News

29
06.2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2020, kl. 10.00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.
Med anledning av osäkerheten kring det nya coronaviruset kommer försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas i anslutning till stämman. Bolaget följer händelseutvecklingen noga och kan vid behov med kort varsel komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder. Vi ber aktieägare att följa Bolagets hemsida www.latvianforest.se för uppdaterad information.

RÄTT ATT DELTAGA M.M.
För att få delta vid årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 23 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 23 juni 2020. Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget under adress: Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg, via telefon +371 29203972 eller per e-post: info@latvianforest.se. Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än fem år.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga vid årsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 23 juni 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Beslut
9. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
10. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
11. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
13. Val av styrelse och revisor.
14. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Bolagets större aktieägare har föreslagit att styrelsens ordförande Martin Hansson ska väljas till ordförande för årsstämman 2020.
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
Förslag avseende styrelse, revisor och arvoden (punkterna 9 och 10)
Bolagets större aktieägare har föreslagit följande.
• Antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter.
• Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 80 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
• Omval av styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson, Andreas Norman och Aleksandrs Tralmaks såsom ordinarie styrelseledamöter.
• Omval av Martin Hansson som styrelsens ordförande.
• Omval av auktoriserade revisorn Håkan Andersson för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2021.
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)
För att möjliggöra emissioner enligt det bemyndigande som föreslås enligt punkt 12 nedan, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse
§ 4. Aktiekapital. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 840.022,50 Euro och högst 3.360.090,00 Euro.§ 6. Antal aktier. Antalet aktier skall vara lägst 7.500.000 och högst 30.000.000.

Föreslagen lydelse
§ 4. Aktiekapital. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.260.033,75 Euro och högst 5.040.135,00 Euro.
§ 6. Antal aktier. Antalet aktier skall vara lägst 11.250.000 och högst 45.000.000.

Antalet aktier skall vara lägst 7.500.000 och högst 30.000.000.
Antalet aktier skall vara lägst 11.250.000 och högst 45.000.000.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan i syfte att anpassa bolagsordningen till lag- och regeländringar som gjorts sedan bolagsordningen senast ändrades.
§ 1. Företagsnamn
Begreppet ”firma” har ersatts med begreppet ”företagsnamn” i den nya lagen om företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1 ändras så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”.
§ 5. Aktieslag
Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 5 ändras så att hänvisning sker till Bolagsverket istället för Patent- och registreringsverket.
§ 11. Avstämningsförbehåll
Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 11 ändras så att hänvisning sker till författningstitelns nuvarande lydelse, dvs. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.
Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på marknadsmässiga villkor. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen.
Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka Bolagets kapitalbas och soliditet eller tillföra resurser för en fortsatt expansion av verksamheten genom ytterligare förvärv.
Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.
Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Upplysningar och tillhandahållande av handlingar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast från och med måndagen den 8 juni 2020, och så även styrelsens fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande och bolagsordningsändring från och med måndagen den 15 juni 2020. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
_______________
Stockholm i maj 2020 Latvian Forest Company AB (publ)

 

Kommuniké från årsstämma
29.06.2020

Read more
Interim report Jan-Mar 2020
25.05.2020

Read more
Arbitration Institute has adjudicated on claims from former CEO Fredrik Zetterström
20.05.2020

Read more
Regarding the company's former CEO Fredrik Zetterström​, the Arbitration is expected to be on May 20, 2020.
28.04.2020

Read more
Year- end report 2019
20.02.2020

Period January-December 2019

 

 • Book value of fixed assets 8,660 (24,574) TEUR
 • Equity amounts to 0,665 (1,145) EUR per share)
 • Property holdings amount to 3,816 (10,452) hectares

Read more
MINUTES HELD AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
20.12.2019

Minutes kept at the Annual General Meeting of Latvian Forest Company AB (publ), org. 556789-0495, at 10.00, Monday, December 16, 2019 in Stockholm.

Read more
INTERIM REPORT JAN-SEP 2019
22.11.2019

 • Equity amounts to EUR 0.604 (1,125) per share
 • Profit after financial items 9,523.4 (2,020.5) TEUR
 • Earnings per share EUR 0.464 (0.099)

Read more
LATVIAN FOREST COMPANY AB HAS SIGNED A PURCHASE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF 3,460 HECTARES OF FOREST AND AGRICULTURAL LAND IN LATVIA.
12.11.2019

Parts of the acquisition have already been taken up and the remaining shall be taken later.

Read more
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
12.11.2019

Shareholders wishing to participate in the Meeting shall be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB ("VPC) and report their participation no later than Wednesday December 11, 2019.

Read more
Former CEO and Board member Fredrik Zetterström has called for arbitration against Latvian Forest Company AB.
08.10.2019

LFC informs that its past CEO and board member Fredrik Zetterström has called for arbitration against Latvian Forest Company AB regarding profit sharing corresponding to EUR 378,500. 

Read more
INTERIM REPORT JAN-JUN 2019
23.08.2019

All shares in the subsidiaries have been sold, leading to a surplus of 10,803 TEUR

 • Equity amounts to EUR 1,154 (0.676) per share
 • Profit after financial items 9,726.4 (18.3) TEUR
 • Earnings per share EUR 0.474 (0.001)

Read more
Record day to receive dividends
01.07.2019

Today, Monday, July 1, 2019, is the record day to receive a dividend. According to a resolution of the Annual General Meeting dividend to the shareholders shall be paid EUR 0.54 per share or a total of EUR 11 075 973. 

Read more
Press release 2019-06-27
28.06.2019

Report from the Annual General Meeting
Latvian Forest Company AB (publ) held the Annual General Meeting on June 27, 2019.

Read more
Annual Report and Consolidated Financial Statements for Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
03.06.2019

Read more
INTERIM REPORT JAN-MAR 2019
24.05.2019

Book value of fixed assets amounts to 24,733.2 (21,924.3) TEUR

 • Equity amounts to 1,117 EUR (1,034) per share
 • Earnings per share -0.028 (0.008) EUR
 • Property holdings amount to 10,614 (9,665) hectares

Read more
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
23.05.2019

Notice of the Annual General Meeting of Latvian Forest Company AB (publ).

Shareholders of Latvian Forest Company AB (publ), org. No. 556789-0495, (the "Company") is hereby invited to the Annual General Meeting on Thursday, June 27, 2019, at 10:00 a.m. in Galjaden Fastigheter's premises on Linnégatan 18 in Stockholm.

Read more
Chairman of the Board Ted Alvenius leaves his post as board member and chairman of Latvian Forest Company AB with immediate effect.
20.05.2019

LFC informs that Chairman of the Board, Ted Alvenius, is of a different opinion than the remaining Board of Directors regarding a transaction involving compensation for value increase in connection with the sale of all shares in the operating subsidiaries.

Read more
Disclosure Notice
16.04.2019

Galjaden Invest AB has increased its holding in Latvian Forest Company AB to 20.03%.

Read more
Press Release - sale of all shares in SIA Latvijas mezu kompanija and Baltic Forest IV SIA.
08.04.2019

Latvian Forest Company has, in accordance with a resolution at the Extraordinary General Meeting on March 27, 2019, completed the sale of all shares in SIA Latvijas mezu kompanija and Baltic Forest IV SIA.

Read more
Disclosure Notice
29.03.2019

Nils Robert Persson has increased his holding in Latvian Forest Company AB.

Read more
NOTICE FROM EXTRAORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING
27.03.2019

Latvian Forest Company AB (publ) held the Extraordinary Annual General Meeting on March 27, 2019. The meeting resolved on the sale of all shares in the operating subsidiaries SIA Latvijas Mezu Kompaniju and Baltic Forest IV SIA to SCA Mezs Latvija, SIA

Read more
Summons to Extraordinary General Meeting of shareholders in Latvian Forest Company AB (publ)
13.03.2019

The shareholders of Latvian Forest Company AB (publ), Reg. No. 556789-0495 ("The Company") are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting of shareholders to be held on Wednesday, March 27, 2019 at 10.00 in Galjaden Fastigheter premises on Linnégatan 18, Stockholm.

Read more
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
08.03.2019

LATVIAN FOREST COMPANY SIGNS SHARE TRANSFER AGREEMENT WITH SCA MEZS LATVIA

Read more
Bokslutskommuniké 2018
22.02.2019

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Read more
Latvian Forest Company signs letter of intent with Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA with a view of selling the entire share capital of all its operating subsidiaries
04.02.2019

Latvian Forest Company AB signs letter of intent with Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA with a view of selling the company’s operations by way of sale of all shares in the operating subsidiaries SIA Latvijas mezu kompanija and Baltic Forest IV, SIA. The total sale price is estimated to 26 000 000 Euro.

Read more
Interim Report January - September 2018
23.11.2018

 • Book value on land and forest assets of 23.840 (21.062) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,125 (0,979) EUR
 • Property holdings of 10.357 (9.416) hectares
 • Timber volume was 1.016.600 (960.000) cubic meter

Read more
Interim Report January - June 2018
23.08.2018

 • Book value on land and forest assets of 22.137 (20.850) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,047 (1,068) EUR
 • Property holdings of 9.877 (9.368) hectare
 • Timber volume was 1.034.000 (940.000) cubic meter

Read more
Come follow us on Instagram!
17.08.2018

Come follow us on Instagram

Read more
European Foresters' Orienteering Championships 2018
01.08.2018

We at Latvian Forest Company are proud supporters of orienteering in Latvia.

Read more
Interim Report January - March 2018
24.05.2018

 • Book value on land and forest assets of 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,034 (1,06) EUR
 • Earnings per share 0,008 (0,0039) EUR
 • Property holdings of 9.665 (9.368) hectare

Read more
Interim Report January - March 2017
22.05.2017

 • Book value on land and forest assets of 20.829,8 (19.228) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,06 (1,03) EUR
 • Earnings per share was 0,0039 EUR
 • Property holdings of 9.368 (8.590) hectare

Read more
Bronsstädet AB largest shareholder
23.09.2014

Bronsstädet AB (556612-1124) has purchased 1.878.616 B-shares in Latvian Forest Company AB (publ). The ownership, after purchases, corresponds to 14.81 percent of capital and 14.01 percent of votes which makes Bronsstädet AB the largest shareholder in Latvian Forest Co.

Read more
Acquisitions will be completed
04.03.2014

Following the completion of its due diligence analyses, the Latvian Forest Company AB has decided to complete the previously announced acquisitions.

Read more