Nyheter

18
02.2021

Bokslutskommuniké 2020

 Perioden januari-december 2020

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 400,9 (8.660) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,7 (0,645) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 423 (3.816) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 000 (332.000) kubikmeter
 • Omsättningen uppgick till 259,6 (25,8) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -605,2 (-1.356,4) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 722,6 (1.312,9) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 142,5 (816,0) TEUR

 Perioden oktober-december 2020

 • Omsättningen uppgick till 13,7 (10,1) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -158,3 (-130,7) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 451,1 (1.312,9) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 220,5 (1.265,5) TEUR

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt börsnoterat bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter, företrädesvis men inte uteslutande i Lettland. Utgångspunkten är tron att skogen är en trygg investering samt att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet.

Förutom att skog är en eftertraktad tillgång som växer av egen kraft består de huvudsakliga grunderna för verksamheten av: (1) värdeskapande för aktieägare genom aktiv skogsförvaltning, (2) värdeskapande genom att konsolidera ett större innehav av fastigheter, samt (3) en tro på en allmän ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Genom att Latvian Forest är delägare i flertalet fastigheter får aktieägare en god riskspridning.

Priserna på lettiska skogsfastigheter är idag väsentligt lägre än vad som är vanligt i EU och i Sverige. Priset på slutprodukten timmer ligger däremot i många fall i nivå med vad som kan fås på den gemensamma timmer och massavedmarknaden runt on Östersjön. Detta skapar möjlighet för ett lönsamt skogsbruk och en god framtida avkastning till låg risk. Flertalet faktorer talar för att förutsättningarna kommer att vara fortsatt gynnsamma för investeringar i lettiska skogsfastigheter.

Latvian Forest Company AB har euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i euro. Handel i aktien på

Spotlight Stock Market sker i svenska kronor.

Status och fastighetsinnehav

Så som verksamheten är uppbyggd och strategin är formulerad behöver inte fastighetsinnehaven i Latvian Forest uppnå en viss given volym. Det innehav som finns idag bedöms vara tillräckligt för att över tid kunna generera nog med löpande intäkter i syfte att kunna täcka kostnaderna för den nuvarande expansionsinriktade organisationen. Målet är en fortsatt expansion till dess att det inte längre bedöms vara gynnsamt för existerande och nya aktieägare att fortsätta med en förvärvsdriven expansion.

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 5.423 (3.816) hektar. Av dessa var 3.734 (2.074) skog och 1.319 (1.292) hektar jordbruksmark samt 370 (449) hektar annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 611.000 (332.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar.

Under 2020 har sammanlagt ca. 6.782 TEUR investerats i 2.015 hektar med ett virkesförråd om ca 320.000 kubikmeter förvärvats. Under perioden okt-dec har sammanlagt 1.162 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 150.000 kubikmeter förvärvats. Det genomsnittliga virkesförrådet var 175 kubikmeter per hektar skogsmark. Jämförelsevis var det 126 kubikmeter per hektar skogsmark vid försäljningen till SCA. Det genomsnittliga förvärvspriset var ca. 21 EUR per kubikmeter under 2020.

(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven)

Under fjärde kvartalet har bolaget slutfört köpet av samtliga aktier i Latfolde AB. Köpeskillingen var 675 TEUR och det sammanlagda tillgångsvärdet motsvarande 2.050 TEUR. Latfolde AB är 100 % ägare i det lettiska dotterbolaget Latfolde One SIA. Latfolde One SIA tillgångar består av sammanlagt 961 hektar. Av dessa är 706 skog och 149 hektar jordbruksmark samt 106 hektar annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattas till ca. 105 000 kubikmeter. Många av de fastigheter som bolaget kommer att äga efter köpet gränsar till eller ligger nära fastigheter som LFC redan äger sedan tidigare.

 

(Karta över fastighetsinnehaven innan och efter förvärvet av Latfolde One SIA i närheten av Rezekne)

Den 6 november slutfördes köpet av 407 hektar skogsmark med ca. 49.500 m3 genom registrering hos det lettiska lantmäteriet. Registreringen av fastigheterna som var planerad att slutföras under juni men hade senarelagts av byråkratiska skäl orsakade av coronapandemin. Bolaget hade påbörjat avstyckningen av jordbruksmarken ett år tidigareoch säkrat köpet med en deposition. Fastigheterna ligger runt Koknese regionen i Livland.

