Nyheter

24
05.2019

Delårsrapport jan-mar 2019

Delårsrapport jan-mar 2019

 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 75,2 (49,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var -541, 7 (-111,2) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 0 (333,0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till -575,3 (155,2) TEUR

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

 

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, samt all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Markets sker i svenska kronor.

 

Status & fastighetsinnehav

Den 4 februari har styrelsen beslutat att underteckna en avsiktsförklaring (letter of intent) med Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompanija och Baltic Forest IV SIA. Anläggningstillgårnas värde beräknas preliminärt uppgå till 26.263 TEUR. Detta motsvarar köparens uppskattning av värdet på de sammanlagda anläggningstillgångarna i de bägge dotterbolagen som huvudsak består av skog- och jordbruksfastigheter.

Köpeskillingen för aktierna uppgick till det egna kapitalet i dotterbolagen per tillträdesdagen motsvarande 16,7 MEUR justerat för differensen mellan uppskattat och bokfört värde av anläggningstillgångarna. Viss reservation för eventuella justeringar, som slutligen skall fastställas av parterna inom 30 affärsdagar i aktiöverlåtelseavtalet. Dessa preliminärt uppskattas till 120 TEUR i fördel för Bolaget. Dessutom har partnerna kommit överens att köparen återbetalar aktieägarelån motsvarande 9,4 MEUR. Detta motsvarar värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter på 26,2 MEUR. Innan tillträde har Bolagets styrelse beslutat att återbetala belåning från Svenska Handelsbanken motsvarande 1.700 TEUR genom att kortsiktigtta upp  belåning från Galjaden Fastigheter AB den 25 mars.

Den 27 mars har Bolagets extrastämma fattat beslut om att godkänna försäljningen av samtliga aktier i dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompanija och Baltic Forest IV SIA. SCA Mezs Latvija, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, har tillträtt och betalat aktierna i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA den 8 april 2019.

Innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 10.614 (9.665) hektar. Av dessa var 8.060 (7.181) skog och 1.943 (1.828) hektar jordbruksmark samt 611 hektar annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och försäljningar. Minskning av virkesbestånd jämfört med den tidigare raporterade kan förklaras med avverkningar motsvarande ca. 40 000 kubikmeter under 2018 samt med att bolaget genomförde omfattande revidering av virkesbestånd efter byte av skogsförvaltare i början av förra året.

Under det första kvartalet har sammanlagt ca 0,14 MEUR investerats i 6 enskilda fastigheter och 138 hektar med ett virkesförråd om ca 10.000 kubikmeter förvärvats, av vilka ca 5.000 är avverkningsbara. Det genomsnittliga virkesförrådet var ca 123 kubikmeter per hektar skogsmark.

 

Omsättning och resultat

Omsättningen för perioden uppgick till 75,2 (49,6) TEUR och avser huvudsakligen intäkter från avverkningar.

Försäljningen har resulterat i en kostnadsökning på 400 TEUR. Detta var en engångskostnad som avser kostnader för juridiska rådgivare, uppsägning av de befintliga och tidigare skogsförvaltningsavtal, inklusive ökade personalkostnader.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till 16,52 (14.23) MEUR. Sammanlagt uppgick värdet av skogsmark och övrig mark samt det verkliga värdet på skogstillgångarna till 24,73 MEUR. SCA värderade dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter till 26,263 MEUR som är 6 % mer än det bokförda värdet. Ingen förändring av verkligt värde för biologiska anläggningstillgångar har gjorts under perioden.

 

Avverkning och röjning

Under första kvartalet har bolaget endast kunnat avverka 1261 kubikmeter, vilket bara var en del av planerade avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter. Det genomsnittliga avverkningspriset var 34,41 EUR per kubikmeter. Dessutom fick bolaget  20 TEUR i ersättning från det kraftnätsbolaget som kommer att genomföra  bygget av nya kraftledningar. Ersättning avser avverkning som måste göras i samband med detta. Bolaget upphörde med avverkning i samband med att det ingick i avsiktsförklaringen med köparen den 4 februari.  

 

Finansiering

Under det första kvartalet har inga nyemissioner genomförts. Bolaget tog 21.5 MSEK lån från Galjaden Fastighter AB i samband med ett behov att amortera lån från Svenska Handelsbanken den 25 mars enligt avtalet. Detta lån återbetaldes till Galjaden Fastigheter AB den 9 april.   

 

Finansieringsstrategi

Styrelse fortsätter att sondera de olika möjligheter om bolagets framtid efter försäljningen av bolagets rörelsedrivande dotterbolag. Om bolaget kommer att fortsätta verksamheten som ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland kommer styrelsen att följa  den tidigare antagna finansieringsstrategin.

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bla vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

 

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6% av kapitalet och 67,2% av rösterna.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 8 april har SCA Mezs Latvija, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, tillträtt och betalat aktierna i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA den 8 april 2019.

Med anledning av  ett mellanhavande med styrelseordföranden som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen har Ted Alvenius lämnat sin post som styrelseledamot och ordförande i Latvian Forest Company AB och ställt den till förfogande med omedelbar verkan den 20 maj 2019.

Styrelsen har bestämt att föreslå årsstämman att besluta om utdelning till aktieägarna som ska utgå med EUR 0,54 per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas i svenska kronor och motsvarar för närvarande cirka SEK 5,81 per aktie. Avstämningsdag för att få utdelning ska vara måndagen den 1 juli 2019. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är torsdagen den 27 juni 2019. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till EUR 11 075 973. Styrelsen föreslår även, att resterande fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

 

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till juni 2019 är planerad att offentliggöras den 23 augusti 2019.

 

Årsredovisning och årsstämma

Kallelse till årsstämma den 27 juni 2019 har skett och Årsredovisning och tillhörande material kommer att finnas tillgängligt senast två veckor före årsstämman.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Fr.o.m. 1 januari 2018 tillämpar företaget IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, med full retroaktivitet. Det innebär att intäkten redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhålla nyttan från varan eller tjänsten. Effekten för företaget är ingen eller så gott som ingen. Se not 1 nedan. Se även årsredovisningen för 2017.

Not 1 - IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder

 

TEUR

Jan-Mar 2019

Jan-Mar 2018

Jan-Dec 2018

Avverkningsrättigheter

43

42

1,160

Mark-, jakt- och fiskerättigheter

6

5

47

Övrigt

4

3

5

Totalt

53

50

1,212

       

 - varav nettoomsättning

53

50

1,212

 - varav övrig omsättning

0

0

0

       

Tidpunkt för intäktsredovisning

     

Varor, tjänster överförda till kund

     

vid en tidpunkt

53

50

1,212

Varor, tjänster överförda till kund

     

över tid

0

0

0

 

Till övervägande del säljer företaget avverkningsrätter. Dessa är då förberedda av företaget så att en köpare omedelbart kan inleda avverkning. Man kan därför säga att så gott som allt företaget säljer tillfaller kunden samtidigt som betalning erläggs. Det innebär att kunden vid betalning får hela nyttan av varan eller tjänsten.

 

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor

Stockholm, 2019-05-24

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

 

KONCERNENS    RESULTATRÄKNING  (TEUR)

 

Jan-Mar 2019

Jan-Mar 2018

Jan-Dec 2018

Nettoomsättning

 

74.9

46.5

1,198.7

Övriga intäkter

 

0.3

3.1

0.0

Summa intäkter

 

75.2

49.6

1,198.7

Råvaror och förnödenheter

 

-35.6

-41.8

-172.1

Övriga externa kostnader

 

-569.3

-103.5

-364.3

Personalkostnader

 

-11.9

-15.4

-44.1

Avskrivningar och nedskrivningar

 

-0.1

-0.1

-0.4

 

 

 

 

 

Operativt rörelseresultat

 

-541.7

-111.2

617.8

Reavinster fastighetsförsäljningar

 

0.0

0.0

3.1

Rörelseresultat före värdeförändring skog

 

-541.7

-111.2

620.9

Värdeförändring skog

 

0.0

333.0

1,913.9

Rörelseresultat

 

-541.7

221.8

2,534.8

Finansiella intäkter

 

0.8

0.1

0.0

Finansiella kostnader

 

-34.4

-66.7

-110.6

Finansnetto

 

-33.6

-66.6

-110.6

Resultat före skatt

 

-575.3

155.2

2,424.2

Aktuell skatt

 

-

-

0.0

Uppskjuten skatt

 

-

-

0.0

ÅRETS RESULTAT

 

-575.3

155.2

2,424.2


 

AKTIEDATA

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

Genomsnittligt antal aktier

20,511,061

20,511,061

20,511,061

Antal aktier

20,511,061

20,511,061

20,511,061

Resultat per aktie, Euro

-0.028

0.008

0.118

Eget kapital per aktie, Euro

1.117

1.034

1.145

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, Euro

-0.019

-0.015

0.007


 

KONCERNENS        BALANSRÄKNING (TEUR)

 

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

   

Skogsmark och övrig mark

 

8,210.7

7,684.9

8,102.0

Biologiska tillgångar, växande skog

 

16,516.5

14,232.4

16,472.0

Inventarier

 

0.7

1.1

0.8

Depositioner

 

5.3

5.9

5.3

Fordran uppskjuten skatt

 

-

0.0

-

Summa anläggningstillgångar

 

24,733.2

21,924.3

24,580.1

Kundfordringar

 

23.7

46.0

242.6

Kortfristiga fordringar

 

145.8

62.1

67.5

Likvida medel

 

220.3

1,085.3

455.9

Summa omsättningstillgångar

 

389.8

1,193.4

766.0

SUMMA TILLGÅNGAR

 

25,123.0

23,117.7

25,346.1

   

 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

   

Eget kapital

 

22,904.2

21,210.5

23,479.5

Räntebärande långfristiga skulder

 

-

1,758.8

-

Räntebärande kortfristiga skulder

 

2,062.9

-

1,758.8

Leverantörsskulder

 

66.2

74.6

39.7

Övriga skulder

 

8.6

5.2

5.7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

81.1

68.6

62.4

Summa skulder

 

2,218.8

1,907.2

1,866.6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

25,123.0

23,117.7

25,346.1

Ställda säkerheter

 

1,764.1

1,764.7

1,764.1

Soliditet

 

91.2%

91.8%

92.6%

Skuldsättningsgrad

 

0.10

0.09

0.08

 

 

KONCERNENS     KASSAFLÖDESANALYS (TEUR)

 

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

Rörelseresultat

 

-541.7

221.8

2,534.8

Justerings- och tilläggsposter:

     

 

 -  Beräknad värdeförändring skog

 

-

-333.0

-1,913.9

 - Avskrivningar anläggningstillgångar

 

0.1

0.1

0.4

 - Erhållna räntor

 

0.8

-

-

 - Erlagda räntor

 

-14.5

-11.3

-49.0

- Omräkningsdifferens av resultat i utländsk valuta

 

-

0.1

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 

-555.3

-122.3

572.3

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

165.9

-180.4

-428.6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

-389.4

-302.7

143.7

Investeringsverksamheten

     

 

Mark

 

-108.7

-195.1

-612.2

Biologiska anläggningstillgångar och mark

 

-44.5

-65.3

-724.0

Maskiner och inventarier

 

-

-1.1

-1.1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-153.2

-261.5

-1,337.3

Finansieringsverksamheten

     

 

Nyemissioner

 

-

-

-

Kapitalanskaffningskostnader

 

-

-2.0

-2.0

Förändring av lån

 

307.0

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

307.0

-2.0

-2.0

ÅRETS KASSAFLÖDE

 

-235.6

-566.2

-1,195.6

Likvida medel vid periodens ingång

 

455.9

1,651.5

1,651.5

Periodens kassaflöde enligt ovan

 

-235.6

-566.2

-1,195.6

Likvida medel vid periodens utgång

 

220.3

1,085.3

455.9

 

 

 

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR             I EGET KAPITAL (TEUR)

 

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade resultat inkl periodens resultat

Totalt eget kapital

Eget kapital 31 december 2017/1 januari 2018

 

2,297.3

11,766.8

6,993.2

21,057.3

Periodens resultat

     

2,424.2

2,424.2

Nyemissioner

       

0.0

Kapitalanskaffningskostnader

 

 

-2.0

 

-2.0

Eget kapital 31 december 2018/1 januari 2019

 

2,297.3

11,764.8

9,417.4

23,479.5

 

 

 

 

 

 

Periodens resultat

     

-575.3

-575.3

Kapitalanskaffningskostnader

 

     

0.0

Eget kapital 31 mars 2019

 

2,297.3

11,764.8

8,842.1

22,904.2

Eget kapital 31 december 2017/1 januari 2018

 

2,297.3

11,766.8

6,993.2

21,057.3

 

  

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING  (TEUR)

 

Jan-Mar    2019

Jan-Mar 2018

Jan-Dec   2018

Nettoomsättning

 

15.9

15.6

10.8

Övriga externa kostnader

 

-490.7

-25.5

-142.3

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

-474.8

-9.9

-131.5

Resultat från finansiella investeringar

   

 

 

Finansiella intäkter

 

78.2

64.6

276.2

Finansiella kostnader

 

-22.3

-54.0

-61.6

Finansnetto

 

55.9

10.6

214.6

Resultat efter finansiella poster

 

-418.9

0.7

83.1

PERIODENS RESULTAT

 

-418.9

0.7

83.1

Nettoomsättning

 

15.9

15.6

10.8

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TEUR)

 

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

Andelar i dotterföretag

 

6,073.9

6,073.9

6,073.9

Fordran koncernbolag

 

9,380.9

6,797.6

7,639.7

Depositioner

 

5.3

5.9

5.3

Summa anläggningstillgångar

 

15,460.1

12,877.4

13,718.9

Kortfristiga fordringar

 

40.7

26.7

16.1

Kassa och bank

 

146.2

991.0

243.0

Summa omsättningstillgångar

 

186.9

1,017.7

259.1

SUMMA TILLGÅNGAR

 

15,647.0

13,895.1

13,978.0

   

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

Eget kapital

 

13,516.0

13,852.5

13,934.9

Räntebärande kortfristiga skulder

 

2,062.9

-

-

 

Övriga skulder

 

46.0

25.8

27.1

Upplupna kostnader

 

22.1

16.8

16.0

Summa skulder

 

2,131.0

42.6

43.1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

15,647.0

13,895.1

13,978.0

Soliditet

 

86.4%

99.7%

99.7%

Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer