Nyheter

23
08.2018

Delårsrapport jan-jun 2018

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 356,8 (111,8) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 59,2 (-89,1) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 455,2 (357,2) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 425,7 (202,4) TEUR

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

 

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 9.876 (9.368) hektar. Av dessa var 7.233 (6.860) skog och 2.643 (2.508) annan mark inklusive 1.792 (1.814) jordbruksmark. Bolaget har lyckats behålla den tidigare andelen skogsmark (73%) gentemot annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades till ca 1.034.000 (940.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och nya förvärv.

Under det andra kvartalet har sammanlagt ca 0,14 MEUR investerats i 7 enskilda fastigheter och 128 hektar med ett virkesförråd om ca 7.440 kubikmeter förvärvats. Bolagets ledning har bedömt att det fortfarande är gynnsamma villkor för förvärv av enskilda fastigheter, som ett resultat av att en del utländska fastighetsägare anser att det är gynnsamma förutsättningar för att lämna den lettiska marknaden. 

Bolagsledningen har framställt till styrelsen en strategi där jordbruksmark arrenderas ut till lokala lantbrukare (i), konverteras till skogsmark (ii) eller säljs (iii). Tillsammans med förvaltaren har Vd:n genomfört en övergripande genomgång av jordbruksmarksinnehavet. I samband med detta har det beslutats att alla jordbruksmarksenheter med en storlek under 2 hektar skall konverteras till skogsmark i enlighet med den lokala lagstiftningen. Enheter i storleksordning över 2 hektar skall man däremot hyra ut till lokala lantbrukare. Bolaget har redan idag 732 hektar uthyrda till lokala lantbrukare. Ytterligare 626 hektar skall hyras ut under slutet av 2018 och innan såddsäsongen 2019. Just nu har bolagsledningen beslutat att 125 hektar av icke produktiv jordbruksmark skall konverteras till skogsmark under 2018 och första kvartalet av 2019. Detta är hälften av innehavet på 250 hektar av sådan mark. Den största delen av nämnda 125 hektar har redan naturligt beskogats av underlägsna träslag.  Bolaget planerar att komplettera det befintliga beståndet med granplanteringar under våren 2019 och har därför redan beställt plantor.

Omsättning och resultat

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 310,3 (101,3) TEUR och avser huvudsakligen intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter. Den sammanlagda omsättningen för första halvåret har varit 356,8 (111,8). Kostnader för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av externa kostnader, råvaror och förnödenheter förklaras med en mera aktiv insats av skogsförvaltningen samt avverkningar.

Det operativa rörelseresultatet var positivt med 173,5 (-3,4) TEUR för det andra kvartalet. Under första halvåret har bolaget lyckats prestera ett positivt operativt rörelseresultat av 59,2 (-89,1) TEUR. Detta är en väsentlig förbättring jämfört med samma period förra året.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till sammanlagt 14.410 (13.526) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter, samt den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 juni 2018. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %).

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Avverkning och röjning

Bolagsledningen har presenterat en avverkningsplan till styrelsen, vilken har godkänt en avverkning på upp till 40. 000 kubikmeter under 2018. Under andra kvartalet har bolaget avverkat 8.300 kubikmeter vilket har resulterat i en inkomst av 300 TEUR. Sammanlagt har bolaget avverkat 10.087 kubikmeter vilket resulterat i en inkomst av 342 TEUR. Detta motsvarar 34 EUR per kubikmeter. Alla avverkningar sker genom försäljning av rotposter.  Resterande volymer kommer att avverkas senare under kommande perioder. I enlighet med den nya skogsförvaltningsplanen har bolaget mera aktivt engagerat sig i åtgärder för att långsiktigt öka värdet på skogstillgångarna. Sammanlagt har nästan 225 hektar röjts under första halvåret, av vilka 36 hektar under det andra kvartalet.

Finansiering

Under det första halvåret har inga nyemissioner genomförts och inga lån har upptagits.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bl.a. vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen i Latvian Forest Company tycker fortfarande att det är en gynnsam marknad för att förvärva enskilda fastigheter, trots en rekordstark virkesmarknad. Oftast har det blivit tvärtom att de lokala mindre skogsägarna önskar sälja sina fastigheter efter avverkningarna för att undvika investeringar i skogsbruksåtgärder, vilket ger en möjlighet att förvärva sådana fastigheter för ett gynnsamt pris. Dessutom finns det en tendens att en del utländska skogsinvesterare vill sälja sitt innehav på grund av generationsbyte och de två största skogsbolagen (Foran Real Estate och Bergvik Skog) har genomfört aktieägarbyten.

Intresset för trävaror är det högsta någonsin. Priset för virke är högt och detsamma gäller för pappersmassa. Den historiskt rekordlånga prisuppgången kommer att fortsätta i höst enligt branschens företrädare. Det finns ett antal anledningar för en sådan optimism. Den närmsta marknaden runt Östersjön har drabbats av ovanligt varmt väder vilket har lett till mindre avverkningsvolymer på grund av risken för skogsbrand. Detta följer på ett tidigare underskott orsakat av extremt vått väder sommaren 2017. De nordiska och framförallt svenska sågverken har de lägsta lagren av sågad färdigvara sedan hösten 2009 enligt Skogsindustrierna.    

Dessutom har virkespriserna rusat på den nordamerikanska marknaden och det flesta experterna tror att Kinas nedgång av virkesimport kommer att vända under slutet av 2018 och början av 2019. All detta gynnar Lettlands export av virke, som hade ökat med nära 10 % i början av 2018. Det finns en stark tro att den positiva tendensen kommer att fortsätta under 2018, något som bland annat bekräftas av den ökning av avverkningstillstånd som den lettiska skogsstyrelsen har beviljat skogsägarna. 

Det lokala produktion av faner och spånskivor har traditionellt varit stark. Lettland är en av världens största exportörer av dessa trävaruprodukter. Latvijas Finieris och Kronospan Riga har ökat omsättningen med över 15 % jämfört med förra året och det märks på marknaden att det finns ett större intresse för björk som träslag.

Även på massamarknaden finns en hög efterfrågan med goda utsikter för framtiden. Det kan förklaras med att efterfrågan på långfiber överstiger utbudet. Det förutspås att 1,5 miljoner årston ny kapacitet kommer att tillföras marknaden i år och nästa år.

Lettland har blivit Europas och världens ledande exportör av energiskogsprodukterna flis, flisgranulat och briketter. Det har gjorts ett antal nya satsningar i Lettland med den sammanlagda kapaciteten på nära 300 000 ton bara under de senaste åren. Det innebär en sammanlagd kapacitet på nästan 700 000 kubikmeter.

Sammanfattningsvis anser bolagsledningen att den gynnsamma prisnivån för trävaruprodukter kommer att fortsätta under 2018 och början av 2019. Detta motiverar till att genomföra den befintliga avverkningsplanen och planera för liknande avverkningsvolymer under första halvan av 2019.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 10.020 hektar. Bolaget har lyckats att sälja 7560 kubikmeter i avverkningsrätter för 278 TEUR.

Övriga bolagsnyheter

Bolaget har uppdaterat hemsidan www.latvianforest.se där det bland annat på ett interaktivt sätt presenteras en karta med det befintliga fastighetsinnehavet. Dessutom har bolaget en närvaro på instagram https://www.instagram.com/latvianforestcompany/ där man kan följa de dagliga nyheterna från vår skog. Dessutom har bolaget sponsrat det europeiska mästerskapet i orientering för skogsägare som ägde rum i Sigulda, Lettland den 6 - 10 augusti.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till september 2018 är planerad att offentliggöras den 23 november 2018.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med reglerna i IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU samt Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2018-08-23

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TEUR)

 

YTD 2018

YTD 2017

Q2 2018

Q2 2017

Nettoomsättning

 

356.0

111.6

309.5

101.1

Övriga intäkter

 

0.8

0.2

0.8

0.2

Summa intäkter

 

356.8

111.8

310.3

101.3

Råvaror och förnödenheter

 

-72.6

-39.3

-30.8

-20.2

Övriga externa kostnader

 

-199.7

-143.7

-96.2

-75.2

Personalkostnader

 

-25.1

-17.7

-9.7

-9.2

Avskrivningar och nedskrivningar

 

-0.2

-0.2

-0.1

-01.1

Övriga kostnader

 

0.0

0.0

0.0

0.0

Operativt rörelseresultat

 

59.2

-89.1

173.5

-3.4

Reavinster fastighetsförsäljningar

 

3.1

-

-

-

Rörelseresultat före värdeförändring skog

 

62.3

-89.1

173.5

-3.4

Värdeförändring skog

 

455.2

357.2

122.2

178.0

Rörelseresultat

 

517.5

268.1

295.7

174.6

Finansiella intäkter

 

0.5

5.1

0.4

3.4

Finansiella kostnader

 

-92.3

-45.8

-25.6

-18.7

Finansnetto

 

-91.8

-40.7

-25.2

-15.3

Resultat före skatt

 

425.7

227.4

270.5

159.3

Aktuell skatt

 

-

-

-

-

Uppskjuten skatt

 

-

-25.0

-

-18.9

ÅRETS RESULTAT

 

425.7

202.4

270.5

140.4

 

 

AKTIEDATA

 

 2018-06-30

2017-06-30

Genomsnittligt antal aktier

 

20,511,061

15,856,792

Antal aktier

 

20,511,061

15,856,792

Resultat per aktie efter skatt, Euro

 

0.021

0.013

Eget kapital per aktie, Euro (före och efter utspädning)

 

1.047

1.068

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, Euro

 

-0.008

-0.007

 

 

KONCERNENS   BALANSRÄKNING (TEUR)

 

 2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

Tecknat, ej inbetalat aktiekapital

 

-

2,440.8

 

Skogsmark och övrig mark

 

7,726.5

7,322.9

7,489.8

Biologiska tillgångar, växande skog

 

14,410.7

13,526.8

13,834.1

Inventarier

 

1.0

0.2

0.1

Depositioner

 

5.9

5.9

5.9

Fordran uppskjuten skatt

 

0.0

161.4

-

Summa anläggningstillgångar

 

22,144.1

23,458.0

21,329.9

Kundfordringar

 

36.2

19.3

9.1

Kortfristiga fordringar

 

50.7

56.5

47.1

Likvida medel

 

1,116.6

130.1

1,651.5

Summa omsättningstillgångar

 

1,203.5

205.9

1,707.7

SUMMA TILLGÅNGAR

 

23,347.6

23,663.9

23,037.6

         

EGET KAPITAL OCH SKULDER

       

Eget kapital

 

21,481.0

19,373.7

21,057.3

Långfristiga skulder

 

1,758.8

1,758.8

1,758.8

Skuld uppskjuten skatt

 

0.0

1,470.7

-

Räntebärande kortfristiga skulder

 

0.0

955.7

-

Skatteskulder

 

-

-

-

Leverantörsskulder

 

58.8

31.2

164,9

Övriga skulder

 

4.7

5.3

2,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

44.3

68.5

54,1

Summa skulder

 

1,866.6

4,290.2

1,979.8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

23,347.6

23,663.9

23,037.6

Ställda säkerheter: generell pant i tillgångarna

 

1,764.7

2,720.4

1,764.7

Soliditet

 

92.0%

81.9%

91.4%

Skuldsättningsgrad

 

0.09

0.22

0,09

 

 

KONCERNENS     KASSAFLÖDESANALYS (TEUR)

 

 2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

Rörelseresultat

 

517.5

268.1

321.4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

 

 

 

 

 -  Beräknad värdeförändring skog

 

-455.2

-357.2

-480.6

 - Avskrivningar anläggningstillgångar

 

0.2

0.2

0.3

 - Erhållna räntor

 

0.5

1.6

-

 - Erlagda räntor

 

-24.0

-45.2

-86.7

 - Omräkningsdifferens av resultat i utländsk valuta

 

-

-

-7.6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 

39.0

-132.5

-253.2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

-212.7

22.6

-762.7

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

-173.7

-109.9

-1,015.9

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

Mark

 

-236.7

-0.1

-166.9

Biologiska anläggningstillgångar

 

-121.4

-1.6

-185.5

Maskiner och inventarier

 

-1.1

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-359.2

-1.7

-352.4

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

Nyemissioner

 

-

-

2,850.2

Kapitalanskaffningskostnader

 

-2.0

-39.0

-45.3

Förändring av lån

 

-

65.8

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

-2.0

26.8

2,804.9

PERIODENS KASSAFLÖDE

 

-534.9

-84.8

1,436.6

Likvida medel vid periodens ingång

 

1,651.5

214.9

214.9

Årets kassaflöde enligt ovan

 

-534.9

-84.8

1,436.6

Likvida medel vid periodens utgång

 

1,116.6

130.1

1,651.5

 

 

 

 

 

 

 

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR             I EGET KAPITAL   (TEUR)

 

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade resultat inkl periodens resultat

Totalt eget kapital

Eget kapital 31 december 2016/1 januari 2017

 

1,776.0

9,483.2

5,509.8

16,769.0

Periodens resultat

 

 

 

1,483.4

1,483.4

Summa intäkter och kostnader för året

 

-

-

1,483.4

1,483.4

Nyemissioner

 

521.3

2,328.9

 

2,850.2

Kapitalanskaffningskostnader

 

0.0

-45.3

0.0

-45.3

Eget kapital 31 december 2017/1 januari 2018

 

2,297.3

11,766.8

6,993.2

21,057.3

 

 

 

 

 

 

Periodens resultat

 

 

 

425.7

425.7

Kapitalanskaffningskostnader

 

 

-2.0

 

-2.0

Eget kapital 30 juni 2018

 

2,297.3

11,764.8

7,418.9

21,481.0

           


 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TEUR)

 

YTD 2018

YTD 2017

Q2 2018

Q2 2017

Nettoomsättning

 

32.0

30.2

16.4

30.2

Kostnader för sålda varor

 

0.0

0.0

0.0

0.0

Övriga externa kostnader

 

-77.3

-64.7

-51.8

-64.7

Personalkostnader

 

0.0

0.0

0.0

0.0

Rörelseresultat

 

-45.3

-34.5

-35.4

-34.5

Resultat från finansiella investeringar

 

 

 

0.0

 

Finansiella intäkter

 

131.9

115.9

67.3

115.9

Finansiella kostnader

 

-68.3

-20.4

-14.3

-20.4

Finansnetto

 

63.6

95.5

53.0

95.5

Resultat efter finansiella poster

 

18.3

61.0

17.6

61.0

Uppskjutna skatter

 

0.0

0.0

0.0

0.0

PERIODENS RESULTAT

 

18.3

61.0

17.6

61.0

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TEUR)

 

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

TILLGÅNGAR

       

* Tecknat, ej inbetalat aktiekapital

 

-

2,440.8

-

Andelar i dotterföretag

 

6,073.9

6,073.9

6,073.9

Fordran koncernbolag

 

6,939.9

5,836.0

6,097.6

Depositioner

 

5.9

5.9

5.9

Uppskjuten skattefordran

 

0.0

0.0

0.0

Summa anläggningstillgångar

 

13,019.7

14,356.6

12,177.4

Kortfristiga fordringar

 

37.0

49.6

64.8

Kassa och bank

 

839.5

38.5

1,635.6

Summa omsättningstillgångar

 

876.5

88.1

1,700.4

SUMMA TILLGÅNGAR

 

13,896.2

14,444.7

13,877.8

         

EGET KAPITAL OCH SKULDER

       

*Eget kapital

 

13,870.1

13,407.9

13,854.3

Räntebärande kortfristiga skulder

 

-

955.7

-

Övriga skulder

 

9.3

31.6

6.3

Upplupna kostnader

 

16.8

49.5

17.2

Summa skulder

 

26.1

1,036.8

23.5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

13,896.2

14,444.7

13,877.8

Soliditet

 

99.8%

92.8%

99.8%

Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer