7 639,7

 

Depositioner

5,1

5,9

5,3

 

Summa anläggningstillgångar

268,6

13 019,7

13 718,9

 

Kortfristiga fordringar (Not 2)

7,2

37,0

16,1

 

Kassa och bank

12 140,5

839,5

243,0

 

Summa omsättningstillgångar

12 147,7

876,5

259,1

 

SUMMA TILLGÅNGAR

12 416,3

13 896,2

13 978,0

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

Eget kapital

12 384,7

13 870,1

13 934,9

 

Övriga skulder

15,7

9,3

27,1

 

Upplupna kostnader

15,9

16,8

16,0

 

Summa skulder

31,6

26,1

43,1

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 416,3

13 896,2

13 978,0

 

Soliditet

99,7%

99,8%

99,7%

 
         

   

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, TEUR

 

 

 

 

 

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat och årets resultat

Totalt

Ingående eget kapital 1 januari 2018

2 297,3

11 766,9

-210,4

13 853,8

Årets resultat

 

 

83,1

83,1

Kapitalanskaffningskostnader

 

-2,0

 

-2,0

Utgående eget kapital 31 december 2018

2 297,3

11 764,9

-127,2

13 935,0

Ingående eget kapital 1 januari 2019

2 297,3

11 764,9

-127,2

13 935,0

Utdelning till aktieägarna

 

 

-11 076,0

-11 076,0

Periodens resultat

 

 

9 525,7

9 525,7

Utgående eget kapital 30 september 2019

2 297,3

11 764,9

-1 677,5

12 384,7

  

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR

30.09.2019

30.09.2018

Helår 2018

Rörelseresultat

-804,9

-45,3

-131,5

Justeringsposter:

 

 

 

 - Erhållna räntor

87,2

131,9

276,2

 - Erlagda räntor

-12,2

-

-

 - Realiserade valutakursförluster

-8,3

-

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-738,2

86,6

144,7

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-2,5

-38,4

6,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-740,7

48,2

151,5

Investeringsverksamheten

 

 

 

Försäljning av andelar i dotterföretag

16 874,5

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

16 874,5

0,0

0,0

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Kapitalanskaffningskostnader

-

-2,0

-2,0

Utdelning till aktieägarna

-11 076,0

 

-

Förändring av fordringar på koncernföretag

7 379,1

-842,3

-1 542,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-3 696,9

-844,3

-1 544,1

ÅRETS KASSAFLÖDE

12 436,9

-796,1

-1 392,6

Likvida medel vid årets ingång

243,0

1 635,6

1 635,6

Årets kassaflöde enligt ovan

12 436,9

-796,1

-1 392,6

Kursdifferens i likvida medel

-539,4

0,0

0,0

Likvida medel vid periodens utgång

12 140,5

839,5

243,0

 

Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer