Finansiell strategi

Den bärande tanken bakom verksamheten i Latvian Forest Company är dels att så mycket som möjligt av de medel som tillförs Bolaget ska omsättas i produktiva skogsfastigheter dels att den löpande verksamheten i möjligaste mån ska vara självfinansierande. Detta innebär att det är Bolagets skogsinnehav som ska generera den omsättning som krävs för att täcka de kostnader som uppkommer i den löpande verksamheten.
 
Finansiering

Förvärv av fastigheter finansieras genom att Bolaget huvudsakligen genomför nyemissioner. Dessa nyemissioner görs etappvis allt eftersom förvärven fortskrider. Takten i, och hur stora dessa emissioner är, är till stor del beroende av i vilken takt förvärv av lämpliga objekt kan genomföras. Till viss del finansieras expansionen även genom belåning. Denna ska dock inte överskrida 20 procent av värdet på de samlade tillgångarna.

Omsättning
 
Omsättningen är direkt relaterad till storleken av fastighetsinnehavet. Varje fastighet genererar i varierande grad intäkter i form av löpande avverkning och gallring. Avverknings sker när det är befogat rent skogsbruksmässigt och när marknads- och väderförhållanden är fördelaktiga.
 
Genom att ha en stor spridning på fastigheter med virkesförråd i olika ålder kommer det alltid att finnas avverkningsbar skog som genererar omsättning.
 
Därutöver genererar jordbruksmarken, som ingår i en del av förvärven, inkomster i form av olika bidrag och/eller arrenden. Dessa bidragsintäkter förväntas stiga i framtiden då en harmonisering med andra EU-länder pågår.
 
Kostnader
 
Kostnaderna för verksamheten i Lettland är till stor del rörliga. Den lettiska förvaltningsorganisationen ersätts per förvaltad hektar i kombination med vilka aktiviteter som utförs. Ersättningsstrukturen är konstruerad för att uppmuntra till en aktiv förvaltning som ska gynna avkastningen för aktieägarna på lång sikt.
 
Kostnader för det svenska moderbolaget består huvudsakligen av kostnader relaterade till kapitalanskaffning, administration, bokföring och revision m.m. Den svenska VD:n erhåller lön motsvarande en halvtidstjänst och är den enda anställda i Sverige.  
 
Investeringar görs löpande för att höja fastigheternas tillväxtpotential och värde. Det rör sig då oftast om röjning som kostnadsförs direkt men som egentligen innebär en investering i fastighetens långsiktiga tillväxtpotential och framtida värde.

Resultatutveckling
 
Då verksamheten är organiserad för en fortsatt expansion och att i möjligaste mån vara kostnadseffektiv kommer resultatet, enligt nuvarande utvecklingsplan, den närmaste tiden troligtvis att vara blygsamt. Konstaterade överskott kommer i möjligaste mån att återinvesteras genom förvärv av fler skogsfastigheter eller i värdeskapande åtgärder på fastigheterna.

Förvärvspris
 
Kostnader som uppkommer i samband med förvärv av fastigheter belastar inte resultaträkningen i sin helhet utan hamnar till viss del i balansräkningen som en del av förvärvspriset. Dessutom tillkommer olika mäklararvoden, stämpelskatter och registreringsavgifter m.m.

 
 

För aktuella aktiekurser och annan information relaterad till aktien, besök Spotlight webbplats.