Latvian Forest ledning har fortsatt att effektivisera användningsområdet för olika jordbruksmarktyper. Av de

1.319 hektaren jordbruksmark har bolaget hyrt ut 697 hektar till lokala lantbrukare med en årlig inkomst på 63 TEUR. Bolaget har inlett försäljning 592 hektar av den produktiva jordbruksmarken till lettiska lantbrukare. Med hänsyn till bolagets strategi och styrelsens beslut att avyttra jordbruksmark har bolaget genomfört en försäljning av 193,4 hektar jordbruksmark för 386,8 TEUR till ett lettiskt lantbruksföretag under 2020. Köpeskilling motsvarar

2.000 EUR per hektar.

Bolaget har planterat 98.710 gran- och 5.000 ekplantor på sammanlagt 54,35 hektar under 2020. Det behöver endast röjas ytterligare 15 hektar vilket beror på att bolaget har ett begränsat antal hektar ung skog. Latvian Forest har inte genomfört några avverkningar och röjningar under fjärde kvartalet. Under 2020 har bolaget röjt 13,72 hektar.

Tillsammans med inhyrda skogsförvaltare har bolagsledningen formulerat målet för skogsskötseln under 2021. Bland annat planerar Latvian Forest att genomföra avverkningar motsvarande 35 000 m3 om gynsamma förutsättningar råder på virkesmarknaden. Bolaget har lagt upp planer för 2021 att plantera 200 hektar med sammanlagt 400.000 granplantor.

Omsättning och resultat

Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 13,7 (10,1) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter, samt arrendeinkomst från jordbruksmark. Den sammanlagda omsättningen för året uppgick till 259,6 (27,3) TEUR. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av externa kostnader förklaras av juridiska kostnader relaterade till skiljedomen med Fredrik Zetterström och en uppgörelse med tidigare ordförande Ted Alvenius som motsvarar 339 TEUR. Dessa var engångskostnader i samband med historiska åtaganden gällande vinstdelning. Som en konsekvens var det operativa rörelseresultatet negativt -605,2 (-1.356,4) TEUR för 2020. Det operativa resultatet var -158,3 (-130,7) TEUR för det fjärde kvartalet. Kostnadsökningen beror på juridiska kostnader relaterade till förvärv av Latfolde AB. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet var -210,2 (-130,7) TEUR vilket huvudsakligen utgörs av reavinst från försäljning av fastigheter 182,1 TEUR. Under fjärde kvartalet blev resultatet 220,5 (1.265,5) TEUR.

Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick sammanlagt till 16.743,6(8.795,4) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter. Värdet på växande skog har beräknats genom att diskontera kassaflödet i en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %). Den genomsnittliga nettoinkomsten från försäljning av rotposter är satt till 23 EUR per kubikmeter.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaderna för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Latvian Forest Company har reglerat alla tidigare utestående tvister med den tidigare styrelseordföranden och

verkställande direktören.

Finansiering

Styrelsen har efter synpunkter från aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering, i form av nyemissioner, primärt kommer att ske inom ramen för företrädesemissioner. Det hindrar inte att riktade emissioner kan komma att genomföras, exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas (se avsnittet ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”).

I oktober 2020 har Bolaget enligt styrelsens beslut upptagit ett lån motsvarande 1,1 MEUR från Swedbank i Lettland. Lånen förfaller i sin helhet om fem år och har amorteringstakt på 27 500 EUR om året. Lånen upptogs till marknadsmässig ränta. Lånen ska användas för att finansiera fortsatt expansion. Styrelsen anser att verksamheten är tillräckligt etablerad och kassaflödena tillräckligt förutsägbara för att detta ska räknas som en del av den sammanlagda finansieringen. Målet är, att över tid ha en belåningsgrad om högst cirka 20 procent av de samlade tillgångarna för att inte ställa allt för höga krav på verksamhetens förmåga att generera kassaflöden.

Bolaget har lånat 19 MSEK på marknadsmässiga villkor från två av Latvian Forests aktieägare för att finansiera

köpet av samtliga aktier i Latfolde AB. Lånen förfaller i sin helhet den 30 mars 2022.

Eget kapital och värdering

I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande offentliggöra ett beräknat substansvärde utan istället redovisa eget kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden 0,7 (0,645) EUR per aktie.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2 297 307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B- aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 EUR (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifterna ca. 50% av kapitalet i Latvian Forest.

Virkes- och skogsfastighetsmarknaden

Det lettiska jordbruksministeriet publicerar årligen ett informationsblad för det kommande året som är baserat på data från året före beträffande den lettiska skogsindustrin. Kort sammanfattat har Lettland 3,412 miljoner hektar skogsmark vilket motsvarar 53 % av hela landets yta. Skogsindustrin motsvarar 5,1 % av Lettlands BNP och hela 21 % av landets årliga export. Den sammanlagda virkesvolymen motsvarar 682 miljoner kubikmeter

vilket är nästan fyra gånger mer skog än det var år 1935 eller 1,6 gånger mer än år 1988. Det dominerande trädslaget i privatägda skogar är björk 37 %, tall 22 % och gran 15 %. I de statligt ägda skogarna dominerar tall med 47 %. Ägandet av skogsmark fördelas så att staten har 49 % och de privata skogsägarna 51 %.

Enligt informationsblad röjdes 67.900 hektar under förra året vilket är något mindre än tidigare.Tidigare röjdes det mera i de statliga skogarna.De senaste fem åren röjs det dock lika många hektar i privata och statliga skogar. Årligen planteras 17.000 hektar i Lettland med fokus på gran och tal. Under 2020 har det planterats tall på 6.447 hektar och gran på 8.627 hektar. En viktig parameter som har blivit särskilt aktuell under de senaste åren är att de lettiska skogarna binder 700.000 miljoner ton koldioxid.

Under 2020 har virkespriserna sjunkit väsentligt till följd av en minskad efterfrågan på grund av COVID-pandemin. Det framgår att den samlade trävaruexporten har minskat med 4,3 % under elva månader 2020 jämfört med samma period 2019 enligt den statistiska redogörelse som det lettiska skogsdepartementet publicerat. Detta motsvarar 2,34 miljarder EUR. Särskild stor nedgång har setts inom export av virke och massaved. Inom detta segment har volymen minskat med 21,6 % till 2,6 miljoner kubikmeter från 3,3 miljoner m3 förra året. Det totala exportvärdet har minskat med 34,1 % från 217 mEUR till 142 mEUR under de första elva månaderna och virkesexporten nästan halverades. vilket inte återspeglades i den genomsnittliga prisnivån. Detta kan förklaras av att marknaden under det första halvåret stod stilla inom segment.

Inom färdigförädlat virke har expor volymen minskat med 4,5 % från 3,2 miljoner kubikmeter till 3,1 miljoner kubikmeter med en prisnedgång på ca. 5 % som följd. Inom energiskog har volymen gått ned med 2,7 % samtidigt som exportvärdet inte har förändrats. Det beror på att de faktiska priserna per kubikmeter har stigit.

Intresset bland investerare i skogstillgångar i Lettland har varit rekordstarkt under 2020. Ledningen för Latvian Forest bedömer emellertid marknaden för förvärv av enskilda fastigheter och fastighetsportföljer som fortsatt gynnsam. Det finns för Latvian Forest flera källor för inköp av fastigheter med fördelaktiga egenskaper:

 • Många av de lokala skogsavverkningsbolagen har drabbats av Detta kan leda till ett ökat behov att avyttra avverkningsrätter i syfte att frigöra medel till anskaffning av nya fastigheter.
 • Likviditetsbrist drabbar även privatpersoner som i ett läge med lägre virkespriser börjat sälja fastigheter istället för att genomföra avverkningarna själva.
 • Det finns en planerad administrativ reform med avsikt att slå samman landets mindre kommuner till större administrativa enheter. Detta förväntas resultera i att flertalet lettiska kommuner säljer ut sina fastighetsinnehav innan

Utöver ovan nämnda faktorer ser vi att en del av de mindre skandinaviska skogsägarna av olika skäl undersöker möjligheterna att sälja sina fastighetsinnehav. Två av de huvudsakliga skälen till försäljning är (1) ökande administrativa driftskostnader relaterat till skogsägande på den utländska marknaden och (2) ett generationsskifte där den nya generationen inte längre vill satsa på att äga utländsk skog som tillgångsklass. Ett exempel på detta är förvärvet av Latfolde AB. Latvian Forest utvärderar fortfarande att förvärva sådana tillgångar genom att betala delvis med likvida medel och delvis genom att emittera nya aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har tecknat ett köpeavtal med ett lokalt jordbruks- och energibolag om att förvärva 82,79 hektar skogsmark i närheten av Sigulda och Belava på 12.000 kubikmeters virkesvolym. Affären planeras bli slutförd under tredje kvartalet 2021 efter att bolaget genomfört avstyckning av jordbruksmark. Bolaget har betalat 26 TEUR i förskottsdeposition.

 

(Bild på skog i en av fastigheterna, Sigulda portföljen)

Transaktioner med närstående

Moderföretaget har under året fått marknadsmässig ränta på sina mellanhavanden med dotterföretag.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden jan-mar 2021 är planerad att offentliggöras den 24 maj 2021.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är planerad att offentliggöras på sedvanligt sätt i slutet på maj eller början av juni 2021. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida samt finnas på Spotlight Stock Markets hemsida. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm i juni 2021. Datum för offentliggörande av årsredovisning och tid och plats för årsstämma kommer att presenteras så snart som möjligt men senast i samband med kallelse till årsstämma.

Redovisningsprinciper

Bokslutsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS och IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. För moderföretaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Belopp anges i TEUR om inte annat anges.

Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 31 december 2020. Värdet beräknas genom att diskontera ett 100-årigt kassaflöde från biologiska anläggningstillgångar (skog) till en ränta av 7,25 % (7,25 %). Se även avsnittet ”Omsättning och resultat”.

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till företagets årsredovisning för

2019, not 20.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2020-02-18

Styrelsen

För ytterligare information kontakta Aleksandrs Tralmaks, VD info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

KONCERNENS

RESULTATRÄKNING (TEUR)

 

 

YTD 2020

 

 

YTD 2019

 

 

Q4 2020

 

 

Q4 2019

Nettoomsättning

259.6

25.8

16.7

10.2

Övriga intäkter

0.0

1.5

-3.0

-0.1

Summa intäkter

259.6

27.3

13.7

10.1

Råvaror och förnödenheter

-185.5

0.0

-79.1

0.0

Övriga externa kostnader

-593.5

-1 065.9

-49.6

-136.1

Personalkostnader

-76.2

-315.7

-40.9

-4.7

Avskrivningar och nedskrivningar

-9.6

-2.1

-2.4

0.0

Operativt rörelseresultat

-605.2

-1 356.4

-158.3

-130.7

Reavinster fastighetsförsäljningar

130.2

0.0

-51.9

0.0

Rörelseresultat

-475.0

-1 356.4

-210.2

-130.7

Finansiella intäkter

45.7

1 345.6

45.7

-0.6

Finansiella kostnader

-143.0

-483.2

-64.4

86.8

Finansnetto

-97.3

862.4

-18.7

86.2

Värdeförändring skog

1 722.6

1 312.9

451.1

1 312.9

Resultat före skatt

1 150.3

818.9

222.2

1 268.4

Aktuell skatt

-7.8

-2.9

-1.7

-2.9

ÅRETS RESULTAT

1 142.5

816.0

220.5

1 265.5

 

AKTIEDATA

31.12.2020

31.12.2019

Genomsnittligt antal aktier

20 511 061

20 511 061

Antal aktier

20 511 061

20 511 061

Resultat per aktie, euro

0.056

0.040

Eget kapital per aktie, euro

0.700

0.645

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro

-0.052

0.033

 

KONCERNENS

BALANSRÄKNING (TEUR)

 

31.12.2020

 

31.12.2019

TILLGÅNGAR

 

 

Skogsmark och övrig mark

6 908.7

5 505.1

Biologiska tillgångar, växande skog

9 492.2

3 155.2

Nyttjanderättigheter

3.3

15.3

Långfristig fordran

334.1

-

Depositioner och handpenningar

5.3

119.8

Summa anläggningstillgångar

16 743.6

8 795.4

Kundfordringar

19.8

9.8

Kortfristiga fordringar

83.3

39.1

Likvida medel

651.0

4 956.2

Summa omsättningstillgångar

754.1

4 995.3

SUMMA TILLGÅNGAR

17 497.7

13 790.7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

Eget kapital

14 362.0

13 219.5

Avsättningar

3.3

443.7

Räntebärande långfristiga skulder

1 888.6

-

Räntebärande kortfristiga skulder

1 074.7

-

Leverantörsskulder

15.3

59.4

Övriga skulder, ej räntebärande

27.0

6.3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

126.8

61.8

Summa skulder

3 132.4

127.5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 497.7

13 790.7

Ställda säkerheter

5.3

5.3

Soliditet

82.1%

95.9%

Skuldsättningsättningsgrad

0.22

0.01

 

KONCERNENS

KASSAFLÖDESANALYS (TEUR)

 

31.12.2020

 

31.12.2019

Rörelseresultat

-605.2

-1 356.4

Justeringsposter:

 

 

- Avskrivningar anläggningstillgångar

9.6

2.1

- Erhållna räntor

5.4

86.6

- Betalda räntor

-40.6

-21.5

Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter

130.2

1 259.0

Realiserade valutaförändringar

-

-8.5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital

-500.6

-38.7

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-871.4

-563.0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 063.6

675.4

Investeringsverksamheten

 

 

Försäljning/Inköp av mark +/-

-1 403.6

2 596.9

Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/-

-4 614.4

14 629.7

Försäljning av maskiner och inventarier

 

0.8

Betalade depositioner

114.5

-114.5

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 903.5

17 112.9

Finansieringsverksamheten

 

 

Utdelning till aktieägarna

-

-11 076.0

Ökning av långfristiga fordringar

-301.4

-

Förändring av lån

2 963.3

-1 758.8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 661.9

-12 834.8

ÅRETS KASSAFLÖDE

-4 305.2

4 953.5

Likvida medel vid årets ingång

4 956.2

455.9

Valutaförändring i likvida medel

-

-453.2

Årets kassaflöde enligt ovan

-4 305.2

4 953.5

Likvida medel vid periodens utgång

651.0

4 956.2

 

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR

I EGET KAPITAL (TEUR)

 

Aktiekapital

Övrigt

tillskjutet kapital

Balanserade

resultat inkl.

årets resultat

Totalt eget

kapital

Eget kapital 1 januari 2019

2 297.3

11 764.9

9 417.3

23 479.5

Periodens resultat

 

 

816.0

816.0

Omföring av överkursfond

 

-11 764.9

11 764.9

0.0

Utdelning till aktieägare

 

 

-11 076.0

-11 076.0

Eget kapital 31 december 2019

2 297.3

0.0

10 922.2

13 219.5

Eget kapital 1 januari 2020

2 297.3

0.0

10 922.2

13 219.5

Periodens resultat

 

 

1 142.5

1 142.5

Eget kapital 31 december 2020

2 297.3

0.0

12 064.7

14 362.0

 

MODERBOLAGETS

RESULTATRÄKNINGAR (TEUR)

 

YTD 2020

 

YTD 2019

 

Q4 2020

 

Q4 2019

Nettoomsättning

0.0

15.9

-3.0

-0.1

Övriga externa kostnader

-517.1

-1 032.0

-28.6

-101.0

Personalkostnader

-25.6

-311.0

-25.6

-1.9

Rörelseresultat

-542.7

-1 327.1

-57.2

-103.0

Resultat från finansiella investeringar

 

 

0.0

 

Finansiella intäkter

30.8

10 901.6

6.4

10.9

Finansiella kostnader

-134.6

-483.2

-56.0

86.1

Finansnetto

-103.8

10 418.4

-49.6

97.0

Resultat efter finansiella poster

-646.5

9 091.3

-106.8

-6.0

PERIODENS RESULTAT

-646.5

9 091.3

-106.8

-6.0

 

MODERBOLAGET AKTIEDATA

31.12.2020

31.12.2019

Genomsnittligt antal aktier

20 511 061

20 511 061

Antal aktier

20 511 061

20 511 061

Resultat per aktie, euro

-0.032

0.443

Eget kapital per aktie, euro

0.551

0.583

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro

0.041

-0.041

 

MODERBOLAGETS

BALANSRÄKNINGAR (TEUR)

 

31.12.2020

 

31.12.2019

TILLGÅNGAR

 

 

Andelar i dotterföretag

8 638.1

2.9

Fordran koncernföretag

4 013.1

7 571.5

Depositioner

5.3

5.3

Summa anläggningstillgångar

12 656.5

7 579.7

Kortfristiga fordringar

26.2

15.1

Kassa och bank

583.7

4 812.3

Summa omsättningstillgångar

609.9

4 827.4

SUMMA TILLGÅNGAR

13 266.4

12 407.1

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

Eget kapital

11 303.8

11 950.3

Avsättningar

-

428.4

Räntebärande långfristiga skulder

1 888.6

-

Räntebärande kortfristiga skulder

-

-

Övriga skulder

29.0

10.4

Upplupna kostnader

45.0

18.0

Summa skulder

1 962.6

456.8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 266.4

12 407.1

Soliditet

85.2%

96.3%

 

MODERBOLAGETS

KASSAFLÖDESANALYS, TEUR

 

31.12.2020

 

31.12.2019

Rörelseresultat

-542.7

-1 327.1

Justeringsposter:

 

 

- Erhållna räntor

30.8

98.1

- Erlagda räntor

-32.2

-21.5

- Realiserade valutaförändringar

 

-8.5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av

rörelsekapital

-544.1

-1 259.0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

1 392.3

414.8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

848.2

-844.2

Investeringsverksamheten

 

 

Depositioner

-

-

Inköp av andelar i dotterföretag

-8 635.2

-2.9

Försäljning andelar i dotterföretag

-

16 877.4

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-8 635.2

16 874.5

Finansieringsverksamheten

 

 

Utdelning till aktieägarna

-

-11 076.0

Minskning/Ökning fordran koncernbolag

3 558.4

68.2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 558.4

-11 007.8

ÅRETS KASSAFLÖDE

-4 228.6

5 022.5

Likvida medel vid årets ingång

4 812.3

243.0

Årets kassaflöde enligt ovan

-4 228.6

5 022.5

Valutakursförändring likvida medel

0.0

-453.2

Likvida medel vid periodens utgång

583.7

4 812.3

 

MODERBOLAGET

FÖRÄNDRING I EGET

KAPITAL, (TEUR)

 

Aktiekapital

 

Överkursfond

Balanserat och årets

resultat

 

Totalt

Ingående eget kapital 1 januari

2019

 

 

2 297.3

 

11 764.9

 

-127.2

 

13 935.0

Årets resultat

 

 

 

9 091.3

9 091.3

Omföring överkursfond till

balanserat resultat

 

 

 

-11 764.9

 

11 764.9

 

Utdelning till aktieägarna

 

 

 

-11 076.0

-11 076.0

Utgående eget kapital 31

december 2019

 

 

2 297.3

 

0.0

 

9 653.0

 

11 950.3

Ingående eget kapital 1 januari

2020

 

 

2 297.3

 

0.0

 

9 653.0

 

11 950.3

Periodens resultat

 

 

 

-646.5

-646.5

 

Utgående eget kapital 30 september 2020

297.3

 

0.0

 

9 006.5

 

11 303.8

Year-end report 2020

Årsredovisning
2024-06-28

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2024-06-28

Läs mer
Företrädesemission om 27,3 MSEK har registrerats hos bolagsverket. Sista dag för handel med BTA B är 2024-06-14
2024-06-11

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2024-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2024
2024-05-27

Läs mer
Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer