Nyheter

24
02.2023

Bokslutskommuniké 2022

Perioden januari-december 2022

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 752,7 (37.509,7) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,914 (0,914) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 7.751 (7.315) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 140.000 (1.042.000)kubikmeter
 • Omsättningen uppgick till 108,8 (863,0) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 081,6 (176,4) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 570,3 (8.376,0) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till197 (8.256,6) TEUR

Perioden oktober-december 2022

 • Omsättningen uppgick till 150,9 (192,8) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -92,1 (-69,9) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till -265,8(2.755,9) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 15,9 (2.521,8) TEUR                                                                                                                              

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt börsnoterat bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter,  företrädesvis men inte uteslutande i Lettland. Utgångspunkten är tron att skogen är en trygg investering samt att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet.

Förutom att skog är en eftertraktad tillgång som växer av egen kraft består de huvudsakliga grunderna för verksamheten av: (1) värdeskapande för aktieägare genom aktiv skogsförvaltning, (2) värdeskapande genom att   konsolidera ett större innehav av fastigheter, samt (3) en tro på en allmän ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Genom att Latvian Forest är delägare i flertalet fastigheter får aktieägare en god riskspridning.

Priserna på lettiska skogsfastigheter är idag väsentligt lägre än vad som är vanligt i EU och i Sverige. Priset på slutprodukten timmer ligger däremot i många fall i nivå med vad som kan fås på den gemensamma timmer och massavedmarknaden runt om Östersjön. Detta skapar möjligheter för ett lönsamt skogsbruk och en god framtida avkastning till låg risk. Flertalet faktorer talar för att förutsättningarna kommer att vara fortsatt gynnsamma för investeringar i lettiska skogsfastigheter.

Latvian Forest Company AB har euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Market sker i svenska kronor.

Status och fastighetsinnehav

Så som verksamheten är uppbyggd och strategin är formulerad behöver inte fastighetsinnehaven i Latvian Forest uppnå en viss given volym. Det innehav som finns idag bedöms vara tillräckligt för att över tid kunna generera nog med löpande intäkter i syfte att kunna täcka kostnaderna för den nuvarande organisationen. Målet är en fortsatt expansion till dess att det inte längre bedöms vara gynnsamt för existerande och nya aktieägare att fortsätta med en förvärvsdriven expansion.

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 7.751 (7.315) hektar. Av dessa var 6.396 (5.712) hektar skog och 1.355 (1.595) annan mark av vilka 911 ((1.064) jordbruksmark samt 444 (531) annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.140.000 (1.042.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar. Indelning per land är följande. Bolaget äger 6.042 hektar mark av vilka 4.743 hektar är skogsmark med 785.517 kubikmeter virkesbestånd i Lettland. I Litauen äger bolaget 1.709 hektar av vilka 1.653 hektar är skogsmark med 353.766 kubikmeter virkesbestån.

Det genomsnittliga virkesförrådet var ca. 180 kubikmeter per hektar skogsmark. Bolaget förvärvade skog både i Lettland och Litauen.

(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven i Lettland och Litauen)

Bolaget har förvärvat 368 hektar med ca. 40 000 kubikmeter virkesbestånd under det fjärde kvartalet. Av dessa 284 hektaren med 33 000 kubikmeter var i Litauen. Det är värd att notera att däribland var 74,5 hektaren av jordbruksmark med 10-12 år gammla ek, gran och björk plantor.

(Skog i södra Lettland)

Sammanlagt har bolaget förvärvat 862 hektar under 2022 med ca. 118 000 kubikmeter virkesbestånd. Av dessa 366 hektar i Litauen med 52 000 kubikmeter och 578 hektar i Lettland med 66 825 kubikmeter i virkesbestånd. Bolaget har sålt 496 hektar för 1.46 MEUR eller tryggt 3.000 EUR/hektar. Av den sålda marken var 441 hektar jordbruksmark och annan mark.

Bolagets ledning har fortsatt att effektivisera innehavet med avsikt att skapa högre andel av skogsmark. Under 2022 har bolaget lyckats att optimera portföljen till en proportion där skogsmark motsvarar 82 % av innehavet jämförelsevis med 78 % vid slutet av 2021 och 68 % vid slutet av 2020.  

Bolaget har planterat 95.720 gran- och tallplantor på sammanlagt ca. 50 hektar under 2021. Bolagsledningen har föreslagit och styrelsen godkänt att 118.580 plantor på sammanlagt 65,29 hektar skall planteras under 2022 i Lettland. Bolaget har röjt 77 hektar och planterat 82.450 plantor under 2022

(Resultat av maskinell röjning nära Ergli, Lettland)

Bolaget har sålt avverkningsrätter för 39.419 kubikmeter under 2022. Det genomsnittliga avverkningspriset var 53 EUR per kubikmeter.

Omsättning och resultat

Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 150,9 (193,2) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter, samt arrendeinkomster från jordbruksmark. Den sammanlagda omsättningen för året uppgick till 2.108,8 (863,0) TEUR. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. Det operativa resultatet var 1.081,6  (176,4) TEUR för 2022. Rörelseresultatet för bolaget var 1.904,2 (176,4) TEUR 2022. Kostnadsökningen beror på juridiska och andra kostnader relaterade tillsondering av nya förvärvsmöjligheter.Hela årets resultat blev 2.197,0 (8.256,6) TEUR.

Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick sammanlagt till 38.752 (35.971) TEUR. Värdeökningen      kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter. Värdet på växande skog har beräknats      genom att diskontera kassaflödet i en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (6,75 %). Nettoinkomsten från försäljning av rotposter är satt till ett genomsnittligt pris i euro per kubikmeter som utgår från historiska data för olika virkes- och massaveds sortiment.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport. Rörliga kostnader för exempelvis inköpsprovisioner har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaderna för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Finansiering

Styrelsen har efter synpunkter från aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering, i form                 av nyemissioner, primärt kommer att ske inom ramen för företrädesemissioner. Detta hindrar inte att riktade emissioner kan komma att genomföras, exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas (se avsnittet ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”).

Under det fjärde kvartalet har inga lån tagits eller nyemissioner genomförts.

Eget kapital och värdering

I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande offentliggöra ett beräknat substansvärde utan i stället redovisa eget kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden 0,914 (0,914) EUR per aktie.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 4.106.436,97 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 36.583.521 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

Virkes- och skogsfastighetsmarknaden

Den globala virkesmarknaden har varit mycket volatil under de senaste åren och särskild under 2022. Handeln med timmer på NASDAQ börsen började med ca. 1329 USD/1000 MBFT i januari 2022. I slutet av det tredje kvartalet har priset stabiliserats kring 410 USD/MBFT och legat ganska stabilt runt 430 USD/MBFT. Detta motsvarar prisnivån av timmer på NASDAQ innan coronapandemin.

Samma tendenser kan observeras även på de lettiska och litauiska marknaden med inköpspriset för barr timmer 155 EUR/m3 i mitten på juni med en snabb nedgång till motsvarande 86 EUR/m3 i slutet av 2022. Denna framtidsutsikt pekar på att priserna på barr timmer skall justeras ned ytterligare.

Utvecklingen på massavedsmarknaden har varit otrolig volatil. Ett exempel, medan inköpspriset för en kubikmeter lövträdsmassaved var ca. 125 EUR per kubikmeter i början av den fjärde kvartalet 2022 så hade det i slutet kvartalet reducerats till 80,27 EUR per kubikmeter.

Efterfrågan på björkfanerstockar, och som en konsekvens även priset, har nått rekordnivåer motsvarande 232 EUR per kubikmeter av premieklass sortiment i början av september 2022 och inte ändrats fram till slutet av det fjärde kvartalet. Det kan dock förutspås att dessa rekordpriser inte kommer att vara ett långvarigt fenomen.

Den geopolitiska oron har som mest återspeglats i prisnivån för energived bland annat råvara för flis. När under 2021 priset för grenar var runt 8 EUR/kubikmeter, steg det till toppsiffra av 25 EUR per kubikmeter. Även den milda vintern har inte haft negativ påverkning i prisnivån.

Med hänsyn till allt ovannämnda har priserna på skogsfastigheter påverkats och säljarna börjar förvänta mera aggressiva värderingarna för fastigheter. Detta kan observeras både i Lettland och Litauen. Emellertid har LFC:s lyckats att förvärva nya fastigheter, eftersom bolagsledningen aktivt använder sin erfarenhet och kunskap till att identifiera och förvärva skogsfastigheter till ett förmånligt pris.

(Skog i Litauen efter gallring)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Latvian Forest Company AB ingår avsiktsförklaring om försäljning av sina två lettiska dotterbolag till ett Sverige-baserat väletablerat företag verksamt inom skogsbranschen. Transaktionen omfattar 5 880 hektar mark med virkesförråd om 770 000 m3 med ett uppskattat tillgångsvärde om 37 100 000 EUR.

Försäljningen av de båda dotterbolagen, och därmed indirekt en väsentlig del av verksamheten i bolaget, förväntas ske efter genomförd due diligence, vilken beräknas slutföras i slutet av mars 2023. Köparen är ett Sverige-baserat, väletablerat företag verksamt inom skogsbranschen.

Den slutliga köpeskillingen avses uppgå till uppskattat värde på bolagens skogs- och jordbruksfastigheter (37,1 MEUR) plus/minus dotterbolagens rörelsekapital per tillträdesdagen, med reservation för eventuella justeringar som överenskoms parterna emellan i aktieöverlåtelseavtalet. Utifrån de operativa balansräkningar som förelåg per slutet av 2022, uppgår ett beräknat netto av köpeskillingen till cirka 28,6 MEUR efter justering för nettorörelsekapitalet (0,5 MEUR) avdrag för kostnad för M&A-försäkring och övriga transaktionskostnader (cirka 0,4 MEUR), återbetalning av utestående aktieägarlån enligt särskilt avtal (6,6 MEUR) samt återbetalning av banklån (1,6 MEUR).

Transaktionen avses inte omfatta bolagets litauiska dotterbolag Lithuanian Forest Company UAB med 1 709 hektar mark och cirka 353 000 m3 virkesbestånd. Avsikten är vidare att även utelämna 162 hektar mark med cirka 17 000 m3 virkesbestånd i Lettland. Denna portfölj består av en sammanhängande fastighet med ett rekreationsområde som omfattar 105 hektar i sydöstra Lettland, en 24 hektar stor strandfastighet med bygglov vid Riga-bukten samt fastigheter som bolaget har förvärvat efter den 31 december 2022.

Avsiktsförklaringen är inte bindande för parterna, men utgör en uttalad avsikt att förhandla och teckna ett slutligt överlåtelseavtal. Eftersom en försäljning av aktierna i de båda lettiska dotterbolagen innebär att en väsentlig andel av bolagets tillgångar avyttras kommer transaktionen att underställas aktieägarna på en extra bolagsstämma. Bolagets styrelse kommer att kalla till extra bolagsstämma så snart ett bindande aktieöverlåtelseavtal har ingåtts, varvid transaktionens genomförande kommer vara villkorat av bolagsstämmans beslut. Enligt preliminär tidplan förväntas aktieöverlåtelseavtal ingås i slutet av april.

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 7.781 hektar med 1.043.000 kubikmeter virkesförråd.

Transaktioner med närstående

Moderföretaget har under året fått marknadsmässig ränta på sina mellanhavanden med dotterföretag.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden jan-mar 2023 är planerad att offentliggöras den 24 maj 2023.

Utdelning

Styrelsen har ännu inte tagit ställning till utdelning avseende 2022, utan kommer att återkomma i ärendet senare under våren.

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 är planerad att offentliggöras på sedvanligt sätt i slutet på maj eller början av juni 2023. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida samt finnas på Spotlight Stock Markets hemsida. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm i juni 2023. Datum för offentliggörande av årsredovisning och tid och plats för årsstämma kommer att presenteras så snart som möjligt, men senast i samband med kallelse till årsstämma.

Redovisningsprinciper

Bokslutsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS och IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. För moderföretaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Belopp anges i TEUR om inte annat anges.

Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 31 december 2022 Värdet beräknas genom att diskontera ett 100-årigt kassaflöde från biologiska anläggningstillgångar (skog) till en ränta av 7,25 % (6,75 %). Se även avsnittet ”Omsättning och resultat”.

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till företagets årsredovisning för

2019, not 20.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2023-02-24

Styrelsen

För ytterligare information kontakta Aleksandrs Tralmaks, VD info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

 

Företrädesemission om 27,3 MSEK har registrerats hos bolagsverket. Sista dag för handel med BTA B är 2024-06-14
2024-06-11

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2024-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2024
2024-05-27

Läs mer
Latvian Forest Company AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM
2024-05-20

Läs mer
Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM
2024-05-15

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör utfall i företrädesemission
2024-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum
2024-04-10

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion
2024-04-02

Läs mer
Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28

Läs mer
Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2023
2024-02-19

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2023
2023-11-22

Läs mer
Flaggningsmeddelande Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB
2023-09-20

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2023
2023-08-25

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2023-06-26

Läs mer
Kallelse LFC årsstämma 2023 - den 30 maj 2023
2023-05-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-24

Läs mer
Den köpare med vilken Latvian Forest Company AB har fört förhandlingar om försäljning av sina två lettiska dotterbolag har meddelat att man inte avser slutföra den övervägda transaktion.
2023-04-29

Läs mer
Latvian Forest Company fortsätter arbete att slutföra försäljning av sina dotterbolag i Lettland till Sverige-baserat, väletablerat företag.
2023-04-17

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2022
2023-02-20

Läs mer
Latvian Forest Company ingår avsiktsförklaring med Sverige-baserat, väletablerat företag avseende försäljning av sina dotterbolag i Lettland
2023-02-15

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2022
2022-11-23

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport januari-september 2022
2022-11-14

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2022
2022-08-22

Läs mer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
2022-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-27

Läs mer
Sista dag för handel med BTA B är 2022-03-11
2022-03-09

Läs mer
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28

Läs mer
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2022-02-01

Läs mer
Rättelse: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion
2022-01-07

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona.
2021-12-02

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept 2021
2021-11-12

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.
2021-11-01

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-30

Läs mer
Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Delårsrapport jan-juni 2021” avseende MAR-klassificering.
2021-08-23

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag 2020
2021-08-03

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2021-06-30

Läs mer
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-06-06

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2021-05-31

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad
2021-05-27

Läs mer
Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad
2021-05-07

Läs mer
Latvian Forest Company offentliggör prospekt
2021-04-22

Läs mer
Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion
2021-04-12

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2021
2021-04-12

Läs mer
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18

Läs mer
Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-30

Läs mer
Ändrat datum för Delårsrapport jan-sept. 2020
2020-11-19

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-10-30

Läs mer
Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS
2020-10-23

Läs mer
Komplettering - Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknar villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB
2020-09-18

Läs mer
Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-26

Delårsrapport jan-juni 2020 

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 12.264,8 (0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,669 (1,154 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,024 (0,474 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.324* (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 500.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 103,7 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-498,6 (0) (0) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.080,7(0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 498,3 (9.726,4) (0) TEUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.
2020-07-20

Läs mer
Kommuniké från årsstämma
2020-06-29

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
2020-06-29

Läs mer
Latvian Forest Company AB har sålt avverkningsrätt
2020-06-26

Läs mer
Bolaget publicerar följande handlingar inför kommande årsstämma
2020-06-17

Läs mer
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AKTIEBOLAG (PUBL)
2020-06-08

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-25

Läs mer
Skiljedomsinstitut har dömt gällande krav från tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-05-20

Läs mer
Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav från bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström
2020-04-28

Läs mer
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-20

Perioden januari-december 2019

 

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660 (24.574) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar

Läs mer
Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-12-20

Läs mer
Delårsrapport jan-sep 2019
2019-11-22

 • Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Läs mer
Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
2019-11-12

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

 

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)
2019-11-12

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.
2019-10-08

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR.

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2019
2019-08-23

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Läs mer
Avstämningsdag för att få utdelning
2019-07-01

Idag måndagen den 1 juli 2019 är avstämningsdag för att få utdelning. Enligt beslut av årsstämman utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie eller totalt till EUR 11 075 973.

Läs mer
Pressmeddelande 2019-06-27
2019-06-28

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Läs mer
Årsredovisning och koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
2019-06-03

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter

Läs mer
Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-05-23

Läs mer
Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.
2019-05-20

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-04-16

Galjaden Invest AB har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB till 20,03%.

Läs mer
Pressmeddelande - försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.
2019-04-08

Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA.

Läs mer
Flaggningsmeddelande
2019-03-29

Nils Robert Persson har ökat sitt innehav i Latvian Forest Company AB.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma
2019-03-27

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 mars 2019 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompaniju och Baltic Forest IV SIA till SCA Mezs Latvija, SIA

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)
2019-03-13

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl.10.00 i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
2019-03-08

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Läs mer
Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)
2018-08-01

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer