• English
  • Latviešu
  • Svenska

Delårsrapport jan-sept 2016 (korrigerad version)

2016-11-17

- Bokfört värde på mark- och skogtillgångar uppgår till 20.185 (17.690) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,05 (0,97) EUR per aktie
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.116 (7.882) hektar
- Virkesvolymen uppskattas till 915.000 (626.000) kubikmeter
- Fastighetsinnehaven motsvarar ca 1740 aktie per hektar eller ca 17,27 aktier per kubikmeter av virkesvolym
- Omsättningen var 116,2 (170) TEUR
- Operativt rörelseresultat var -187,7 (-125,5) TEUR
- Värdeförändring skog uppgick till 560 (942) TEUR
- Resultatet efter skatt uppgick till 303,4 (533,6) TEUR
- Planerade avverkningar senareläggs pga svag marknad under perioden 

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

-    en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter;
-    att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning;
-    att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj. 

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allt eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild - vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i svenska kronor. 

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 9.116 (7.882) hektar. Av dessa var 6.386 (5.602) skog och 2.730 (1.737) annan mark inklusive jordbruksmark. Bolaget har lyckats att behålla den tidigare proportionen av skogsmark gentemot annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattas till ca 915.000 (626.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar. Denna uppskattning är gjord med hänsyn till årets tillväxt och nya förvärv. 

Under det tredje kvartalet har sammanlagt 450 TEUR investerats och 459 hektar med ett virkesförråd om ca 43.380 kubikmeter förvärvats, som motsvarar 10,43 EUR. Sammanlagt under året har 1.240 TEUR investerats och 986 hektar med 121.000 kubikmeter förvärvats med ett genomsnitts pris om 10,25 EUR. 

Som rapporterats tidigare har bolagets ledning valt att senarelägga planerade slutavverkningar pga en fortsatt svag marknad. Med undantag för 500 kubikmeter som såldes för sammanlagd 15.000 EUR och motsvarar 30 EUR per kubikmeter. Detta är betydligt mer än det genomsnittliga marknadspriset som har sjunkit till under 18 EUR per kubikmeter. 

I samarbete med bolagets skogsförvaltare Valerijs Ginko och hans bolag VDI Energy SIA har LFC lyckats förvärva skogstillgångar genom att marknaden erbjuder gynnsamma villkor för förvärv av enskilda fastigheter. Det beror på en svag virkesmarknad och den finansiella situationen för många mindre lokala fastighetsägare. 

Bolaget har sålt en havtornsodling på 57,76 hektar i närheten av Rujiena. Försäljningen har resulterat i en sammanlagd inkomst på 89 TEUR varav 76,6 TEUR var inkomst från försäljningen och 12,5 TEUR från avverkning. 

Tidigare under året har ledningen presenterat och styrelsen godkänt försäljning av 6 fastigheter om sammanlagt 95,3 hektar och skogsinnehav av 6.398 kubikmeter i Kurland. 

Omsättning och resultat

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 19,2 ( 35,5) TEUR och avser huvudsakligen intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av de externa kostnaderna förklaras av en mer aktiv skogsförvaltning. 

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till sammanlagt 12.843 (11.060) TEUR. Skogsmark och övrig mark har värderats till 7.227 (6.629) TEUR. 
Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till anskaffning av nya fastigheter.  

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar. 

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för bl.a. förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Avverkning och röjning

Under det tredje kvartalet har sammanlagt 500 kubikmeter avverkats med intäkter om 30 EUR per kubikmeter. Avsikten är att planerade volymer kommer att avverkas senare under kommande perioder vilket kommer att skapa högre omsättning. Bolaget kommer att utvärdera marknadsutvecklingen opportunistiskt. Ledningen kommer även i fortsättningen följa den princip att nettointäkterna skall överstiga 18 EUR per kubikmeter för att avverka. Ledningen har färdigställt dokumentation för avverkning om 21 000 kubikmeter. Därtill kommer ytterligare 12 000 kubikmeter från gallring som sammanlagt motsvarar ca 33 000 kubikmeter avverkningsvolym.

Sammanlagt har nästan 186 hektar röjts till utgången av tredje kvartalet för att öka värdet på skogstillgångarna.

Finansiering

Under det tredje kvartalet har inga nyemissioner genomförts. Bolaget har lånat sammanlagd 488,1 TEUR från Galjaden Fastigheter AB med den årliga ränta på STIBOR + 3,5 % .

Finansieringsstrategi

Styrelsen har beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske genom företrädesemissioner för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bla vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs. 

Aktien

Aktiekapitalet motsvarar 1.776.014 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 15.776.792 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 40,5% av kapitalet och 40,9% av rösterna.

Marknaden

En fortsatt försvagning av den lokala timmermarknaden har noterats under 2016. Den försvagade lokala timmermarknaden har lett till ökat utbud av lämpliga förvärvsobjekt, framförallt i form av portföljer i storleksordningen 200-300 hektar. 

Ökad ekonomisk aktivitet, bättre tillgång till lokalt kapital och ökat institutionellt intresse för tillgångsslaget anses bidra till prisökningarna. Den nya EU-budgeten och förväntningar på ökande bidragsnivåer inom framförallt jordbruket har lett till en stigande efterfrågan och prisnivåer på jordbruksmark. 

Latvian Forest Company har genom sitt väletablerade lokala nätverk lyckats fortsatt väl med att förvärva fastigheter till förmånliga priser som ibland ligger betydligt under vad som blir resultatet vid offentliga auktioner och andra transaktioner som genomförs på den lokala fastighetsmarknaden. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 9.116 (7.882) hektar. 

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2016 är planerad att offentliggöras den 25 februari 2017.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. 

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

 

Stockholm, 2016-11-17
Styrelsen