Nyheter

30
08.2021

Delårsrapport jan-juni 2021

Delårsrapport jan-juni 2021

Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 20.194,4 (12.264,8) TEUR

 • Eget kapital uppgår till 0,703 (0,669) EUR per aktie
 • Resultat per aktie (0,024) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 5.742 (4.324) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 697.000 (500.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 428,5 (103,7) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 166,1 (-498,6) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.030,6 (1.080,7) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 1.027,3 (498,3) TEUR 

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter stället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Markets sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 5.742 (4.328)  hektar. Av dessa var 4.226 (2.516) skog och 1.514 (1.808)  annan mark inklusive 1.214 (0) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 697.000 (500.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och försäljningar.

På de sammanlagd 4.226 skogsmark hektaren som bolaget ägde vid utgång av denna period det befintliga virkesförråd uppskattas till ca.697.000 (500.000) m3. Av dessa är ca. 197 000 m3beräknas vara omedelbart avverkningsbara. Inom 10 år anser bolagsledningen kunna avverka 296.000 m3. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 165 m3 växande skog per hektar av skogsmark. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II (ståndortsindex G34/G36, G32, G28). Endast 1,8 % av bolagets innehav har skötselåtgärder förbjudna pga av naturskyddsrestriktioner. Över 70 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslag: björk, tall och gran. Den genomsnittliga förvärvskostnaden för en kubikmeter av virkesbeståndet motsvarar 22 EUR inklusive kostnad att förvärva jordbruksmark. Bolagets virkesbestånd har växt med 40 % jämfört med förra året. Bolaget har minskat proportion av jordbruksmark och annan mark från 41,7% förra året till 27 % vid utgång av andra kvartalet av 2021.

 

(Karta över den befintliga fastighetsinnehaven)

Avverkning och röjning

Bolaget har avverkat 13.804 kubikmeter under det första halvåret. Det genomsnittliga avverkningspriset var 23 EUR per kubikmeter. Av den totala sålda avverkningsvolymen var 8.788 kubikmeter försäljningen av gråal för 16,06 EUR per kubikmeter. Denna avverkningen sker på en fastighet där bolaget genomför konvertering av skogsmark till jordbruksmark. Fastigheten ligger nära Jelgava i ett område där övervägande finns stora lantegendom. Resterande försäljningar av 5.015 kubikmeter rotposter genomfördes för ett genomsnittspris motsvarande 35,11 EUR per kubikmeter.  

Sammanlagt har 15,26 hektar röjts under det första halvåret varav 7,48 hektar röjts under andra kvartalet.. Bolaget har genomfört plantering av 54.800 plantor av gran och ek på 26,57 hektar under det andra kvartalet.

Bolaget har genomfört försäljningen av 176,6 hektaren av jordbruks och annan mark för totalt 394 TEUR under det första halvåret.

(Årets granplanteringen på jordbruksmark)

 

Omsättning och resultat

Den sammanlagda omsättningen för första halvåret har varit 428,5 (103,7) TEUR. Kostnader för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. Det operativa rörelseresultatet var 166,1 (-498,6) TEUR för halvåret och 43,3 (-137,2) TEUR under det andra kvartalet. Årets resultat uppgick till 1,027 (498,3) TEUR för det första halvåret.

Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick till sammanlagt 20.194 (12.265) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter, samt den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 juni 2021. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %).

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen följer hur marknad utvecklas för virke och massaved. Den globala virkesmarknaden har varit mycket volatil under det första halvåret. Handeln med timmer på NASDAQ börsen började med ca. 670 USD/1000 lbs i januari 2021. Den 5 maj nådde priset 1670 USD/1000 lbs vilket är ett rekordpris, och följdes med en mycket snabb nedgång till 522 USD/1000 lbs den 8 augusti 2021. Det var inte samma svängningar på den lettiska marknaden men efterfrågan på virke var mycket stark. Förväntan är att den starka efterfrågan kommer att fortsätta till följd att det kommer att uppstå behov av återuppbyggnad efter skador från översvämningar i Österrike, Tyskland och Belgien. I mitten av juni var inköpspriset för barr timmer 125 EUR/m3. Detta är rekordpris alla tider.   

De globala tendenserna har inte haft samma påverkning på den lettiska massavedsmarknaden. Massavedpriserna har inte återhämtats på samma sätt som virkespriserna. Till exempel, en kubikmeter lövträdsmassaved prissattes till 54 EUR i februari 2019. Medan inköpspriserna just nu för samma sortiment ligger på 40 EUR per kubikmeter. Priset för barrträdsmassaved har halverats under samma period från 60 EUR till 30 EUR per kubikmeter. Detta kan bero på att den lettiska marknaden är driven av spot-priserna.

Efterfrågan på björkfanerstockar, och som konsekvens även priserna, har varit ganska stabila och ligger runt 80 EUR per kubikmeter sedan 2018. Det var en kortvarig minskning av både efterfrågan och priser i slutet av 2020 och början 2021 men priserna har kommit tillbaka nu i juni.

Enligt en studie gjort av mäklarfirman Latio jämförs priserna av skogsfastigheter i olika länder runt om Östersjön. De svenska fastigheterna prissätts till 58-62 EUR per kubikmeter av virkesförråd i svenska landsdelar där tillväxttakten liknar den lettiska. I Estland prissätts skogsfastigheterna till 29 EUR per kubikmeter av virkesförråd. Tillväxttakten i Estland är 2-3 kubikmeter lägre än i Lettland. Den mest förmånliga prisbilden verkar vara i Litauen med 18 EUR per kubikmeter av virkesförråd och tillväxttakten som överstiger den lettiska med 1-2 kubikmeter per hektar i genomsnitt. Priserna på de finska skogsfastigheterna motsvarar 28-32 EUR per kubikmeter beroende på region där tillväxttakten per säsong kan variera mellan 4-8 kubikmeter per hektar.

De globala tendenserna har inte slagit genom i Lettland. Priserna på skogsfastigheter har ännu legat på förmånlig nivån även om virkesmarknaden har varit ganska volatil. Under det andra kvartalet har ett antal nya aktörer etablerad sin verksamhet i Lettland med intresset att förvärva skogsfastigheter. Emellertid har det inte påverkat LFCs förmåga att förvärva nya fastigheter eftersom bolagsledningen aktivt använder sin erfarenhet och kunskap till att identifiera och förvärva skogsfastigheter till ett förmånligt pris

Finansiering

Latvian Forest Companys genomförde nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som avslutades den 5 maj 2021. Totalt tecknades emissionen till 138,8 procent, varav 98,7 procent med stöd av teckningsrätter och 40,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har tillfört ca 78,2 Mkr med syfte att finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bla vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden efter företrädesemissionen registrerats uppgick aktiekapitalet till 3.733.124 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 33.250.474 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6% av kapitalet och 67,2% av rösterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 5.785 hektar. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 701.000 kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och försäljningar.

(Tallplanteringen nära Riga skadat av sommarens höga temperatur)

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till september 2021 är planerad att offentliggöras den 12 november 2021.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2021-08-30

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TEUR

         

 

 

 

YTD 2021

YTD 2020

Q2 2021

Q2 2020

Helår 2020

Nettoomsättning

 

428.5

100.7

182.7

85.9

259.6

Övriga intäkter

 

0.0

3.0

0.0

0.1

0.2

Summa intäkter

 

428.5

103.7

182.7

86.0

259.8

Råvaror och förnödenheter

 

-94.5

-64.3

-45.2

-49.5

-186.7

Övriga externa kostnader

 

-166.9

-533.2

-108.9

-171.3

-600.1

Personalkostnader

 

0.0

0.0

14.7

0.0

-76.2

Avskrivningar och nedskrivningar

 

-1.0

-4.8

0.0

-2.4

-6.6

Operativt rörelseresultat

 

166.1

-498.6

43.3

-137.2

-609.8

Reavinster fastighetsförsäljningar

 

0.0

0.0

0.0

0.0

130.2

Rörelseresultat

 

166.1

-498.6

43.3

-137.2

-479.6

Finansiella intäkter

 

25.1

0.0

15.7

0.0

45.7

Finansiella kostnader

 

-194.5

-79.0

-152.9

125.9

-142.1

Finansnetto

 

-169.4

-79.0

-137.2

125.9

-96.4

Värdeförändring skog

 

1 030.6

1 080.7

969.5

217.3

1 722.8

Resultat före skatt

 

1 027.3

503.1

875.6

206.0

1 146.8

Aktuell skatt

 

0.0

-4.8

0.0

-4.8

-7.8

Uppskjutna skatter

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ÅRETS RESULTAT

 

1 027.3

498.3

875.6

201.2

1 139.0

               

AKTIEDATA

 

30.06.2021

30.06.2020

31.12.2020

Genomsnittligt antal aktier

 

33 330 474

20 511 061

20 511 061

Antal aktier

 

33 330 474

20 511 061

20 511 061

Resultat per aktie, euro

 

0.031

0.024

0.056

Eget kapital per aktie, euro

 

0.703

0.669

0.700

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro

 

 

0.036

 

-0.030

 

-0.050

 

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade resultat inkl. årets resultat

Totalt eget kapital

 

Eget kapital 1 januari 2020

2 297.3

0.0

10 922.2

13 219.5

 

Periodens resultat

 

 

1 139.0

1 139.0

 

Eget kapital 31 december 2020

2 297.3

0.0

12 061.2

14 358.5

 

Eget kapital 1 januari 2021

2 297.3

0.0

12 061.2

14 358.5

 

Periodens resultat

 

 

498.3

498.3

 

Eget kapital 31 mars 2021

2 297.3

0.0

12 559.5

14 856.8

 

Eget kapital 1 april 2021

2 297.3

0.0

12 212.9

14 510.2

 

Nyemission

1 435.8

6 242.5

0.0

7 678.3

 

Förändring av kapitalstruktur i dotterbolag

 

 

300.7

300.7

 

Valutadifferens

 

 

59.8

59.8

 

Periodens resultat

 

 

875.6

875.6

 

Eget kapital 30 juni 2021

3 733.1

6 242.5

13 449.0

23 424.6

 

 

 

 

 

 

 

           

KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR

 

30.06.2021

30.06.2020

31.12.2020

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

Skogsmark och övrig mark

Not 2

7 528.5

3 840.7

6 916.9

Biologiska tillgångar, växande skog

Not 2

12 321.3

8 290.9

9 492.4

Inventarier

 

-

-

-

Nyttjanderättigheter

Not 1

2.8

10.5

3.8

Långa finansiella fordringar

 

336.5

 

334.1

Depositioner och handpenningar

 

5.3

122.7

5.3

Summa anläggningstillgångar

 

20 194.4

12 264.8

16 752.5

Kundfordringar

 

141.5

5.0

19.9

Kortfristiga fordringar

 

865.2

207.5

85.7

Likvida medel

 

5 218.2

1 864.4

651.0

Summa omsättningstillgångar

 

6 224.9

2 076.9

756.6

SUMMA TILLGÅNGAR

 

26 419.3

14 341.7

17 509.1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

     

Eget kapital

 

23 424.6

13 717.8

14 358.5

Avsättningar nyttjanderättigheter

Not 1

2.8

10.5

3.8

Räntebärande långfristiga skulder

 

1 031.3

 

2 934.4

Räntebärande kortfristiga skulder

 

1 477.5

-

29.0

Leverantörsskulder

 

324.7

402.0

28.4

Övriga skulder, ej räntebärande

 

32.8

36.3

27.0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

125.6

175.1

128.0

Summa skulder

 

2 991.9

613.4

3 146.8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

26 419.3

14 341.7

17 509.1

Ställda säkerheter

 

0.0

0.0

1 080.1

Soliditet

 

88.7%

95.6%

82.0%

Skuldsättningsättningsgrad

 

0.13

0.04

0.22

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR

30.06.2021

30.06.2020

31.12.2020

Rörelseresultat

166.1

-498.6

-609.8

Justeringsposter:

 

 

 

 - Avskrivningar anläggningstillgångar

1.0

4.8

6.6

 - Erhållna räntor och reavinst aktier dotterbolag

15.7

0.0

5.4

 - Betalda räntor

-119.4

-0.2

-39.7

Realiserade valutaförändringar

-

-

130.2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

63.4

-494.0

-507.3

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

1 144.2

-125.5

-519.2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 207.6

-619.5

-1 026.5

Investeringsverksamheten

 

 

 

Försäljning/Inköp av mark +/-

-614.2

1 664.4

-1 411.8

Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/-

-1 798.3

-4 055.0

-4 614.4

Ökning av långa fordringar

 

 

-301.4

Depositioner

-297.9

-2.9

114.5

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 710.4

-2 393.5

-6 213.1

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Nyemission

8 038.8

-

-

Utdelning till aktieägarna

-

-

-

Förändring av lån

-1 903.1

-

2 934.4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

6 135.7

0.0

2 934.4

ÅRETS KASSAFLÖDE

4 632.9

-3 013.0

-4 305.2

Likvida medel vid årets ingång

651.0

4 956.2

4 956.2

Valutaförändring i likvida medel

-65.7

-78.8

0.0

Årets kassaflöde enligt ovan

4 632.9

-3 013.0

-4 305.2

Likvida medel vid periodens utgång

5 218.2

1 864.4

651.0

 

 

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR

YTD 2021

YTD 2020

Q2 2021

Q2 2020

Helår 2020

Nettoomsättning

0.0

3.0

-

-

15.0

Övriga externa kostnader

-90.2

-443.2

-52.6

-111.4

-517.1

Personalkostnader

-

-

-

-

-25.6

Rörelseresultat

-90.2

-440.2

-52.6

-108.4

-527.7

Finansiella intäkter

28.5

19.1

11.5

3.6

30.8

Finansiella kostnader

-127.6

-79.0

-98.4

125.9

-134.6

Finansnetto

-99.1

-59.9

-86.9

129.5

-103.8

Resultat efter finansiella poster

-189.3

-500.1

-139.5

21.1

-631.5

PERIODENS RESULTAT

-189.3

-500.1

-139.5

21.1

-631.5

 

 

 

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TEUR

30.06.2021

30.06.2020

31.12.2020

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Andelar i dotterföretag

8 655.7

7 962.8

8 638.1

 

 

Fordran koncernföretag

6 746.8

1 700.6

4 013.1

 

 

Depositioner

5.3

5.3

5.3

 

 

Summa anläggningstillgångar

15 407.8

9 668.7

12 656.5

 

 

Kortfristiga fordringar

48.1

172.4

41.2

 

 

Kassa och bank

4 831.3

1 784.2

583.7

 

 

Summa omsättningstillgångar

4 879.4

1 956.6

624.9

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

20 287.2

11 625.3

13 281.4

 

 

                     

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

18 758.0

11 450.2

11 318.8

 

Räntebärande kortfristiga skulder

-

-

1 888.6

 

Övriga skulder

1 479.4

11.9

29.0

 

Upplupna kostnader

49.8

163.2

45.0

 

Summa skulder

1 529.2

175.1

1 962.6

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 287.2

11 625.3

13 281.4

 

Soliditet

92.5%

98.5%

85.2%

 

               

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR

30.06.2021

30.06.2020

31.12.2020

Rörelseresultat

-90.2

-440.2

-527.7

Justeringsposter:

 

 

 

 - Erhållna räntor

19.1

19.1

30.8

 - Reavinst vid försäljning andelar i dotterföretag

 

 

 

 - Erlagda räntor

-92.9

-0.2

-32.2

 - Realiserade valutaförändringar

 

 

0.0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-164.0

-421.3

-529.1

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-440.3

-439.0

1 377.3

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-604.3

-860.3

848.2

Investeringsverksamheten

 

 

 

Försäljning/Köp andelar i dotterföretag +/-

-17.6

-7 959.9

-8 635.2

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-17.6

-7 959.9

-8 635.2

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Nyemission

7 628.5

-

-

Utdelning till aktieägarna

-

-

-

Minskning/Ökning fordran koncernbolag +/-

-2 733.7

5 870.9

3 558.4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 894.8

5 870.9

3 558.4

ÅRETS KASSAFLÖDE

4 272.9

-2 949.3

-4 228.6

Likvida medel vid årets ingång

583.7

4 812.3

4 812.3

Årets kassaflöde enligt ovan

4 272.9

-2 949.3

-4 228.6

Valutakursförändring likvida medel

-25.3

-78.8

0.0

Likvida medel vid periodens utgång

4 831.3

1 784.2

583.7

Not 1, Leasing, IFRS 16

       

Fr.o.m. 1 januari 2019 tillämpar företaget IFRS 16 Ny leasingstandard. Det innebär att alla leasingavtal redovisas i balansräkningen som nyttjanderätter på tillgångssidan resp. avsättningar på skuldsidan med lika stora belopp, varefter de avskrivs linjärt över avtalstiden.

 

Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer