Nyheter

28
02.2024

Bokslutskommuniké 2023

 

Perioden januari-december 2023

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till093,1 (38.752,7) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0.931 (0,914) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 8.287 (7.751) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 171.000 (1.140.000) kubikmeter
 • Omsättningen uppgick till578,8 (2.108,8) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 353,4 (1.081,6) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till301,8 (570,3) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 462,5 (2.197) TEUR

Perioden oktober-december 2023

 • Omsättningen uppgick till 483,2 (150,9) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 16,7 (-92,1) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till -7,9 (-265,8) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till -322,5 (15,9) TEUR                                                                                                                            

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år) 

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt börsnoterat bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i länder runt Östersjön. Utgångspunkten är tron att skogen är en trygg investering samt att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet.

Förutom att skog är en eftertraktad tillgång som växer av egen kraft består de huvudsakliga grunderna för verksamheten av: (1) värdeskapande för aktieägare genom aktiv skogsförvaltning, (2) värdeskapande genom att   konsolidera ett större innehav av fastigheter, samt (3) en tro på en allmän ökning av prisnivåerna för skogs- och jordbruksfastigheter i Lettland och Litauen.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Genom att Latvian Forest är delägare i flertalet fastigheter får aktieägare en god riskspridning.

Priserna på lettiska och litauiska skogsfastigheter är idag lägre än vad som är vanligt i EU och i Sverige. Priset på slutprodukten timmer ligger däremot i många fall i nivå med vad som kan fås på den gemensamma timmer och massavedmarknaden runt om Östersjön. Detta skapar möjligheter för ett lönsamt skogsbruk och en god framtida avkastning till låg risk. Flertalet faktorer talar för att förutsättningarna kommer att vara fortsatt gynnsamma för investeringar i lettiska och litauiska skogsfastigheter.

Latvian Forest Company AB har euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Market sker i svenska kronor.

Status och fastighetsinnehav

Så som verksamheten är uppbyggd och strategin är formulerad behöver inte fastighetsinnehaven i Latvian Forest uppnå en viss given volym. Det innehav som finns idag bedöms vara tillräckligt för att över tid kunna generera nog med löpande intäkter i syfte att kunna täcka kostnaderna för den nuvarande organisationen. Målet är en fortsatt expansion till dess att det inte längre bedöms vara gynnsamt för existerande och nya aktieägare att fortsätta med en förvärvsdriven expansion.

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 8.287 (7.751) hektar. Av dessa var 6.709 (6.396) hektar skog och 1.608 (1.355) annan mark av vilka 1.065 (911) jordbruksmark samt 544 (444) annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.171.000 (1.140.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar. Indelning per land är följande. Bolaget äger 6.580 (6.042) hektar mark av vilka 5.026 (4.743) hektar är skogsmark med 839.000 (785.517) kubikmeter virkesbestånd i Lettland. I Litauen äger bolaget 1.709 (1.709) hektar av vilka 1.653 (1.653) hektar är skogsmark med 332.000 (353.766) kubikmeter virkesbestånd.

Det genomsnittliga virkesförrådet var ca. 174 kubikmeter per hektar skogsmark. Bolaget förvärvade skog både i Lettland och Litauen.

(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven i Lettland och Litauen)

Bolaget har förvärvat 368 hektar med ca. 40.000 kubikmeter virkesbestånd under det fjärde kvartalet. Av dessa var 284 hektar med 33.000 kubikmeter i Litauen. Det är värt att notera att däribland var 74,5 hektar jordbruksmark med 10–12 år gamla ek, gran och björk plantor.

(Granplanteringar i Litauen)

Sammanlagt har bolaget förvärvat 608 hektar av vilka 296 är skogsmark, 196 jordbruksmark samt 114 annan mark, med 51.566 m3 virkesbestånd av vilka ca. 30.940 kubikmeter är avverkningsbara.  

Bolaget har avyttrat 68,98 hektar av vilka 48,6 var en bytesaffär med SCA. Avsikten med bytesaffären var att få bättre arrondering på en fastighet i östra Lettland. Alla affärer har slutförts i Lettland men portföljen i Litauen har inte förändrats under 2023.

Bolagets ledning kommer att fortsätta med att effektivisera innehavet med avsikt att skapa en högre andel av skogsmark. Detta innebär bland annat att plantera skog på jordbruksmark som inte kan användas i aktivt lantbruk samt sälja av större jordbruksfält till lokala lantbrukare. Under 2023 har bolaget lyckats optimera portföljen till en proportion där skogsmark motsvarar 81 % av innehavet jämfört med 82 % vid slutet av 2022, samt 68 % vid slutet av 2020.  

Bolaget har planterat 24.000 granplantor på sammanlagt ca. 12 hektar under 2023. Bolaget har röjt 142 hektar av vilka 111,71 hektar i Litauen och 30,8 hektar i Lettland. Den låga aktiviteten för plantering och röjning beror på att bolaget var inlåst i försäljningsförhandlingar beträffande de lettiska tillgångarna. 

(Färdigröjt bestånd i Lettland)

Bolaget har sålt avverkningsrätter för 34.372 kubikmeter under 2023. Det genomsnittliga avverkningspriset var 40 EUR per kubikmeter.

Omsättning och resultat

Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 483,2 (150,9) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter, samt arrendeinkomster från jordbruksmark. Den sammanlagda omsättningen för året uppgick till 1.578,8 (2.108,8) TEUR. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. Det operativa resultatet var 353,4 (1.081,6) TEUR för 2023. Rörelseresultatet för bolaget var 353,4 (1.904,2) TEUR för 2023. Rörelseresultatet skall positivt justeras till en icke kassaflödepåverkande post som hänförs till antagande om en kostnad till anskaffningsvärde för den biologiska tillgången i Litauen, motsvarande 402 TEUR. Det antagandet uppstår endast i Litauen och beror på den lokala lagstiftning som förespråkar hur vinstskatt beräknas i Litauen. Bolaget redovisar det som kostnad för avverkad skog. För övrigt beror kostnadsökningen på juridiska och andra kostnader relaterade till den resultatlösa försäljningen i början av 2023. Hela årets resultat blev 825,9 (2.197,0) TEUR.

Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick sammanlagt till 41.466 (38.752) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter. Värdet på växande skog har beräknats genom att diskontera kassaflödet i en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av (7,25 %). Nettoinkomsten från försäljning av rotposter är satt till ett genomsnittligt pris i euro per kubikmeter som utgår från historiska data för olika virkes- och massaveds sortiment.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport. Rörliga kostnader för exempelvis inköpsprovisioner har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaderna för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Finansiering

Styrelsen har efter synpunkter från aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering, i form av nyemissioner, primärt kommer att ske inom ramen för företrädesemissioner. Detta hindrar inte att riktade emissioner kan komma att genomföras, exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas (se avsnittet ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”).

Under det fjärde kvartalet har inga lån tagits eller nyemissioner genomförts.

Eget kapital och värdering

I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande offentliggöra ett beräknat substansvärde utan i stället redovisa eget kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden 0,931 (0,914) EUR per aktie.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 4.106.436,97 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 36.583.521 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

Virkes- och skogsfastighetsmarknaden

Den globala virkesmarknaden har blivit mera stabil under 2023. Handeln med timmerterminer på NASDAQ börsen började med ca. 644 USD/1000 MBFT i januari 2023. I slutet av det tredje kvartalet hade priset stabiliserats kring 550 USD/MBFT, vilket är runt femtedel högre än vid samma tidpunkt 2022. Detta motsvarar en femtedel högre prisnivå för timmerterminer på NASDAQ än innan coronapandemin.

Samma tendenser kan observeras även på de lettiska och litauiska marknaderna där inköpspriset för premie sortimentet av barr timmer har legat runt 100 EUR/m3. Denna prisnivå återspeglar en tendens där inflationstakten har kompenserats med högre marknadspriser för trävaror.  

Utvecklingen på massavedsmarknaden har följt samma tendens med en gradvis nedgång till en nivå motsvarande 55 EUR per kubikmeter. Detta är ca. en tredjedel högre än vad det kostade att köpa en kubikmeter  lövträdsmassaved innan corona pandemin.

Efterfrågan på björkfanerstockar, och som en konsekvens även priset, har varit mera robust och inte haft samma nedgång från rekordnivån motsvarande 232 EUR per kubikmeter av premieklass sortiment i början av september 2022. Priset för premieklass sortiment ligger nu runt 180 EUR per kubikmeter. Detta kan förklaras med underskott som orsakats av att sanktioner mot ryska producenter av lägre kvalitet på fanerskivor. Ryssland var den största exportören av fanerskivor till EU med nästan 1 miljon kubikmeter innan de anföll Ukraina den 24 februari 2022.

Även prisnivån för energived, bland annat råvara för flis har varit mycket stabil och legat på en nivå som är två gånger högre än 2019. Prisnivån är idag 16,5 EUR per kubikmeter jämfört med 9 EUR/m3 2019.

Bolagsledningen räknar med att utsikterna för den allmänna marknadsprisnivån kommer att vara stabil med begränsad uppgång under 2024. Detta  bland annat på grund av att virkeslagren är 15 procent lägre än genomsnittet de fem senaste åren vilket visas av Skogsstyrelsens senaste lagerundersökning. Samma tendens framgår även gällande trävaroproducenter i de Baltiska länderna.

Med hänsyn till allt ovannämnda har priserna på skogsfastigheter påverkats och under 2023 gradvis vänt till att bli köparens marknad där det är flera större fastighetsportföljer som är till salu. Bolagsledningen förväntar sig att kunna kapitalisera på denna utveckling. LFC kommer aktivt fortsätta att analysera  olika möjligheter och förvärva nya fastigheter, genom att använda sin erfarenhet och kunskap till att identifiera och förvärva skogsfastigheter till ett förmånligt pris.

(Tallskog i Litauen)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 8.287 hektar med 1.171.000 kubikmeter virkesförråd.

Transaktioner med närstående

Moderföretaget har under året fått marknadsmässig ränta på sina mellanhavanden med dotterföretag.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden jan-mar 2024 är planerad att offentliggöras den 20 maj 2024.

Utdelning

Styrelsen har ännu inte tagit ställning till utdelning avseende 2023, utan kommer att återkomma i ärendet senare under våren.

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 är planerad att offentliggöras på sedvanligt sätt i slutet på maj eller början av juni 2024. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida samt finnas på Spotlight Stock Markets hemsida. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm i juni 2024. Datum för offentliggörande av årsredovisning och tid och plats för årsstämma kommer att presenteras så snart som möjligt, men senast i samband med kallelse till årsstämma.

Redovisningsprinciper

Bokslutsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS och IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. För moderföretaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Belopp anges i TEUR om inte annat anges.

Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 31 december 2023. Värdet beräknas genom att diskontera ett 100-årigt kassaflöde från biologiska anläggningstillgångar (skog) till en ränta av 7,25 %. Se även avsnittet ”Omsättning och resultat”.

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till företagets årsredovisning för

2022, not 20.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2024-02-28

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta Aleksandrs Tralmaks, VD info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

http://www.latvianforest.lv/f/Finansiell information.pdf

Årsredovisning
2024-06-28

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2024-06-28

Läs mer
Företrädesemission om 27,3 MSEK har registrerats hos bolagsverket. Sista dag för handel med BTA B är 2024-06-14
2024-06-11

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2024-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2024
2024-05-27

Läs mer
Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer