Nyheter

23
08.2019

Delårsrapport jan-jun 2019

 

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

 

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

 

Detta är Latvian Forest Company

 

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

 

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

 

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight sker i svenska kronor.

 

Resultat

Den 27 mars har Bolagets extrastämma fattat beslut om att godkänna försäljningen av samtliga aktier i dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompanija och Baltic Forest IV SIA. SCA Mezs Latvija, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, har tillträtt och betalat aktierna i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA den 8 april 2019. Köpeskillingen för aktierna i dotterbolagen uppgick till 16,7 MEUR med tillägg av att köparen återbetalde aktieägarelån motsvarande 9,4 MEUR, vilket motsvarar värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter (26,2 MEUR). Den slutliga köpeskillingen har fastställts genom tillträdesbalansräkning som motsvarade 120 TEUR i ett positivt nettorörelsekapitalet.

Det bokförda resultatet var 9.726,4 (18,3) TEUR för det första halvåret för moderbolaget. Under andra kvartalet presterade moderbolaget ett positivt operativt rörelseresultat av 10.145,3 (17,6) TEUR. Detta är ett resultat av ovannämnda försäljning.

 

Förre försäljningen uppgick värdet av skogsmark och övrig mark samt det verkliga värdet på skogstillgångarna till 24.727 TEUR. SCA värderade värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter till 26.263 TEUR som är 6 % mer än det bokförda värdet.

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma som beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra utdelning till aktieägarna med EUR 0,54 per aktie. Den 4 juli betalade bolaget totalt EUR 11 075 973 som motsvarade SEK 5,70 per aktie. Det beror på växlingskurs av svenska kronan, motsvarande 10,54604 SEK per euro stämmodagen den 27 juni. Enligt styrelsens förslag skall resterande fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Försäljningen har resulterat i en kostnadsökning till med ca 670 TEUR av vilka 400 TEUR engångskostnad för avveckling av de befintliga och tidigare skogsförvaltnings avtal, kostnader för juridiska rådgivare och ökad personalkostnad. Bolaget har också haft ca. 270 TEUR i ökade engångskostnader för juridiska och finansiella rådgivare på moderbolagets nivå.

Dessutom har bolaget fått krav från den tidigare styrelseordföranden Ted Alvenius och den tidigare styrelseledamot och f.d. VD Fredrik Zetterstrom. gällande kompensation för värdeökning vid försäljningen av aktier, i av LFC ägda rörelsedrivande dotterbolag. Bolagets styrelse har tidigare klargjort, i bolagets årsredovisning avseende 2017, att styrelsen anser att dessa avtal inte är tillämpliga. Bolagets styrelse har anlitat juridisk rådgivare för att bemöta kraven och klargöra dess grund. Styrelsen har inte gjort reserveringar i samband med dessa krav. 

Styrelsen har beslutat att proaktivt utvärdera investeringsmöjligheter i fördelaktigt värderad skog i Lettland  enligt bolagets befintliga strategi. Efter utdelning kan kvarvarande likvida medel användas till sådana investeringar, om bolagets styrelse fattar ett sådant beslut.

Finansiering

 

Under det första halvåret har inga nyemissioner genomförts. Bolaget har inga lån.

 

Finansieringsstrategi

 

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att göras med företräde för befintliga aktieägare, så kallade företrädesrättsemissioner. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bl.a. vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

 

I samband med ovannämnda beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

 

Aktien

 

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

 

Skogsfastighetsmarknaden

 

Bolagsledningen i Latvian Forest Company tycker fortfarande att det är en gynnsam marknad för att förvärva enskilda fastigheter och fastighetsportföljer, trots rekordstarkt intresse bland investerare om skogstillgångar i Lettland under 2019. De stora investerare som har genomfört förvärv förväntas vara upptagna med att etablera rutiner för skogsförvaltning i den nya marknaden och kommer därför att ha begränsad kapacitet att genomföra förvärv av enskilda fastigheter. De lokala mindre skogsägarna kommer de att vilja sälja sina fastigheter efter avverkningarna för att undvika investeringar i skogsbruksåtgärder samt förbättra sin likviditet.Det ger en möjlighet att förvärva sådana fastigheter för ett gynnsamt pris.

 

Den gynnsamma prisnivån på trävaruprodukter som rödde under 2018 har haft en negativt tendens under första halvåret. Detta motiverar många av skogsägarna att se över framtidsplaner och planera mera noggrant sitt kassaflöde som återigen gynnar en mera aktiv marknad för skogsfastigheter.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Latvian Forest Company AB har undertecknat avsiktsförklaring om förvärv av 2.232 hektar skog och jordbruksmark i Lettland. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 4 169 000 Euro. Portföljen består av 713 hektar skogsmark, 1191 hektar jordbruksmark samt 328 hektar annan mark som omfattar 33 fastigheter. Sammanlagt har innehavet virkesförråd motsvarande 160 000 kubikmeter växande skog av vilka 37 000 kubikmeter är omedelbart avverkningsbara. De produktiva jordbruksmark motsvarande 730 hektar är uthyrd till lokala lantbrukare med en årlig inkomst av ca 48 000 EUR.

Resterande 461 hektar jordbruksmark räknar bolagsledningen att kunna konvertera till skogsmark.

 

 

Köpet sker genom förvärv av aktier i ett bolag samt som förvärv av enskilda fastigheter från en och samma säljare. Köpet kommer att slutföras efter att LFC genomfört granskning av bolaget och dess tillgångar. Därefter skall styrelsen godkänna köpet. Det tänkbara förvärvet kommer att möjliggöra att fortsätta bolagets verksamhet genom kontinuerliga förvärv av nya skogsmarksportföljer som skall kunna förbättras genom aktiv förvaltning.

 

LFC har etablerad ett lettiskt dotterbolag – SIA “Baltijas mezu investicijas“ med avsikt att genomföra förvärv av skogsfastigheter i Lettland.

 

Övriga bolagsnyheter

 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson och Andreas Norman samt att nyvälja Aleksandrs Tralmaks till styrelseledamot. Ulrika Arver hade avböjt omval. Det beslutades att arvode ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor till styrelsens ledamöter, varav 80 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte erhåller ersättning från bolaget.

 

Nästa rapport

 

Delårsrapport för perioden januari till september 2019 är planerad att offentliggöras den 22 november 2019.

 

Redovisningsprinciper

 

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

 

Om denna rapport

 

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

 

Stockholm, 2019-08-24

Styrelsen

 

 

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

RESULTATRÄKNING (TEUR)

 

YTD 2019

YTD 2018

Q2 2019

Q2 2018

Helår 2018

Nettoomsättning

 

15.6

32.0

-0.3

16.4

10.8

Övriga externa kostnader

 

-772.3

-77.3

-281.6

-51.8

-142.3

Rörelseresultat

 

-756.7

-45.3

-281.9

-35.4

-131.5

Resultat från finansiella investeringar

 

 

 

 

 

 

Finansiella intäkter

 

10,889.9

131.9

10,811.7

67.3

276.2

Finansiella kostnader

 

-406.8

-68.3

-384.5

-14.3

-61.6

Finansnetto

 

10,483.1

63.6

10,427.2

53.0

214.6

Resultat efter finansiella poster

 

9,726.4

18.3

10,145.3

17.6

83.1

PERIODENS RESULTAT

 

9,726.4

18.3

10,145.3

17.6

83.1

AKTIEDATA

 

30/06/2019

30/06/2018

Helår 2018

Genomsnittligt antal aktier

 

20,511,061

20,511,061

20,511,061

Antal aktier

 

20,511,061

20,511,061

20,511,061

Resultat per aktie efter skatt, Euro

 

0.474

0.001

0.120

Eget kapital per aktie, Euro (före och efter utspädning)

 

1.154

0.676

0.679

 

 

 

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, TEUR

 

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat och årets resultat

Totalt

Ingående eget kapital 1 januari 2018

 

2 297,3

11 766,9

-210,4

13 853,8

Årets resultat

 

 

 

83,1

83,1

Kapitalanskaffningskostnader

 

 

-2,0

 

-2,0

Utgående eget kapital 31 december 2018

 

2 297,3

11 764,9

-127,2

13 935,0

Ingående eget kapital 1 januari 2019

 

2 297,3

11 764,9

-127,2

13 935,0

Årets resultat

 

 

 

9 726,4

9 726,4

Utgående eget kapital 30 juni 2019

 

2 297,3

11 764,9

9 599,2

23 661,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANSRÄKNING (TEUR)

 

30/06/2019

30/06/2018

Helår 2018

TILLGÅNGAR

       

Andelar i dotterföretag

 

0.0

6,073.9

6,073.9

Fordran koncernbolag

 

0.0

6,939.9

7,639.7

Depositioner

 

5.1

5.9

5.3

Summa anläggningstillgångar

 

5.1

13,019.7

13,718.9

Kortfristiga fordringar (note 2)

 

146.5

37.0

16.1

Kassa och bank

 

23,554.3

839.5

243.0

Summa omsättningstillgångar

 

23,700.8

876.5

259.1

SUMMA TILLGÅNGAR

 

23,705.9

13,896.2

13,978.0

 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER

       

Eget kapital

 

23,661.4

13,870.1

13,934.9

Övriga skulder

 

26.9

9.3

27.1

Upplupna kostnader

 

17.6

16.8

16.0

Summa skulder

 

44.5

26.1

43.1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

23,705.9

13,896.2

13,978.0

Soliditet

 

99.8%

99.8%

99.7%

 

 

 

     KASSAFLÖDESANALYS (TEUR)

 

30/06/2019

30/06/2018

Helår 2018

Rörelseresultat

 

-756.7

-45.3

-131.5

Justeringsposter:

 

 

 

 

 - Erhållna räntor

 

86.4

131.9

276.2

 - Erlagda räntor

 

-12.2

-

-

 - Realiserade valutakursförluster

 

-8.5

-

-

Överskott vid försäljning av dotterföretag

 

10,803.5

-

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 

10,112.5

86.6

144.7

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

-128.7

-38.4

6.8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

9,983.8

48.2

151.5

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

Försäljning av andelar i dotterföretag

 

6,073.9

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

6,073.9

0.0

0.0

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

Kapitalanskaffningskostnader

 

-

-2.0

-2.0

Förändring av fordringar på koncernföretag

 

7,639.7

-842.3

-1,542.1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

7,639.7

-844.3

-1,544.1

ÅRETS KASSAFLÖDE

 

23,697.4

-796.1

-1,392.6

Likvida medel vid årets ingång

 

243.0

1,635.6

1,635.6

Årets kassaflöde enligt ovan

 

23,697.4

-796.1

-1,392.6

Kursdifferens i likvida medel

 

-386.1

0.0

0.0

Likvida medel vid periodens utgång

 

23,554.3

839.5

243.0

 

 

Not 1, Koncern

Under kvartal 2 2019 sålde företaget samtliga aktier i de lettiska dotterföretagen. Redovisningen avser endast moderföretaget då ingen koncern existerar den sista juni.

 

Not 2, Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar består huvudsakligen av en slutjustering av köpeskillingen för se sålda aktierna. Köparen har erlagt beloppet, TEUR 120, i juli. övriga poster utgörs av interimsfordringar och moms.

Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer